Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran refuse eth barrament des carretères e es sòns efèctes economics e sociaus en Aran

En plen deth Conselh Generau d’Aran celebrat aguest maitin eth partit aranés a manifestat eth sòn refús ath talh dera N230 deth passat 2 de noveme e qu’ocasionèc grèus problèmes e pèrtes economiques ath sector comerciau e toristic aranés

Aguest maitin s’a amiat a tèrme eth plen ordinari deth Conselh Generau d’Aran en qué Unitat d’Aran a mostrat eth sòn refús ath talh de carretères amiat a tèrme eth passat dia 2 de noveme ena N230 e prebotjat peth CDR, coma mòstra de refús ar empresoament des membres deth govèrn dera Generalitat.

En aguest sens, Unitat d’Aran pense qu’ei de besonh respectar eth dret de toti es ciutadans a manifestar era sua disconformitat damb es decisions politiques o, en aguest cas, judiciaus. Un mauestar que compartíssen fòrça ciutadans.

Totun, entà UA, es mesures o accions que se posquen preveir tà manifestar aguest refús, non pòden afectar es interèssi economics e sociaus, e era libertat dera rèsta dera ciutadania, qu’encara patissen es efèctes dera crisi e dera baisha activitat que determinadi sectors an, especiaument en Baish Aran.

Es alcaldes de Vielha e Mijaran e Bossòst, atau coma eth Tinent d’Alcalde de Les, an expressat era sua disconformitat damb aguesti talhs qu’an provocat importants damnatges enes sectors comerciaus e dera ostalaria enes sòns municipis.

Aguest tipe d’accions non afavoríssen bric ath foncionament des activitats economiques e provòquen ua imatge negativa qu’afècte, non sonque ath moment puntuau, senon que contribuís a crear ua perjudiciau percepcion generau deth país qu’afècte a ua activitat tant sensibla coma ei era toristica e, per tant, pòt repercutir ena afloéncia de visitaires, en tot ocasionar atau un damnatge encara mès grèu. Atau madeish, des d’Unitat d’Aran s’a mostrat era preocupacion qu’aguesti talhs poguen produsir-se ena sason d’iuèrn e dificulten era tempsada toristica d’esquí.

Des deth grup d’UA en Conselh Generau d’Aran s’a instat ath Sindic d’Aran entà qu’amie a tèrme es gestions oportunes entà esvitar qu’aguestes accions se tornen a produsir e se demane as grops organizadors d’aguesti actes que cerquen d’autes vies entà manifestar-se que non perjudiquen ar interès economic e sociau deth país.

En aguest plen, Unitat d’Aran a votat favorablament ara modificacion de crèdit que prevé qu’eth Conselh Generau d’Aran destine 2 milions d’euros entà bastir era futura residéncia geriatrica de Les. Ua quantitat qu’aurà d’abonar integrament era maxima institucion aranesa, tot e qu’en 2010 eth còst des òbres de melhora e reabilitacion dera actuau residéncia Sant Antòni de Vielha siguec assomit pera Generalitat de Catalunya.

Aran, 6 de noveme de 2017

 

Unitat d’Aran rechaza el cierre de carreteras y sus efectos económicos y sociales en Aran

En el pleno del Conselh Generau d’Aran celebrado esta mañana el partido aranés ha manifestado su rechazo al corte de la N230 del pasado 2 de noviembre y que ocasionó graves problemas y pérdidas económicas al sector comercial y turístico aranés

Esta mañana se ha llevado a cabo el pleno ordinario del Conselh Generau d’Aran en el que Unitat d’Aran ha mostrado su rechazo al corte de carreteras llevadas a cabo el pasado día 2 de noviembre en la N230 y promovido por el CDR, como muestra de rechazo al encarcelamiento de los miembros del gobierno de la Generalitat.

En este sentido, Unitat d’Aran piensa que es necesario respetar el derecho de todos los ciudadanos a manifestar su disconformidad con las decisiones políticas o, en este caso, judiciales. Un malestar que comparten muchos ciudadanos.

Aun así, para UA, las medidas o acciones que se puedan prever para manifestar este rechazo, no pueden afectar los intereses económicos y sociales, y la libertad del resto de la ciudadanía, que todavía padecen los efectos de la crisis y de la baja actividad que determinados sectores tienen, especialmente en el bajo Aran.

