Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran reclame melhores urgentes ena dotacion de personau enes Pompièrs d’Aran

Pendent eth plen deth Conselh Generau d’Aran, Francés Boya, conselhèr pòrtaveu deth grup d’UA, a reclamat ath govèrn de Convergéncia ena maxima institucion que solucione de forma inmediata era manca de personau enes servicis d’emergéncies aranesi, un deficit qu’obligue as pompièrs aranesi a trabalhar ores en excès en perjudici dera sua participacion coma pompièrs volontaris.

Unitat d’Aran a reclamat ath govèrn de Convergéncia en Conselh Generau qu’amplie era plantilha de personau des servicis d’emergéncies dera Val d’Aran pr’amor que, actuaument, se trape totaument infradimensionada, causa qu’obligue ath personau actuau a hèr mès ores des conveniades.

Era negociacion deth traspàs dera competéncia damb era Generalitat hè ans que dure. Pendent eth govèrn d’UA en Conselh Generau, Convergéncia Democratica Aranesa s’oposèc a un acòrd damb era Generalitat entà assegurar eth finançament deth servici, en tot allegar qu’era institucion aranesa non compdaue damb competéncies. “Aguest siguec un des arguments deth senhor Barrera entà que se tramitèsse, tant deprèssa coma se he’c, era modificacion dera Lei d’Aran qu’auie de dotar de competéncies ath Conselh Generau”, explique Francés Boya, “totun era Lei ei aprovada en 2015 e, non i a finançament e era Generalitat seguís dident çò de madeish qu’en 2010”, manifèste Boya e hig que, “es contradiccions deth Sindic son mès que evidentes, ja qu’ère eth madeish qui assegurèc qu’era Generalitat financiarie eth nau sistèma d’emergéncies aranés, causa que demòstre nauament era sua manca de capacitat tà governar”.

En Plen Unitat d’Aran a demanat tanben peth nau Plan d’Atencion ara Gent Grana anonciat peth Conselh Generau: “des d’UA tostemp daram supòrt a quinsevolh accion que melhore era vida des nòsti grani, totun aguest Plan ei ua incògnita tant per coma se finançarie coma per coma s’amiarie a tèrme”, declaraue Boya e higie, en referéncia ath suenh dera gent grana, que “a dia d’aué encara non s’a signat eth convèni damb era Generalitat entà assegurar eth finançament dera residéncia de Les”.

Entà Unitat d’Aran i a dejà mòstres clares d’un bloqueg politic ena màxima institucion aranesa, frut dera manca de interlocucion politica ena Generalitat de Catalunya, mès tanben pera manca d’estratègia e orientacion politica deth govèrn de Convergéncia en Aran.

Aran, 17 de deseme de 2018

 

Unitat d’Aran reclama mejoras urgentes en la dotación de personal en los Pompièrs d’Aran

Durante el pleno del Conselh Generau d’Aran, Francés Boya, conselhèr portavoz del grupo de UA, ha reclamado al gobierno de Convergencia en la máxima institución que solucione de forma inmediata la falta de personal en los servicios de emergencias araneses, un déficit que obliga a los bomberos araneses a trabajar horas en exceso en perjuicio de su participación como bomberos voluntarios.

Unitat d’Aran ha reclamado al gobierno de Convergencia en el Conselh Generau que amplie la plantilla de personal de los servicios de emergencias de la Val d’Aran ya que, actualmente, se encuentra totalmente infradimensionada, hecho que obliga al personal actual a hacer más horas de las conveniadas.

La negociación del traspaso de la competencia con la Generalitat hace años que dura. Durante el gobierno de UA en el Conselh Generau, Convergencia Democrática Aranesa se opuso a un acuerdo con la Generalitat para asegurar el financiamiento del servicio, alegando que la institución aranesa no contaba con competencias. “Este fue uno de los argumentos del señor Barrera para que se tramitara, tan deprisa como se hizo, la modificación de la Ley de Aran que debía dotar de competencias al Conselh Generau”, explica Francés Boya, “aun así la Ley es aprobada en 2015 y, no hay financiación y la Generalitat sigue diciendo lo mismo que en 2010”, manifiesta Boya y añade que, “las contradicciones del Sindic son más que evidentes, ya que era él mismo quien aseguró que la Generalitat financiaría el nuevo sistema de emergencias aranés, hecho que demuestra nuevamente su falta de capacidad para gobernar”.

En el Pleno Unitat d’Aran ha preguntado también por el nuevo Plan de Atención a la Gente Mayor anunciado por el Conselh Generau: “desde UA siempre daremos apoyo a cualquier acción que mejore la vida de nuestros mayores, aunque este Plan es una incógnita tanto por como se financiaría como por como se llevaría a término”, declaraba Boya y añadía, en referencia al cuidado de la gente mayor, que “a día de hoy todavía no se ha firmado el convenio con la Generalitat para asegurar el financiamiento de la residencia de Les”.

Para Unitat d’Aran hay ya muestras claras de un bloqueo político en la máxima institución aranesa, fruto de la falta de interlocución política en la Generalitat de Catalunya, pero también por la falta de estrategia y orientación política del gobierno de Convergencia en Aran.

Aran, 17 de diciembre de 2018

 

Unitat d’Aran reclama millores urgents en la dotació de personal en els Pompièrs d’Aran

Durant el ple del Conselh Generau d’Aran, Francès Boya, conselhèr portaveu del grup d’UA, ha reclamat al govern de Convergència a la màxima institució que solucioni de forma immediata la manca de personal en els serveis d’emergències aranesos, un dèficit que obliga als bombers aranesos a treballar hores en excés en perjudici de la seva participació com a bombers voluntaris.

Unitat d’Aran ha reclamat al govern de Convergència al Conselh Generau que ampliï la plantilla de personal dels serveis d’emergències de la Val d’Aran ja que, actualment, es troba totalment infradimensionada, fet que obliga el personal actual a fer més hores de les conveniades.

La negociació del traspàs de la competència amb la Generalitat fa anys que dura. Durant el govern d’UA al Conselh Generau, Convergència Democràtica Aranesa es va oposar a un acord amb la Generalitat per assegurar el finançament del servei, al•legant que la institució aranesa no comptava amb competències. “Aquest va ser un dels arguments del senyor Barrera per a què es tramités, tan de pressa com es va fer, la modificació de la llei d’Aran que havia de dotar de competències al Conselh Generau”, explica Francès Boya, “tot i així la llei és aprovada al 2015 i, no hi ha finançament i la Generalitat segueix dient el mateix que al 2010”, manifesta Boya i afegeix que, “les contradiccions del Sindic són més que evidents, ja que era ell mateix qui va assegurar que la Generalitat financiaria el nou sistema d’emergències aranès, fet que demostra novament la seva manca de capacitat per governar”.

Al Ple Unitat d’Aran ha preguntat també pel nou Pla d’Atenció a la Gent Gran anunciat pel Conselh Generau: “des d’UA sempre donarem suport a qualsevol acció que millori la vida de la nostra gent gran, tot i que aquest Pla és una incògnita tant per com es finançaria com per com es duria a terme”, declarava Boya i afegia, en referència a la atenció de la gent gran, que, “a dia d’avui encara no s’ha signat el conveni amb la Generalitat per assegurar el finançament de la residència de Les”.

Per Unitat d’Aran hi ha ja mostres clares d’un bloqueig polític a la màxima institució aranesa, fruit de la manca d’interlocució política a la Generalitat de Catalunya, però també per la manca d’estratègia i orientació política del govern de Convergència a l’Aran.

Aran, 17 de desembre de 2018