Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran mòstre era sua preocupacion pera situacion financèra deth Conselh Generau d’Aran

Era modificacion de pressupòst aprovada ager en Plen deth Conselh demòstre era manca d’interés deth govèrn dera Generalitat, qu’a retalhat reiteradament enes darrèrs ans era dotacion economica deth Conselh Generau d’Aran, e era manca de capacitat deth govèrn de Convergéncia ena maxima institucion qu’emplegue es recorsi deth hons de romanent entà finançar era despena corrent dera sanitat aranesa

Ager deluns se celebrèc eth plen ordinari deth Conselh Generau d’Aran a on s’aprovèc ua naua modificacion de crèdit en tot emplegar eth romanent de tresaureria, ei a díder, aqueri recorsi estauviadi que se pòden destinar a politiques pròpries dehòra des competéncies traspassades. Unitat d’Aran se mòstre critica tamb era situacion economica e financèra que viu eth Conselh Generau, qu’enes darrèri ans a vist coma eth sòn romanent de tresaureria passaue de 7’2 milions d’èuros en exercici 2017 as actuaus 1’6 milions d’euros dempús d’aguesta naua modificacion.

Eth conselhèr portaveu d’UA Francés Boya, a advertit que “se seguís en aguesta linha era situacion financèra dera maxima institucion aranesa non se poirà sostier” e remercaue que “n’aguesti moments era manca de compromís e implicacion dera Generalitat en tot mantier es retalhades ath pressupòst aranés per un costat, e era incapacitat deth govèrn de CDA en Conselh entà gestionar era maxima institucion, hèn que, per exemple, es estauvis deth Conselh agen de servir tà finançar, n’aguesta darrèra modificacion, ara sanitat aranesa damb 200.000€”.

Eth conselhèr portaveu manifestaue que, “a pògui mesi d’acabar era legislatura, era sanitat aranesa contunhe tamb un deficit de mès de 2 milions d’èuros que, n’ aguest moment a d’èster financiada per hons de romanent deth Conselh Generau d’Aran”, e higíe, “aguest hèt met en evidéncia era insostenibilitat dera situacion financèra deth Conselh Generau e, ath viatge, era insosteniblitat d’un govèrn que non ei capable de revertir era situacion ne de reclamar ara Generalitat eth deute qu’a damb Aran”.

Cau rebrembar qu’era naua Lei d’Aran, aprobada en hereuèr de 2015, metie un plaç maxim de tres ans entà desvolopar eth nau modèl de finançament d’Aran, e que per tant aqueth plaç a caducat. Boya explicaue que “ath sòn temps, era manca d’un sistèma de finançament impossibilite era implementacion de nau romanent en Conselh Generau”

Des deth partit aranés se trape aguest hèt fòrça grèu pr’amor que “per un costat, se constatam eth reiterat incompliment dera Generalitat damb Aran, pr’amor que seguís sense desplegar n’era Lei d’Aran n’era Lei der Aranés, e per un aute, eth risc de que, en un moment d’inestabilitat coma en qué se tròben es institucions catalanes, que seguissen sense pressupòsti, era estabilitat economica e financèra deth Conselh Generau pòt entrar en crisi”.

 Aran, 6 de noveme de 2018

 

 

Unitat d’Aran muestra su preocupación por la situación financiera del Conselh Generau d’Aran

La modificación de presupuesto aprobada ayer en el Pleno del Conselh demuestra la falta de interés del gobierno de la Generalitat, que ha recortado reiteradamente en los últimos años la dotación económica del Conselh Generau d’Aran, y la falta de capacidad del gobierno de Convergencia en la máxima institución que usa los recursos del fondo de remanente para financiar el gasto corriente de la sanidad aranesa

Ayer lunes se celebró el pleno ordinario del Conselh Generau d’Aran donde se aprobó una nueva modificación de crédito empleando el remanente de tesorería, es decir, aquellos recursos ahorrados que se pueden destinar a políticas propias fuera de las competencias traspasadas. Unitat d’Aran se muestra crítica con la situación económica y financiera que vive el Conselh Generau, que en los últimos años ha visto como su remanente de tesorería pasaba de 7’2 millones de euros en el ejercicio 2017 a los actuales 1’6 millones de euros después de esta nueva modificación.

El conselhèr portavoz de UA Francés Boya, ha advertido que “si sigue en esta línea la situación financiera de la máxima institución aranesa no se podrá sostener” y remarcaba que “en estos momentos la falta de compromiso e implicación de la Generalitat manteniendo los recortes al presupuesto aranés por un lado, y la incapacidad del gobierno de CDA en el Conselh para gestionar la máxima institución, hacen que, por ejemplo, los ahorros del Conselh tengan que servir para finançar, en esta última modificación, a la sanidad aranesa con 200.000€”.

