Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran reclame proteccion e impuls tar aranés coma lengua pròpria d’Aran

Eth partit aranés presente deman ua mocion en Plen deth Conselh Generau d’Aran entà instar ath govèrn aranés a reclamar ath govèrn dera Generalitat que desplegue era Lei der aranés de 2010, tà que se melhore er actuau infrafinançament tara lengua e tà fixar es accions concrètes de besonh entà potenciar-la e protegir-la de forma efectiva.

UA presentarà deman per via d’urgéncia aguesta mocion dempús der anonci dera senténcia deth TC sus er usatge preferent der aranés, e des darrères declaracions deth Ministre Méndez de Vigo. Des deth partit aranés s’an lamentat e refusat aguestes declaracions atau coma era senténcia. Tot e açò, des d’Unitat d’Aran se rebrembe tanben qu’era Lei der aranés, que determine es àmbits enes qu’ei de besonh actuar e que siguec aprobada en 2010 peth Parlament de Catalunya, ei a dia d’aué encara per desplegar, sense desbrembar tanpòc qu’eth Conselh Generau d’Aran a vist retalhat eth finançament der aranés per part dera Generalitat enquiàs actuaus 60.000€ annaus.

Segontes manifestaue Francés Boya, conselhèr portaveu d’UA: “es problèmes der aranés non son sonque per qüestions legaus, se non, sustot, pera manca d’emplec sociau e es pògui recorsi que s’i destinen” e higie “non cau desbrembar qu’er usatge preferent der aranés se recuelh tanben ena Lei d’Aran de 2015, e qu’aguesta non a estat pas impugnada”.

Era mocion demane tanben encomanar a estaments competents e non vinculadi ara Val d’Aran, ua auditoria lingüistica que detalhe era situacion reau dera lengua atau coma era creacion d’ua Comission der Aranés, designada peth Plen deth Conselh Generau, que sigue formada per un membre de cada grup politic representat en si deth Plen, e qu’en plaç de dus mesi proposarà un plan d’accion que contemple mesures tara incentivacion der usatge sociau dera nòsta lengua.  Atau madeish reclame que, en compliment dera Lei d’Aran, se dòte de forma inmediata eth hons de finançament deth Conselh Generau d’Aran e a qu’aguest hons, contemple ua partida iniciau de 300.000€ annaus tar aranés, en tot superar era vergonhosa shifra actuau de 60.000 €.

En aguest sens Boya, remercaue que, “era manca d’emplec sociau der aranés ei un problèma agreujat pera manca de recorsi economics entara proteccion e normalizacion dera lengua, un ahèr en qu’era Generalitat a de complir damb eth mandat dera Lei, mès en qué tanben s’i a d’implicar er Estat Espanhòl”.

Aran, 27 de hereuèr de 2018

 

Unitat d’Aran reclama protección e impulso para el aranés como lengua propia de Aran

El partido aranés presenta mañana una moción en el Pleno del Conselh Generau d’Aran para instar al gobierno aranés a reclamar al gobierno de la Generalitat que despliegue la Ley del aranés de 2010, para que se mejore el actual infrafinanciamiento para la lengua y para fijar las acciones concretas necesarias para potenciarla y protegerla de forma efectiva.

UA presentará mañana por vía de urgencia esta moción después del anuncio de la sentencia del TC sobre el uso preferente del aranés, y de las últimas declaraciones del Ministro Méndez de Vigo. Desde el partido aranés se han lamentado y rechazado estas declaraciones así como la sentencia. Con todo y eso, desde Unitat d’Aran se recuerda también que la Ley del aranés, que determina los ámbitos en los que es necesario actuar y que fue aprobada en 2010 por el Parlament de Catalunya, está a día de hoy aun por desplegar, sin olvidar tampoco que el Conselh Generau d’Aran ha visto recortada la financiación del aranés por parte de la Generalitat hasta los actuales 60.000€ anuales.

