Els ramaders de muntanya tenen grans dificultats per poder garantitzar la supervivència de les seves explotacions quan, en els processos de control sanitari dels ramats, els hi són detectats símptomes d’infecció per malalties com la brucel.losi.

A LA MESA DEL PARLAMENT Francesc Boya i Alòs, Ramon Vilalta i Oliva, Joaquim Llena i Cortina, Marta Camps i Torrents, Antoni Siurana i Zaragoza, diputats del Grup Socialista Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per la seva tramitació davant […]