Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Proposta entà milhorar era N-230, presentada en Parlament.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Antoni Siurana i Zaragoza, Marta Camps i Torrents,
Ramon Vilalta i Oliva, Joaquim Llena i Cortina, diputats del Grup Socialista
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
davant del Ple la següent proposició no de Llei.

La carretera nacional 230 entre Lleida i la frontera francesa per la Vall d’Aran
té una intensitat de tràfic de 3.000 vehicles diaris dels quals
uns 400 són vehicles de gran tonatge. Aquesta carretera és un
dels principals eixos d’unió de Catalunya amb la resta d’Europa,
sent l’eix vertebrador d’una important franja de territori que s’articula
des de la comarca de la Ribera, passant per la ciutat de Lleida, la franja d’Aragó
i les comarques de l’Alta Ribagorça i l’Aran.

Aquesta situació estratègica de la N/230 reclama una especial
atenció per aquest eix viari que actualment es troba amb greus deficiències
estructurals i de manteniment. Unes circumstàncies que, amb l’increment
del trànsit de camions, han incrementat el nombre d’accidents i
d’incidències greus en la circulació per aquesta via.

Actualment el Govern de l’Estat té en estudi el traçat
d’una autovia que substituirà l’actual traçat de la
N/ 230. Aquest projecte però es troba contestat per diferents institucions
i segments de població que, si bé reclamen una millora de l’actual
traçat, alerten de l’impacte negatiu que una infraestructura d’aquestes
característiques pot tenir en la fragilitat ambiental dels territoris
de la Ribagorça i l’Aran.

Fou amb motiu d’aquesta preocupació que els alcaldes dels municipis
concernits per aquesta carretera van signar a Lleida el dia 6 de novembre del
2002, una declaració conjunta anomenada: Declaració de Lleida.

Atenent a l’interès que aquest eix viari té per al conjunt
de Catalunya i a les demandes del territori expressades en aquesta declaració
de Lleida.

Els diputats sotasignants presentem la següent proposició no de
Llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

Sol•licitar al Ministeri de Foment :

1. Que mentre no es concreti la solució definitiva a l’actual
traçat de la N-230, es fan necessàries diverses obres de condicionament
i de millora de la seguretat vial:

– La supressió immediata i urgent dels punts negres de la N-230 de major
sinistralitat.
– Millores del paviment en els trams deteriorats de la N-230.
– Millorar la senyalització de la carretera, amb senyalització
semafòrica al seu pas pels nuclis urbans i, en el seu cas, la construcció
de rotondes en les cruïlles més perilloses.

2. La ràpida conclusió de l’estudi informatiu de conversió
de la carretera N-230 en una via moderna que permeti el trànsit amb seguretat
i respecti els valors mediambientals.

3. Considerar aquesta via com un projecte comú i prioritari de la Generalitat
de Catalunya i la Diputació General d’Aragó.

4. Respectar els acords de les administracions territorials que, com és
el cas del Conselh Generau d’Aran, han consensuat un traçat i un
model de via que pugui integrar-se en el paisatge amb costos ambientals i econòmics
raonables.

7. L’habilitació dels crèdits pressupostaris necessaris
per fer efectives aquestes millores de manera immediat.