Según manifestaba Francés Boya, conselhèr portavoz de UA: “los problemas del aranés no son solamente por cuestiones legales, si no, sobretodo, por la falta de uso social y los pocos recursos que se le destinan” y añadía “no hay que olvidar que el uso preferente del aranés se recoge también en la Ley de Aran de 2015, y que ésta no ha sido impugnada”.

La moción pide también encargar a estamentos competentes y no vinculados al Valle de Aran, una auditoría lingüística que detalle la situación real de la lengua así como la creación de una Comisión del Aranés, designada por el Pleno del Conselh Generau, que sea formada por un miembro de cada grupo político representado en si del Pleno, y que en el plazo de dos meses propondrá un plan de acción que contemple medidas para la incentivación del uso social de nuestra lengua. Asimismo reclama que, en el cumplimiento de la Ley de Aran, se dote de forma inmediata el fondo de financiación del Conselh Generau d’Aran y a que este fondo, contemple una partida inicial de 300.000€ anuales para el aranés, superando la vergonzosa cifra actual de 60.000 €.

En este sentido Boya, remarcaba que, “la falta de uso social del aranés es un problema agravado por la falta de recursos económicos para la protección y normalización de la lengua, un asunto en el que la Generalitat ha de cumplir con el mandato de la Ley, pero en el que también debe de implicarse el Estado Español”.

Aran, 27 de febrero de 2018

 

Unitat d’Aran reclama protecció i impuls per a l’aranès com llengua propia d’Aran

El partit aranès presenta demà una moció al Ple del Conselh Generau d’Aran per a instar al govern aranès a reclamar al govern de la Generalitat que desplegui la Llei de l’aranès de 2010, perquè es millori l’actual infrafinanciació per la llengua i per fixar les accions concretes necessàries per potenciar-la i protegir-la de forma efectiva.

UA presentarà demà per via d’urgència aquesta moció després de l’anunci de la sentència del TC sobre l’ús preferent de l’aranès, i de les últimes declaracions del ministre Méndez de Vigo. Des del partit aranès s’han lamentat i rebutjat aquestes declaracions així com la sentència. Amb tot i això, des d’Unitat d’Aran es recorda també que la Llei de l’aranès, que determina els àmbits en què cal actuar i que va ser aprovada el 2010 pel Parlament de Catalunya, està a dia d’avui encara per desplegar, sense oblidar tampoc que el Conselh Generau d’Aran ha vist retallat el finançament de l’aranès per part de la Generalitat fins als actuals 60.000 € anuals.

Segons manifestava Francès Boya, conselhèr portaveu d’UA: “els problemes de l’aranès no són només per qüestions legals, si no, sobretot, per la manca d’ús social i els pocs recursos que s’hi destinen” i afegia “no cal oblidar que l’ús preferent de l’aranès es recull també en la Llei d’Aran de 2015, i que aquesta no ha estat impugnada”.

La moció demana també encarregar a estaments competents i no vinculats a la Vall d’Aran, una auditoria lingüística que detalli la situació real de la llengua així com la creació d’una Comissió de l’Aranès, designada pel Ple del Conselh Generau, que sigui formada per un membre de cada grup polític representat en si del Ple, i que en el termini de dos mesos proposarà un pla d’acció que contempli mesures per a la incentivació de l’ús social de la nostra llengua. Així mateix reclama que, en el compliment de la llei d’Aran, es doti de manera immediata el fons de finançament del Conselh Generau d’Aran ja que aquest fons, contempli una partida inicial de 300.000 € anuals per l’aranès, superant la vergonyosa xifra actual de 60.000 €. En aquest sentit Boya, remarcava que, “la manca d’ús social de l’aranès és un problema agreujat per la manca de recursos econòmics per a la protecció i normalització de la llengua, un assumpte en el qual la Generalitat ha de complir amb el mandat de la Llei, però en el que també s’hi ha d’implicar l’Estat Espanyol”.

Aran, 27 de febrer de 2018