Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran mòstre era sua satisfaccion pera declaracion institucionau conjunta deth plen deth Conselh Generau d’Aran

Aué s’a celebrat un plen extraordinari a on toti es grups politics deth Conselh Generau an aprovat un acòrd institucionau deuant era actuau situacion politica

Aguest maitin s’a amiat a tèrme un plen extraordinari deth Conselh Generau d’Aran entà aprovar ua declaracion institucionau de toti es conselhèrs deuant dera situacion politica creada pera proclamacion dera Republica Catalana e era posteriora aplicacion der article 155 dera Constitucion Espanhòla. Unitat d’Aran a participat  e s’a implicat de forma fòrça activa ena redaccion d’aguesta declaracion.

En tot hèr un repàs des moments capdaus ena istòria d’Aran, eth conselhèr portaveu d’UA Francés Boya a senhalat qu’es representants dera maxima institucion aranesa auien de complir damb un déuer istoric. Ath madeish temps a manifestat que: “es nòstes institucions son ereues d’ua tradicion politica que, ath long des sègles, s’a caracterizat pera defensa des interèssi des aranesi e deth sòn autogovèrn e institucions”.

Des d’Unitat d’Aran s’a hijut ua esmena ath tèxte de declaracion conjunta entàinstar ath Sindic d’Aran e as grups politics que conformen eth Plen deth Conselh Generau d’Aran a hèr totes aqueres gestions deuant des Institucions catalanes, atau coma ena Comission Territoriau deth Congrès des Deputats, tà cercar un reconeishement constitucionau que permete naues hites tath nòste estatut singular d’autogovèrn”.

Entà Boya “deuant d’aguest moment istoric, dada era situacion politica en Catalunya e España, Aran a de poder superar eth marc d’administracion locau e arténher atau naues hites en desvolupament der autogovèrn aranés” e higie  que “aguesta declaracion ei tanben un reconeishement institucionau ath trabalh amiat a tèrme pera Generalitat de Catalunya respècte d’Aran”.

En aguest sens cau rebrembar tanben eth reconeishement d’Aran qu’eth Senat espanhòl amièc a tèrme en 2013 e que siguec possible gràcies ath trabalh der alavetz senador e secretari Generau d’UA, Francés Boya.

Aran, 2 de noveme de 2017

 

Unitat d’Aran muestra su satisfacción por la declaración institucional conjunta del pleno del Conselh Generau d’Aran

Hoy se ha celebrado un pleno extraordinario donde todos los grupos políticos del Conselh Generau han aprobado un acuerdo institucional dada la actual situación política

Esta mañana se ha llevado a cabo un pleno extraordinario del Conselh Generau d’Aran para aprobar una declaración institucional de todos los conselhèrs a raíz de la situación política creada por la proclamación de la República Catalana y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Unitat d’Aran ha participado y se ha implicado de forma muy activa en la redacción de esta declaración.

Haciendo un repaso de los momentos trascendentales en la historia de Arán, el consejero portaveu de UA, Francés Boya ha señalado que los representantes de la máxima institución aranesa tenían que cumplir con un deber histórico. A la vez ha manifestado que: “nuestras instituciones son herederas de una tradición política que, a lo largo de los siglos, se ha caracterizado por la defensa de los intereses de los araneses y de su autogobierno e instituciones”.

Desde Unitat d’Aran se ha añadido una enmienda al texto de declaración conjunta para “instar al Sindic de Aran y a los grupos políticos que conforman el Pleno del Conselh Generau d’Aran a llevar a cabo todas aquellas gestiones tanto con las Instituciones catalanas, como en la Comisión Territorial del Congreso de los Diputados, para buscar un reconocimiento constitucional que permita nuevos hitos para nuestro estatuto singular de autogobierno”.

Para Boya “delante de este momento histórico, dada la situación política en Cataluña y España, Aran tiene que poder superar el marco de administración local y conseguir así nuevos hitos en el desarrollo del autogobierno aranés” y añadía que “esta declaración es también un reconocimiento institucional al trabajo llevado a cabo por la Generalitat de Catalunya respecto a Aran”.

En este sentido es necesario recordar también el reconocimiento de Aran que el Senado español llevó a cabo en 2013 y que fue posible gracias al trabajo del entonces senador y secretario General de UA, Francés Boya.

Aran, 2 de noviembre de 2017

 

Unitat d’Aran mostra la seva satisfacció per la declaració institucional conjunta del ple del Conselh Generau d’Aran

Avui s’ha celebrat un ple extraordinari on tots els grups polítics del Conselh Generau han aprovat un acord institucional davant l’actual situació política

Aquest matí s’ha dut a terme un ple extraordinari del Conselh Generau d’Aran per aprovar una declaració institucional de tots els consellers davant de la situació política creada per la proclamació de la República Catalana i la posterior aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. Unitat d’Aran ha participat i s’ha implicat de forma força activa en la redacció d’aquesta declaració.

Fent un repàs dels moments capdals en la història d’Aran, el conseller portaveu d’UA, Francés Boya, ha assenyalat que els representants de la màxima institució aranesa havien de complir amb un deure històric. Alhora ha manifestat que: “les nostres institucions el seu hereves d’una tradició política que, al llarg dels segles, s’ha caracteritzat per la defensa dels interessos dels aranesos i del seu autogovern i institucions”.

Des d’Unitat d’Aran s’ha afegit una esmena al text de declaració conjunta per “instar al Síndic d’Aran i als grups polítics que conformen el Ple del Conselh Generau d’Aran per fer totes aquelles gestions davant de les Institucions catalanes, així com en la Comissió Territorial del Congrés dels Diputats, per buscar un reconeixement constitucional que permeti noves fites pel nostre estatut singular d’autogovern”.

Per Boya “davant d’aquest moment històric, donada la situació política a Catalunya i España, Aran ha de poder superar el marc d’administració local i aconseguir així noves fites en el desenvolupament de l’autogovern aranès” i afegia que “aquesta declaració és també un reconeixement institucional al treball dut a terme per la Generalitat de Catalunya respecte d’Aran”.

En aquest sentit cal recordar també el reconeixement d’Aran que el Senat espanyol va dur a terme en 2013 i que va ser possible gràcies al treball de l’aleshores senador i Secretari General d’UA, Francés Boya.

Aran, 2 de novembre de 2017