Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Reobertura de l’estació Tuca

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Marta Camps i Torrents, Ramon Vilalta i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza, Joaquim Llena i Cortina, diputats del Grup Socialista Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació davant del Ple la següent proposició no de Llei.

L’estació de la Tuca es va tancar a principis dels anys 88, després que l’empresa que explotava les seves instal•lacions es declarés en suspensió de pagaments. Els reiterats esforços de l’Ajuntament de Vielha per trobar inversors no han donat encara un compromís ferm per garantir una inversió privada que permeti afrontar les despeses necessàries que es calculen aproximadament en 36.000. 000 Euros.
Atès que:

  • Actualment les possibilitats de generar grans desenvolupaments urbanístics a Vielha per tal de generar plusvàlues que permetin fer atractiva la inversió per grups privats tenen serioses dificultats i comporten greus costos mediambientals.
  • La situació actual de saturació urbanística de l’Aran i l’equilibri entre oferta i demanda no fa aconsellable nous desenvolupaments que augmentin els desequilibris existents.
  • L’estació Tuca és necessària per garantir el reequilibrament territorial de l’Aran.
  • Les administracions i sectors professionals de l’Aran i de Lleida s’han manifestat favorables a la reobertura d’aquesta estació.
  • La Generalitat de Catalunya ja fa actualment inversions en altres estacions d’esquí i en projectes similars.

Els diputats sotasignants presentem la següent proposició no de Llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

  • Crear un consorci obert a la participació de les administracions locals, provincials i al capital privat per tal d’impulsar la reobertura de l’estació Tuca, amb una aportació mínima de 12.000.000 d’ Euros.
  • Encarregar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que assumeixi la gestió de Tuca, tal i com ha fet a Núria i la Molina.