Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran reclame ara Generalitat de Catalunya qu’abòne eth deute qu’a damb es ajuntaments sus es escòles mairaus

Eth Plen dera Deputacion de Lleida celebrat ager maitin, a aprovat aué era mocion presentada conjuntament per UA e eth PSC que demanaue ara Generalitat er abonament d’aguest deute

Pendent eth curs academic 2012-2013 era Generalitat de Catalunya deishèc de pagar es ajudes que balhaue as ajuntaments entath mantenement des escòles mairaus, ues ajudes qu’enes pressupòsti des ans 2010-2011 representauen 100 milions d’euros. Atau donc eth finançament dera Generalitat as ajuntaments passèc de 1800€ per alumne e an a 0€.

Es grops d’UA e eth PSC ena Deputacion de Lleida an presentat ua mocion entà demanar qu’era Generalitat pague aguest deute. Eth còst d’aguest servici actuaument ei finançat  pes diputacions, e ena màger part, pes ajuntaments e es pròpries familhes.

Francés Boya, portaveu deth grop d’UA manifestaue que, “era anulacion dera aportacion economica entà sostier es escòles mairaus publiques per part dera Generalitat, ataque directament ath dret ara educacion e ara igualtat d’oportunitats”. E remercaue que, “tant er Estatut d’Autonomia de Catalunya coma era Lei 12/2009 d’Educacion, expausen qu’er ensenhament des mainatges de 0 a 3 ans ei competéncia exclusiva dera Generalitat”. Atau madeish higie que “non cau desbrembar qu’aguest impagament afècte tanben a municipis aranesi”.

Entà exigir eth pagament d’aguest deute, varis municipis catalans interpausèren demanda individuau e colectiva contra era Generalitat. Eth TSJC a balhat ara era rason ad aguesti municipis, e a condemant ara Generalitat de Catalunya e ath Departament d’Ensenhament peth non finançament dera gestion d’aguestes escòles mairaus, encara qu’era senténcia non ei fèrma e era Generalitat a anonciat era sua intencion de recorrer-la.

Era mocion inste ara Generalitat de Catalunya a que complisque tamb era senténcia deth Tribunau Superior de Justicia de Catalunya, en tot pagar eth deute artenhut tamb es escòles mairaus entre es ans 2012 e 2015. Atau madeish, tanben demane ara Generalitat que a compdar de 2016 se hèsque cargue dera totalitat deth pagament, en tot liurar es pressupòsti de Diputacions e Ajuntaments. Era mocion a estat aprobada damb es vòts favorables d’UA, PSC, PdCAT, PP e C’s. En tot qu’ERC s’a abstengut e era CUP i a votat en contra.

Aran, 26 de gèr de 2018

 

Unitat d’Aran insta a la Generalitat de Catalunya a abonar la deuda que tiene con los ayuntamientos sobre las guarderías

El Pleno de la Diputación de Lleida celebrado ayer por la mañana, aprobó una moción presentada conjuntamente por UA y el PSC que pedía a Ensenyament el abono de esta deuda

Durante el curso académico 2012-2013 la Generalitat de Catalunya dejó de pagar las ayudas que daba a los ayuntamientos para el mantenimiento de las guarderías, unas ayudas que en los presupuestos de los años 2010-2011 representaban 100 millones de euros. Así pues la financiación de la Generalitat a los ayuntamientos pasó de 1800€ por alumno y año a 0€.

Los grupos de UA y el PSC en la Diputación de Lleida han presentado una moción para pedir que la Generalitat pague esta deuda. El coste de este servicio actualmente es financiado por las diputaciones, y en su mayor parte, por los ayuntamientos y las propias familias.

Francés Boya, portavoz del grupo de UA manifestaba que, “la anulación de la aportación económica para sostener las guarderías públicas por parte de la Generalitat, ataca directamente al derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades”. Y remarcaba que, “tanto el Estatut d’Autonomia de Catalunya como la Ley 12/2009 d’Educació, exponen que la educación de los niños de 0 a 3 años es competencia exclusiva de la Generalitat”. Asimismo añadía que, “no hay que olvidar que este impago afecta también a municipios araneses”.

Para exigir el pago de esta deuda, varios municipios catalanes interpusieron demanda individual y colectiva contra la Generalitat. El TSJC ha dado ahora la razón a estos municipios, y ha condemnado a la Generalitat de Catalunya y al Departament d’Ensenyament por la no financiación de la gestión de estas guarderías, aunque la sentencia no es firme y la Generalitat ha anunciado su intención de recorrerla.

La moción insta a la Generalitat de Catalunya a que cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pagando la deuda alcanzada con las guarderías entre los años 2012 y 2015. Asimismo, también pide a la Generalitat que a partir de 2016 se haga cargo de la totalidad del pago, liberando los presupuestos de Diputaciones y Ayuntamientos. La moción ha sido aprobada con los votos favorables de UA, PSC, PdCAT, PP y C’s. ERC se ha abstenido y la CUP ha votado en contra.

Aran, 26 de enero de 2018

 

Unitat d’Aran insta la Generalitat de Catalunya a abonar el deute que té amb els ajuntaments sobre les escoles bressol

Al Ple de la Diputació de Lleida celebrat ahir al matí, va aprovar una moció presentada conjuntament per UA i el PSC que demanava a Ensenyament l’abonament d’aquest deute

Durant el curs acadèmic 2012-2013 la Generalitat de Catalunya va deixar de pagar les ajudes que donava als ajuntaments per al manteniment de les llars d’infants, unes ajudes que en els pressupostos dels anys 2010-2011 representaven 100 milions d’euros. Així doncs el finançament de la Generalitat als ajuntaments va passar de 1800 € per alumne i any a 0 €.

Els grups d’UA i el PSC a la Diputació de Lleida han presentat una moció per demanar que la Generalitat pagui aquest deute. El cost d’aquest servei actualment és finançat per les diputacions, i en la seva major part, pels ajuntaments i les pròpies famílies.

Francés Boya, portaveu del grup d’UA manifestava que, “l’anul·lació de l’aportació econòmica per sostenir les llars d’infants públiques per part de la Generalitat, ataca directament al dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats”. I remarcava que, “tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com la Llei 12/2009 d’Educació, exposen que l’educació dels infants de 0 a 3 anys és competència exclusiva de la Generalitat”. Així mateix afegia que, “no cal oblidar que aquest impagament afecta també a municipis aranesos”.

Per exigir el pagament d’aquest deute, diversos municipis catalans van interposar demanda individual i col·lectiva contra la Generalitat. El TSJC ha donat ara la raó a aquests municipis, i ha condemnat a la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Ensenyament per la no financiació de la gestió d’aquestes llars d’infants, tot i que la sentència no és ferma i la Generalitat ha anunciat la seva intenció de recórrer-la.

Així mateix des d’Unitat d’Aran s’han lamentat les declaracions del Síndic d’Aran en els mitjans de comunicació acusant de “deixadesa absoluta” i de manca de col·laboració als ajuntaments aranesos. “El Síndic pretén fer responsables als ajuntaments d’un servei que és obligació del Conselh Generau d’Aran”, declarava Boya i afegia que, “els ajuntaments aranesos fan tot el que està a les seves mans per facilitar la recollida, i és cert que cal insistir en potenciar el civisme, tot i així cadascú ha d’assumir les seves competències”.

La moció insta la Generalitat de Catalunya a que compleixi amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pagant el deute assolit amb les llars d’infants entre els anys 2012 i 2015. Així mateix, també demana a la Generalitat que a partir de 2016 es faci càrrec de la totalitat del pagament, alliberant els pressupostos de Diputacions i Ajuntaments. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables d’UA, PSC, PdCAT, PP i Ciutadans. ERC s’ha abstingut i la CUP ha votat en contra.

Aran, 26 de gener de 2018