Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran denóncie qu’er Ajuntament de Naut Aran infringís era Lei Electorau

· Eth grup d’UA en Naut Aran a elevat aué ua denóncia deuant dera Junta Electorau en considerar qu’er Ajuntament de Naut Aran a infringit era Lei Organica deth Regim Electorau

· En concrèt s’a denonciat qu’eth consistòri repartís aguesti dies, a trauès des trabalhadors municipaus, ua revista ena que se difon eth balanç dera legislatura deth govèrn de Convergéncia Aranesa, hèt qu’incomplís era lei nomentada, e qu’ath delà a estat sufragada damb recorsi publics

Eth grup d’UA en Naut Aran a denonciat deuant dera Junta Electorau de Zòna qu’er Ajuntament d’aguest municipi, governat per Convergéncia Aranesa, incomplís era Lei electorau.

Aguesta denóncia se produsís dempús d’auer comprovat coma aué, 12 d’abriu, er Ajuntament repartís per toti es domicilis de Naut Aran ua revista a on difon eth balanç de govèrn d’aguesta legislatura, quauquarren expressament proïbit pera Lei Organica deth Regim Electorau que non permet hèr difusion dera òbra de govèrn un viatge convocades es eleccions.

En aguest sens, eth pòrtaveu d’UA en Naut Aran, Marc Tarrau a afirmat que “d’Unitat d’Aran ençà consideram deth tot irregular que s’empleguen es recorsi publics entà hèr campanha as pòrtes d’ues eleccions municipaus” e higie que “non comprenem qu’er alcalde de Naut Aran e Convergéncia Aranesa agen tant pòc respècte per aguest municipi e pera sua gent, e que demòstren, nauaments, era sua manca de responsabilitat e d’onestetat”.

Atau madeish, Tarrau tanben a manifestat que “Que s’empleguen es recorsi de toti es vesins deth municipi entà hèr campanha electorau mos semble pòc etic e irregular” ath temps qu’explicaue que “en Unitat d’Aran hèm a arribar aguesta informacion a trauès deth pròpri partit perque èm pleaments conscients de çò que signifique era responsabilitat publica”, e higie que “s’entenerie melhor s’eth govèrn de Convergéncia auesse hèt un balanç annau dera sua gestion, mès s’a limitat a hèr electoralisme e a sautar-se es normes”.

                                                                       Val d’Aran, 12 d’abriu de 2023

Unitat d’Aran denuncia que el Ayuntamiento de Naut Aran infringe la Ley Electoral 

· El grupo de UA en Naut Aran ha elevado una denuncia ante la Junta Electoral al considerar que el Ayuntamiento de Naut Aran ha infringido la Ley Orgánica del Régimen Electoral

· En concreto se ha denunciado que el consistorio reparte estos días, a través de los trabajadores municipales, una revista en la que se difunde el balance de la legislatura del gobierno de Convergencia Aranesa, hecho que incumple la ley, y que, además, ha sido sufragada con recursos públicos

El grupo de UA en Naut Aran ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona que el Ayuntamiento de este municipio, gobernado por Convergencia Aranesa, incumple la Ley electoral.

Esta denuncia se produce después de haber comprobado como hoy, 12 de abril, el Ayuntamiento reparte por todos los domicilios de Naut Aran una revista donde difunde el balance de gobierno de esta legislatura, algo expresamente prohibido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral que no permite hacer difusión de la obra de gobierno una vez convocadas las elecciones.

En este sentido, el portavoz de UA en Naut Aran, Marc Tarrau, ha afirmado que “desde Unitat d’Aran consideramos del todo irregular que se utilicen los recursos públicos para hacer campaña a las puertas de unas elecciones municipales” y añadía que “no comprendemos que el alcalde de Naut Aran y Convergencia Aranesa tengan tanto poco respeto por este municipio y por su gente, y que demuestren, nuevamente, su falta de responsabilidad y de honestidad”.

Asimismo, Tarrau también ha manifestado que “que se utilicen los recursos de todos los vecinos del municipio para hacer campaña electoral nos parece poco ético” y a su la vez explica que “en Unitat d’Aran hacemos llegar esta información a través del propio partido porque somos plenamente conscientes de lo que significa la responsabilidad pública”, y añadía que “se entendería mejor si gobierno de Convergencia hubiera hecho un balance anual de su gestión, pero se ha limitado para hacer electoralisme y a saltarse las normas”.

                                                                       Val d’Aran, 12 de abril de 2023

Unitat d’Aran denuncia que l’Ajuntament de Naut Aran infringeix la Llei Electoral

· El grup d’UA a Naut Aran ha elevat una denúncia davant la Junta Electoral en considerar que l’Ajuntament de Naut Aran ha infringit la Llei orgànica del Règim Electoral

· En concret s’ha denunciat que el consistori reparteix aquests dies, a través dels treballadors municipals, una revista en la qual es difon el balanç de la legislatura del govern de Convergència Aranesa, fet que incompleix la llei, i que, a més, ha estat sufragada amb recursos públics

El grup d’UA a Naut Aran ha denunciat davant la Junta Electoral de Zona que l’Ajuntament d’aquest municipi, governat per Convergència Aranesa, incompleix la Llei electoral.

Aquesta denúncia es produeix després d’haver comprovat com avui, 12 d’abril, l’Ajuntament reparteix per tots els domicilis de Naut Aran una revista on difon el balanç de govern d’aquesta legislatura, quelcom expressament prohibit per la Llei orgànica del Règim Electoral que no permet fer difusió de l’obra de govern una vegada convocades les eleccions.

En aquest sentit, el portaveu d’UA a Naut Aran, Marc Tarrau, ha afirmat que “des de Unitat d’Aran considerem del tot irregular que s’utilitzin els recursos públics per a fer campanya a les portes d’unes eleccions municipals” i afegia que “no comprenem que l’alcalde de Naut Aran i Convergència Aranesa tinguin tant poc respecte per aquest municipi i per la seva gent, i que demostrin, novament, la seva falta de responsabilitat i d’honestedat”.

Així mateix, Tarrau també ha manifestat que “que s’utilitzin els recursos de tots els veïns del municipi per a fer campanya electoral ens sembla poc ètic” i a la seva la vegada explica que “a Unitat d’Aran fem arribar aquesta informació a través del propi partit perquè som plenament conscients del que significa la responsabilitat pública”, i afegia que “s’entendria millor si govern de Convergència hagués fet un balanç anual de la seva gestió, però s’ha limitat per a fer electoralisme i a saltar-se les normes”.

Val d’Aran, 12 d’abril de 2023