El conselhèr portavoz manifestaba que, “a pocos meses de terminar la legislatura, la sanidad aranesa continúa con un deficit de más de 2 millones de euros que, en este momento ha de ser financiada por el fondo de remanente del Conselh Generau d’Aran”, y añadía, “este hecho pone en evidencia la insostenibilidad de la situación financiera del Conselh Generau y, a la vez, la insosteniblitat de un gobierno que no es capaz de revertir la situación ni de reclamar a la Generalitat la deuda que tiene con Aran”.

Hay que recordar que la nueva Lei d’Aran, aprobada en febrero de 2015, ponia un plazo máximo de tres años para desarrollar el nuevo modelo de financiación de Aran, y que por lo tanto ese plazo ha caducado. Boya explicaba que “a su tiempo, la falta de un sistema de financiación imposibilita la implementación de nuevo remanente en el Conselh Generau”

Des del partido aranés se encuentra este hecho muy grave ya que “por un lado, si constatamos el reiterado incumplimiento de la Generalitat con Aran, porque sigue sin desplegar ni la Lei d’Aran ni la Lei der Aranés, y por otro, el riesgo de que, en un momento de inestabilidad como en el que se encuentran las instituciones catalanas, que siguen sin presupuesto, la estabilidad económica y financiera del Conselh Generau puede entrar en crisis”.

Aran, 6 de noviembre de 2018

 

Unitat d’Aran mostra la seva preocupació per la situació financera del Conselh Generau d’Aran

La modificació de pressupost aprovada ahir al Ple del Conselh demostra la falta d’interès del govern de la Generalitat, que ha retallat reiteradament en els últims anys la dotació econòmica del Consell General d’Aran, i la manca de capacitat del govern de Convergència en la màxima institució que utilitza els recursos del fons de romanent per finançar la despesa corrent de la sanitat aranesa

Ahir dilluns es va celebrar el ple ordinari del Conselh Generau d’Aran on es va aprovar una nova modificació de crèdit emprant el romanent de tresoreria, és a dir, aquells recursos estalviats que es poden destinar a polítiques pròpies fora de les competències traspassades. Unitat d’Aran es mostra crítica amb la situació econòmica i financera que viu el Conselh Generau, que en els últims anys ha vist com el seu romanent de tresoreria passava de 7’2 milions d’euros en l’exercici 2017 als actuals 1’6 milions d’euros després d’aquesta nova modificació.

El conselhèr portaveu d’UA Francès Boya, ha advertit que “si segueix en aquesta línia la situació financera de la màxima institució aranesa no es podrà sostenir” i remarcava que “ara mateix la falta de compromís i implicació de la Generalitat mantenint les retallades al pressupost aranès d’una banda, i la incapacitat del govern de CDA al Conselh per gestionar la màxima institució, fan que, per exemple, els estalvis del Conselh hagin de servir per Financar, en aquesta última modificació, a la sanitat aranesa amb 200.000 €”.

 El conselhèr portaveu manifestava que, “a pocs mesos d’acabar la legislatura, la sanitat aranesa continua amb un deficit de més de 2 milions d’euros que, en aquest moment ha de ser finançada pel fons de romanent del Consell General d’Aran”, i afegia, “aquest fet posa en evidència la insostenibilitat de la situació financera del Consell General i, alhora, la insosteniblitat d’un govern que no és capaç de revertir la situació ni de reclamar a la Generalitat el deute que té amb Aran”.

Cal recordar que la nova Lei d’Aran, aprovada al febrer de 2015, posava un termini màxim de tres anys per desenvolupar el nou model de finançament d’Aran, i que per tant aquest termini ha caducat. Boya explicava que “al seu temps, la manca d’un sistema de finançament impossibilita la implementació de nou romanent al Conselh Generau”.

Des del partit aranès es troba aquest fet molt greu ja que “d’una banda, si constatem el reiterat incompliment de la Generalitat amb Aran, perquè segueix sense desplegar ni la Llei d’Aran ni la Llei de l’Aranès, i d’altra, el risc que, en un moment d’inestabilitat com en el qual es troben les institucions catalanes, que segueixen sense pressupost, l’estabilitat econòmica i financera del Conselh Generau pot entrar en crisi”.

 

Aran, 6 de novembre de 2018