Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Francesc Boya reclame en Parlament ua marca turistica tà estructurar eth producte deth senderisme.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Marta Camps i Torrents, Josep Clofent i Rosique,
Oriol Nel•lo i Colom, Manel Nadal i Farreres, diputats del Grup Socialista
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per la seva tramitació
davant del Ple la següent proposició no de Llei.

El turisme interior i de muntanya a Catalunya s’ha incrementat en aquests
últims anys. La clau d’aquest increment la trobem en un considerable
augment de l’oferta d’allotjament, de restauració i molt
especialment, de les d’activitats anomenades “d’aire lliure”
o “esports d’aventura”. Un mercat clarament emergent, on s’hi
combinen formes molt diferents de gaudir dels espais naturals. Entre totes elles,
n’hi ha una que destaca de forma clara, el senderisme, considerada com
la primera activitat complementària d’aquest sector, i que s’ha
convertit en una oferta universal generalitzada.

Els mercats turístics fa anys que indiquen creixements sostinguts de
nous practicants d’aquesta modalitat, que han trobat en fenòmens
concrets, com el camí de Santiago, el màxim exponent d’una
pràctica esportiva, cultural i lúdica que consolida el senderisme
com una alternativa real per gaudir del temps lliure.
Catalunya gaudeix d’espais naturals de gran bellesa que poden consolidar-se
com a llocs de referència per als practicants de les diferents modalitats
del senderisme. Unes qualitats que, sovint, es troben en comarques que tenen
alhora poques oportunitats per al desenvolupament, o que requereixen d’estratègies
per trencar l’estacionalitat turística provocada per activitats
molt determinades per la climatologia, com l’esquí. .

Cal però, que aquesta activitat del senderisme i els recorreguts escollits
per dur-la a la pràctica, tinguin un marc de qualitat que, garantitzi
equipaments i estructures suficients per aquelles persones i empreses disposades
a convertir-la en un producte turístic que complementi i promocioni l’oferta
d’activitats en el medi natural ofertades a Catalunya .

Amb l’objectiu de crear una marca de qualitat per l’estructuració
i desenvolupament d’una oferta turística de senderisme a Catalunya,
els diputats sotasignants presentem la següent proposició no de
Llei.

PROPOSCIÓ NO DE LLEI

Instar al Govern de la Generalitat a:

1º Crear la marca “Catalunya Senders”

2º Dotar aquesta marca i les possibles submarques dels corresponents mecanismes
i estaments que garantitzin el seu funcionament:

  a) Un Consell Assessor format pels departaments estratègics de la pròpia
  Generalitat (Turisme, Medi ambient, Política Territorial) representació
  l’Administració local i federacions esportives concernides (Federació
  Catalana de Muntanyisme, Federació Catalana de Senderisme)

  b) Una oficina tècnica per aportar informació i executar actuacions
  en matèria de:

  • l’establiment de recorreguts
  • la seva tipologia
  • la compatibilitat d’usos dels senders
  • la senyalització
  • la cartografia
  • els allotjaments
  • la promoció…

  c) Un model d’implementació pròpia basat en l’adaptació
  i integració d’experiències europees i la singularitat catalana.

  d) Una identitat corporativa amb logotip i imatge, i la corresponent adaptació
  de la senyalització ja existent.

  e) Els adequats instruments i estratègies de difusió i promoció
  mitjançant els serveis propis i el Departament de Turisme.

3º Dotar un pressupost de 75.000 Euros per l’any 2003 per la creació
de la marca: “Catalunya Senders”.