Reobertura de l’estació Tuca

A LA MESA DEL PARLAMENT Francesc Boya i Alòs, Marta Camps i Torrents, Ramon Vilalta i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza, Joaquim Llena i Cortina, diputats del Grup Socialista Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació […]