Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran, present enes listes electoraus deth PSC per Lleida tàs eleccions autonomiques deth 21 de deseme

Era secretària d’organizacion d’UA, Maria Vergés, ocupe eth numèro 6 en representacion deth partit aranés

Unitat d’Aran a designat a Maria Vergés coma representant deth partit enes listes deth PSC per Lleida tàs pròplèu eleccions autonomiques convocades tath 21 de deseme.

Dauant dera actuau situacion politica e sociau, Unitat d’Aran considère especiaument important qu’era Val d’Aran age representacion en aguestes eleccions autonomiques entà poder hèr a arribar es besonhs e reivindicacions araneses en Parlament de Catalunya.

“Es eleccions deth 21 de deseme son fòrça importants tanben entà Aran. Tot e èster ues eleccions autonomiques, eth procès independentista les condicione totaument”, declaraue Vergés. “Un procès d’independéncia de Catalunya qu’en cap moment a tengut en compde ara Val d’Aran e ara sua gent, as sòns besonhs e as sues reivindicacions” e higie que “malerosament eth govèrn de Convergéncia en Conselh Generau d’Aran, luenh de deféner es interèssi des aranesi, s’a entregat ar independentisme desbrembant quina ei era realitat deth país”.

Unitat d’Aran a reclamat ath long d’aguesti mesi qu’era Val d’Aran auie de demorar ath marge de tot aguest procès, coma comunautat politica diferenciada de Catalunya, e, des deth respècte ara rèsta de posicionaments legitims, defen era “via aranesa” coma unic camin entà plantejar es solucions que donguen respòsta ara volontat politica des aranesi entà decidir sus eth futur d’Aran.

“Aran a de besonh que, des deth respècte e damb volontat de dialòg coma tostemp auem hèt, era sua veu sigue escotada en Catalunya e entà Unitat d’Aran açò sonque ei possible a trauès deth PSC, qui, quan a governat era Generalitat, a demostrat damb hèts e inversions era sua preocupacion per Aran”, afirmaue era candidata.

Maria Vergés a 39 ans e ei Enginhèra Tecnica Forestau. Atau madeish ei expèrta en Competéncies Emocionaus enes Organizacions pera UdL e titulada de postgrau en Gestion Culturau pera UOC. De mai de 2015 ençà ei Tinent d’Alcalde der Ajuntament de Vielha e Mijaran e Conselhèra Generau per Unitat d’Aran. Vergés ocupe eth sisau lòc ena lista deth PSC per Lleida qu’entèste Òscar Ordeig.

Aran, 13 de noveme de 2017


Unitat d’Aran, presente en las listas electorales del PSC por Lleida en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre

La secretaria de organización de UA, Maria Vergés, ocupa el número 6 en representación del partido aranés

Unitat d’Aran ha designado a Maria Vergés como representante del partido en las listas del PSC por Lleida para las próximas elecciones autonómicas convocadas para el 21 de diciembre.

Delante de la actual situación política y social, Unitat d’Aran considera especialmente importante que el Valle de Aran tenga representación en estas elecciones autonómicas para poder hacer llegar las necesidades y reivindicaciones aranesas en el Parlament de Catalunya.

“Las elecciones del 21 de diciembre son muy importantes también para Aran. Aun siendo unas elecciones autonómicas, el proceso independentista las condiciona totalmente”, declaraba Vergés. “Un proceso de independencia de Catalunya que en ningún momento ha tenido en cuenta al Valle de Aran y a su gente, a sus necesidades y a sus reivindicaciones”, y añadía que, “desgraciadamente el gobierno de Convergencia en el Conselh Generau d’Aran, lejos de defender los intereses de los araneses, se ha entregado al independentismo olvidando cuál es la realidad del país”.

Unitat d’Aran ha reclamado a lo largo de estos meses que el Valle de Aran debía permanecer al margen de todo este proceso, como comunidad política diferenciada de Catalunya, y, desde el respeto al resto de posicionamientos legítimos, defiende la “vía aranesa” como único camino para plantear las soluciones que den respuesta a la voluntad política de los araneses para decidir sobre el futuro de Aran.

“Aran necesita que, desde el respeto y con voluntad de diálogo como siempre hemos hecho, su voz sea escuchada en Catalunya y para Unitat d’Aran esto sólo es posible a través del PSC, quien, cuando ha gobernado la Generalitat, ha demostrado con hechos e inversiones su preocupación por Aran”, afirmaba la candidata.

Maria Vergés tiene 39 años y es Ingeniera Técnica Forestal. Asimismo es experta en Competencias Emocionales en las Organizaciones por la UdL y titulada de postgrado en Gestión Cultural por la UOC. Desde mayo de 2015 hasta la fecha es Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran y Conselhèra Generau per Unitat d’Aran. Vergés ocupa el sexto lugar en la lista del PSC por Lleida que encabeza Òscar Ordeig

Aran, 13 de noviembre de 2017

 

Unitat d’Aran, present a les llistes electorals del PSC per Lleida a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre

La secretària d’organització d’UA, Maria Vergés, ocupa el número 6 en representació del partit aranès

Unitat d’Aran ha designat a Maria Vergés com a representant del partit a les llistes del PSC per Lleida per a les properes eleccions autonòmiques convocades per al 21 de desembre.

Davant de l’actual situació política i social, Unitat d’Aran considera especialment important que la Vall d’Aran tingui representació en aquestes eleccions autonòmiques per poder fer arribar les necessitats i reivindicacions araneses al Parlament de Catalunya.

“Les eleccions del 21 de desembre són molt importants també per Aran. Tot i ser unes eleccions autonòmiques, el procés independentista les condiciona totalment”, declarava Vergés. “Un procés d’independència de Catalunya que en cap moment ha tingut en compte a la Vall d’Aran i a la seva gent, a les seves necessitats i a les seves reivindicacions” i afegia que, “desgraciadament el govern de Convergència al Conselh Generau d’Aran, lluny de defensar els interessos dels aranesos, s’ha lliurat a l’independentisme oblidant quina és la realitat del país”.

Unitat d’Aran ha reclamat al llarg d’aquests mesos que la Vall d’Aran havia de romandre al marge de tot aquest procés, com a comunitat política diferenciada de Catalunya, i, des del respecte a la resta de posicionaments legítims, defensa la “via aranesa” com a únic camí per plantejar les solucions que donin resposta a la voluntat política dels aranesos per decidir sobre el futur d’Aran. “Aran necessita que, des del respecte i amb voluntat de diàleg com sempre hem fet, la seva veu sigui escoltada a Catalunya i per Unitat d’Aran això només és possible a través del PSC, que, quan ha governat la Generalitat, ha demostrat amb fets i inversions seva preocupació per Aran”, afirmava la candidata.

“Aran necessita que, des del respecte i amb voluntat de diàleg com sempre hem fet, la seva veu sigui escoltada a Catalunya i per Unitat d’Aran això només és possible a través del PSC, que, quan ha governat la Generalitat, ha demostrat amb fets i inversions la seva preocupació per Aran”, afirmava la candidata.

Maria Vergés té 39 anys i és Enginyera Tècnica Forestal. Així mateix és experta en Competències Emocionals a les Organitzacions per la UdL i titulada de postgrau en Gestió Cultural per la UOC. Des de maig de 2015 és Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran i Conselhèra Generau per Unitat d’Aran. Vergés ocupa el sisè lloc en la llista del PSC per Lleida que encapçala Òscar Ordeig.

Aran, 13 de novembre de 2017