Los alcaldes de Vielha y Mijaran y Bossòst, así como el Teniente Alcalde de Les, han expresado su disconformidad con estos cortes que han provocado importantes perjuicios en los sectores comerciales y de la hostelería en sus municipios.

Este tipo de acciones no favorecen nada al funcionamiento de las actividades económicas y provocan una imagen negativa que afecta, no sólo al momento puntual, si no que contribuye a crear una perjudicial percepción general del país que afecta a una actividad tan sensible como es la turística y, por tanto, puede repercutir en la afluencia de visitantes, ocasionando así un perjuicio aún más grave. Asimismo, desde Unitat d’Aran se ha mostrado la preocupación de que estos cortes puedan producirse en  invierno y dificulten la temporada turística de esquí.

Desde el grupo d’UA en el Conselh Generau d’Aran se ha instado al Sindic d’Aran a que realice las gestiones oportunas para evitar que estas acciones vuelvan a producirse y solicita a los grupos organizadores de estos actos que busquen otras vías para manifestarse que no perjudican al interés económico y social del país.

En este pleno, Unitat d’Aran ha votado favorablemente a la modificación de crédito que prevé que el Conselh Generau d’Aran destine 2 millones de euros para construir la futura residencia geriátrica de Les. Una cantidad que deberá abonar integramente la máxima institución aranesa, aunque en 2010 el coste de las obras de mejora y rehabilitación de la actual residencia Sant Antòni de Vielha fue asumido por la Generalitat de Catalunya.

Aran, 6 de noviembre de 2017


Unitat d’Aran rebutja el tancament de les carreteres i els seus efectes econòmics i socials a Aran

Al ple del Conselh Generau d’Aran celebrat aquest matí el partit aranès ha manifestat el seu rebuig al tall de la N230 del passat 2 de novembre i que va ocasionar greus problemes i pèrdues econòmiques al sector comercial i turístic aranès

Aquest matí s’ha dut a terme el ple ordinari del Conselh Generau d’Aran en el qual Unitat d’Aran ha mostrat el seu rebuig a través d’una moció al tall de carreteres dutes a terme el passat dia 2 de novembre a la N230 i promogut pel CDR, com a mostra de rebuig a l’empresonament dels membres del govern de la Generalitat.

En aquest sentit, Unitat d’Aran pensa que cal respectar el dret de tots els ciutadans a manifestar la seva disconformitat amb les decisions polítiques o, en aquest cas, judicials. Un malestar que comparteixen molts ciutadans.

Tot i així, per UA, les mesures o accions que es puguin preveure per manifestar aquest rebuig, no poden afectar els interessos econòmics i socials, i la llibertat de la resta de la ciutadania, que encara pateixen els efectes de la crisi i de la baixa activitat que determinats sectors tenen, especialment al Baix Aran.

Els alcaldes de Vielha i Mijaran i Bossòst, així com el Tinent Alcalde de Les, han expressat la seva disconformitat amb aquests talls que han provocat importants perjudicis en els sectors comercials i de l’hostaleria als seus municipis.

Aquest tipus d’accions no afavoreixen res al funcionament de les activitats econòmiques i provoquen una imatge negativa que afecta, no només al moment puntual, sinó que contribueix a crear una perjudicial percepció general del país que afecta una activitat tant sensible com és la turística i, per tant, pot repercutir en l’afluència de visitants, ocasionant així un perjudici encara més greu. Així doncs, des d’Unitat d’Aran s’ha mostrat també la preocupació que aquests talls es puguin produïr a la temporada d’hivern, afectant així al turisme d’esquí.

Des del grup d’UA al Conselh Generau d’Aran s’ha instat al Sindic d’Aran a què porti a terme les gestions oportunes per a evitar que aquest tipus d’accions es tornin a produïr i demana als grups organitzadors d’aquests actes que busquin altres vies per manifestar-se que no perjudiquin l’interès econòmic i social del país.

En aquest ple, Unitat d’Aran ha votat favorablement a la modificació de crèdit que preveu que el Conselh Generau d’Aran destini 2 milions d’euros per construir la futura residència geriàtrica de Les. Una quantitat que haurà d’abonar integrament la màxima institució aranesa, tot i que al 2010 el cost de les obres de millora i rehabilitació de l’actual residència Sant Antòni de Vielha va ser assumit per la Generalitat de Catalunya.

Aran, 2 de novembre de 2017