Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran torne a exigir eth bastiment d’un parc de pompièrs en Naut Aran

Un còp mès, eth grup municipau d’UA a instat per escrit ar Ajuntament de Naut Aran a que cree un Parc de Pompièrs de prumèra gessuda dempús deth darrèr huec en municipi qu’a evidenciat eth besonh qu’a Naut Aran de dispausar d’aguest servici entà poder redusir eth temps de responsa

Deuant deth darrèr huec urban qu’a patit eth pòble de Bagergue aguest dimèrcles dia 6 de març, eth grup d’Unitat d’Aran en Naut Aran a reclamat, nauament, que se mete en foncionament urgentament, eth parc de pompièrs de Naut Aran.

Francés Bruna, còsso portaveu d’UA en Ajuntament de Naut Aran e Conselhèr Generau, explicaue que “ei vitau tath nòste municipi auer aguest servici e compdar tamb un parc de pompièrs pròpri. N’aguest tipe d’emergéncies ei primordiau qu’eth temps de demora entre que se dar er avís enquia qu’arriben es prumèrs efectius de pompièrs sigue minim, e en pòbles coma Bagergue, Unha o Tredòs pòt arribar a èster enquia de 30 menutes”.

En aguest sens, cau rebrembar que pendent es darrèri ans, Unitat d’Aran a reclamat en reiterades ocasions era bastissa d’un parc de pompièrs en municipi. Bruna explicaue que, “auem reclamat diuèrses ocasions era construccion e metuda en marcha d’aguest equipament. Cau auer en compde qu’er Ajuntament de Naut Aran compde dejà damb espacis disponibles entà plaçar-lo, hèt que n’abaratirie es còsti”.

Unitat d’Aran a lamentat que n’er Ajuntament ne eth Conselh Generau d’Aran an balhat respòsta ad aguest besonh, tot e qu’er acalde de Naut Aran ei actuaument tanben Vice Sindic d’Aran..

Aran, 8 de març de 2019

*imatge : escrit registrat en Ajuntament de Naut Aran

 

 Unitat d’Aran exige nuevamente la construcción de un Parque de Bomberos en Naut Aran

Una vez más, el grupo municipal de UA ha instado por escrito al Ayuntamiento a crar un Parque de Bomberos de primera salida en Naut Aran tras el último fuego en el municipio que ha evidenciado la necesidad de Naut Aran de disponer de este servicio para reducir el tiempo de respuesta.

Tras el último fuego urbano que ha sufrido el pueblo de Bagergue este miércoles día 6 de marzo, el grupo de Unitat d’Aran en Naut Aran ha reclamado, de nuevo, que se ponga en el funcionamiento urgentemente, el parque de bomberos de Naut Aran.

Francés Bruna, concejal portavoz de UA en el Ayuntamiento de Naut Aran y Consejero General, explicaba que “es vital para nuestro municipio tener este servicio y contar con un parque de bomberos propios. En este tipo de emergencias es primordial que el tiempo de espera entre que se da el aviso hasta que llegan los primeros efectivos de bomberos sea mínimo, y en los pueblos como Bagergue, Unha o Tredòs puede llegar para ser hasta 30 minutos”.

En este sentido, es necesario recordar que durante los últimos años, Unitat d’Aran ha reclamado en reiteradas ocasiones la construcción de un parque de bomberos en el municipio. Bruna explicaba que, “hemos reclamado em diversas ocasiones la construcción y puesta en la marcha de este equipamiento. Es necesario tener en la cuenta que el Ayuntamiento de Naut Aran cuenta ya con espacios disponibles para situarlo, hecho que abarataría los costes”.

UA  ha lamentado que ni el Ayuntamiento ni el Conselh Generau d’Aran hayan dado respuesta a esta necesidad, a pesar de que el alcalde de Naut Aran es actualmente también Vice Sindic de Aran.

 

 

Unitat d’Aran exigeix ​​novament la construcció d’un Parc de Bombers a Naut Aran 

Un cop més, el grup municipal d’UA ha instat per escrit a l’Ajuntament a crar un Parc de Bombers de primera sortida a Naut Aran després de l’últim foc al municipi que ha evidenciat la necessitat de Naut Aran de disposar d’aquest servei per reduir el temps de resposta.

 

Després de l’últim foc urbà que ha patit el poble de Bagergue aquest dimecres dia 6 de març, el grup d’Unitat d’Aran a Naut Aran ha reclamat, de nou, que es posi en el funcionament urgentment, el parc de bombers de Naut Aran .

Francés Bruna, regidor portaveu d’UA a l’Ajuntament de Naut Aran i Conseller General, explicava que “és vital per al nostre municipi tenir aquest servei i comptar amb un parc de bombers propis. En aquest tipus d’emergències és primordial que el temps d’espera entre que es dóna l’avís fins que arriben els primers efectius de bombers sigui mínim, i en els pobles com Bagergue, Unha o Tredòs pot arribar per ser fins a 30 minuts “.

En aquest sentit, cal recordar que durant els últims anys, Unitat d’Aran ha reclamat en reiterades ocasions la construcció d’un parc de bombers al municipi. Bruna explicava que, “hem reclamat em diverses ocasions la construcció i posada en la marxa d’aquest equipament. Cal tenir en compte que l’Ajuntament de Naut Aran compta ja amb espais disponibles per a situar-lo, fet que abaratiria els costos “.

UA ha lamentat que ni l’Ajuntament ni el Conselh Generau d’Aran hagin donat resposta a aquesta necessitat, tot i que l’alcalde de Naut Aran és actualment també Vice Síndic d’Aran.

Aran 8 de març de 2019