Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Els ramaders de muntanya tenen grans dificultats per poder garantitzar la supervivència de les seves explotacions quan, en els processos de control sanitari dels ramats, els hi són detectats símptomes d’infecció per malalties com la brucel.losi.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Ramon Vilalta i Oliva, Joaquim Llena i Cortina, Marta Camps i Torrents, Antoni Siurana i Zaragoza, diputats del Grup Socialista Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per la seva tramitació davant del Ple la següent proposició no de Llei.

Els ramaders de muntanya tenen grans dificultats per poder garantitzar la supervivència de les seves explotacions quan, en els processos de control sanitari dels ramats, els hi són detectats símptomes d’infecció per malalties com la brucel.losi. L’aparició d’aquesta malaltia comporta, en casos extrems, el sacrifici de tots els caps del ramat i amb molta freqüència, quan això succeeix, també, la desaparició de l’explotació. Davant del daltabaix que això suposa per als pocs ramaders que encara queden a les comarques de muntanya i per tal d’ajudar a la recuperació de les explotacions afectades per aquestes situacions,

Presentem la següent proposició no de llei.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

Habilitar, els ajuts necessaris per tal que, quan aquestes explotacions quedin afectades per sacrificis de caps de bestiar en l’aplicació de les mesures sanitàries, tinguin, en el cas de ser considerades explotacions prioritàries i el sacrifici necessari superi el 30% dels caps de l’explotació, ajuts que incrementin les indemnitzacions actuals, que fixades amb criteris de preu de mercat en l’escorxador, no permeten la reposició dels ramats .

Text aprovat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca


“El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a adoptar les messures necessàries per tal que les explotacions ramaderes de muntanya considerades prioritàries afectades per sacrificis de caps de bestiar, no assegurable, en l’aplicació de messures sanitaries que impliquin el sacrifici de més del 30% dels caps de bestiar de l’explotació, disposin dels ajuts necessaris per tal de facilitar la continuïtat de l’activitat”