El grup parlamentari Socialista presenta una proposició no de llei per demanar que s’endeguin els estudis necessaris per determinar el traçat més idoni per la continuació de la línia del tren de la Pobla de Segur fins a la frontera francesa

També insta al Govern a redactar un estudi de viabilitat d’aquest trajecte i la repercussió en la millora de la situació del transport de mercaderies