Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran ostentarà era vicepresidéncia tresau dera Deputacion de Lleida

Aguest maitin Maria Vergés, Secretària Generau d’Unitat d’Aran, a signat amassa damb es representants dera rèsta de fòrces politiques que conformen er acòrd de govèrn en aguesta institucion (ERC, PSC e PL) eth document que balhe forma ad aguest acòrd.

Unitat d’Aran, ostentarà era tresau vicepresidéncia e gestionarà eth Patronat de Torisme des tèrres de Lleida. Atau madeish, ERC assomís es airaus de Presidéncia, Recorsi Umans, PROMECO e er OAGRTL. Eth PSC, Cooperacion municipau e comarcau, Naues tecnologies e vies e òbres. E PL, Escòles Especiaus e d’auti servicis sociaus e era presidéncia dera comission de torisme de manèra coordinada damb eth Patronat de Torisme.

Aguest maitin a auut lòc ena Deputacion de Lleida er acte de signatura der acòrd de govèrn en aguesta institucion per part de ERC, PSC, PL e UA. Aguest acòrd, que siguec anonciat era passada setmana, a estat frut dera negociacion e pacte entre aguestes fòrces politiques, e qu’a com objectiu era governabilitat ena Deputacion coma institucion de vitau importància tath territòri.

Maria Vergés, Secretària Generau d’UA, a afirmat que “aguest acòrd ei un exèmple de coma se pòt gestionar era diversitat en benefici dera ciutadania, en tot tier en compde qu’era Deputacion exercís ua labor essenciau de supòrt e acompanhament as municipis”. En aguest sens, Vergés tanben a volut manifestar qu’aguest acòrd inclodís era creacion d’un espaci de relacion bilaterau dera Val d’Aran e era Deputacion en qué se tracten aqueri ahèrs d’interès tath nòste territòri, e higie que “damb aguest acòrd Unitat d’Aran refèrme era sua volontat d’èster present en totes es administracions e institucions possibles entà velhar pes interèssi d’Aran e era sua ciutadania”.

Pendent es pròplèus dies era Comission Executiva d’UA designarà ath sòn o ara sua representant en aguesta institucion.

                                                                       Val d’Aran, 20 de junh de 2023

Unitat d’Aran ostentará la vicepresidencia tercera de la Diputación de Lleida 

Esta mañana Maria Vergés, Secretaria General de Unitat d’Aran, ha firmado junto con los representantes del resto de fuerzas políticas que conforman el acuerdo de gobierno en esta institución (ERC, PSC y PL) el documento que da forma a este acuerdo.

Unitat d’Aran, ostentará la tercera vicepresidencia y gestionará el Patronato de Turismo de las tierras de Lleida. Asimismo, ERC asume las áreas de Presidencia, Recursos Humanos, PROMECO y el OAGRTL. El PSC, Cooperación municipal y comarcal, Nuevas tecnologías y carreteras y obras. Y PL, Escuelas Especiales y otros servicios sociales y la presidencia de la comisión de turismo de forma coordinada con el Patronato de Turismo.

Esta mañana ha tenido lugar en la Diputación de Lleida el acto de firma del acuerdo de gobierno en esta institución por parte de ERC, PSC, PL y UA. Este acuerdo, que fue anunciado la pasada semana, ha sido fruto de la negociación y pacto entre estas fuerzas políticas, y que tiene como objetivo la gobernabilidad en la Diputación como institución de vital importancia para el territorio.

Maria Vergés, Secretaria General de UA, ha afirmado que “este acuerdo es un ejemplo de como se puede gestionar la diversidad en beneficio de la ciudadanía, teniendo en la cuenta que la Diputación ejerce una labor esencial de apoyo y acompañamiento a los municipios”. En este sentido, Vergés también ha querido manifestar que este acuerdo incluye la creación de un espacio de relación bilateral del Valle de Aran y la Diputación en el que se tratan aquellos asuntos de interés para nuestro territorio, y añadía que “con este acuerdo Unitat d’Aran reafirma su voluntad de estar presente en todas las administraciones e instituciones posibles para velar por los intereses de Aran y su ciudadanía”.

Durante los próximos días la Comisión Ejecutiva de UA designará a su representante en esta institución.

                                                                       Val d’Aran, 20 de junio de 2023

Unitat d’Aran ostentarà la vicepresidència tercera de la Diputació de Lleida 

Aquest matí Maria Vergés, Secretària General d’Unitat d’Aran, ha signat juntament amb els representants de la resta de forces polítiques que conformen l’acord de govern a aquesta institució (ERC, PSC i PL) el document que dóna forma a aquest acord.

Unitat d’Aran, ostentarà la tercera vicepresidència i gestionarà el Patronat de Turisme de les terres de Lleida. Així mateix, ERC assumeix les àrees de Presidència, Recursos Humans, PROMECO i OAGRTL. El PSC, Cooperació municipal i comarcal, Noves tecnologies i carreteres i obres. I PL, Escoles Especials i altres serveis socials i la presidència de la comissió de turisme de forma coordinada amb el Patronat de Turisme.

Aquest matí ha tingut lloc a la Diputació de Lleida l’acte de signatura de l’acord de govern en aquesta institució per part d’ERC, PSC, PL i UA. Aquest acord, que va ser anunciat la setmana passada, ha estat fruit de la negociació i pacte entre aquestes forces polítiques, i té com a objectiu la governabilitat a la Diputació com a institució de vital importància per al territori.

Maria Vergés, Secretària General d’UA, ha afirmat que “aquest acord és un exemple de com es pot gestionar la diversitat en benefici de la ciutadania, tenint en compte que la Diputació exerceix una tasca essencial de suport i acompanyament als municipis”. En aquest sentit, Vergés també ha volgut manifestar que aquest acord inclou la creació d’un espai de relació bilateral de la Vall d’Aran i la Diputació en què es tracten aquells assumptes d’interès per al nostre territori, i afegia que “amb aquest acord. Unitat d’Aran reafirma la seva voluntat d’estar present a totes les administracions i institucions possibles per vetllar pels interessos de l’Aran i la seva ciutadania”.

Durant els propers dies la Comissió Executiva d’UA designarà el seu o la seva representant en aquesta institució.

                                                                       Val d’Aran, 20 de juny de 2023