Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

La llei d’urbanisme permetrà la rehabilitació de bordes i cabanes en sòl no urbanitzable gràcies a una esmena del Grup Socialista

Segons Boya, “a l’Aran, les bordes i les cabanes en sòl no urbanitzable conformen avui un patrimoni indissoluble sense el qual no pot interpretar-se el nostre paisatge, i per això creiem que és normal que puguin reconstruir-se o rehabilitar-se mantenint la tipologia i els materials tradicionals amb la finalitat d’afavorir-ne la seva conservació i recuperació, d’acord amb els usos i costums derivats de la seva singularitat”.