Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran ena Deputacion de Lleida artenh un aument de recorsi entara Val d’Aran

En darrèr plen deth mès de noveme dera Deputacion de Lleida, era institucion provinciau aprovèc eth pressupòst tà 2024 qu’inclodís ua major dotacion entà Aran respècte d’ans anteriors.

Eth pressupòst de 2024 dera Deputacion de Lleida aumentarà en 65.000€ eth convèni marc qu’a damb eth Conselh Generau d’Aran.

Eth passat 27 de noveme eth plen dera Deputacion de Lleida aprovaue es sòns pressupòsti tà 2024, uns compdes que, gràcies ara negociacion d’Unitat d’Aran, que forme part deth govèrn d’aguesta institucion en tot aucupar-ne era vicepresidéncia tresau, aumenten es sòns recorsi autant entà inversions ena Val d’Aran coma per çò que hè ath Convèni Marc que manten damb eth Conselh Generau d’Aran, en tot aumentar-lo en aguest cas en 65.000€ mès qu’er an anterior.

Juan Antonio Serrano, vicepresident 3au dera Deputacion e baile de Vielha e Mijaran, manifestaue que “era rason de qu’Unitat d’Aran sigue present enes institucions, autant araneses, coma provinciaus e estataus, ei precisament entà qu’eth nòste territòri melhore e auance” e higie “aguest pressupòst dera Deputacion de Lleida ei un prumèr pas entà qu’es inversions enes municipis aranesi seguisquen aumentant ath long d’aguesta legislatura”.

Pendent es darrèri 8 ans, Unitat d’Aran a estat present ena Deputacion de Lleida, en tot arténher projèctes e inversions de grana importància entà Aran, coma son era aportacion tath nau quiròfan der Espitau Val d’Aran (460.000€) o era dotacion de 100.000€ entath Palai de Gèu de Vielha que tà 2024 se veirà aumentada en un 20%.

En aguest sens, Serrano tanben explicaue que “trabalham tanben tà qu’era Deputacion de Lleida s’implique en mantenement e melhora de diuèrses vies e carretères des nòsti pòbles qu’an de besonh actuacions urgentes e fòrça costoses tà que les poguen assomir es Ajuntaments de manèra exclusiva”.

Atau madeish, en aguesta linha de supòrt as Ajuntaments, eth 18 de deseme era Deputacion anoncièc qu’es ajudes de cooperacion passaràn a èster transferéncies, çò qu’agilizarà en mès d’un an es tràmits, e que tant Ajuntaments coma EMD poiràn obtier, en tot recéber es sòs eth prumèr quatrimèstre deth 2024.

Val d’Aran, 20 de deseme de 2023

Unitat d’Aran en la Diputación de Lleida consigue un aumento de recursos para el Valle d’Aran

En el último pleno del mes de noviembre de la Diputación de Lleida, la institución provincial aprobó el presupuesto para 2024 que incluye una mayor dotación para Aran respecto de años anteriores.

El presupuesto de 2024 de la Diputación de Lleida aumentará en 65.000€ el convenio marco que tiene con el Conselh Generau d’Aran.

El pasado 27 de noviembre el pleno de la Diputación de Lleida aprobaba sus presupuestos para 2024, unas cuentas que, gracias a la negociación de Unitat d’Aran, que forma parte del gobierno de esta institución ocupando la vicepresidencia tercera, aumentan sus recursos tanto para inversiones en el Valle de Aran como por lo que se refiere al Convenio Marco que mantiene con el Conselh Generau d’Aran, aumentándolo en este caso en 65.000€ más que el año anterior.

Juan Antonio Serrano, vicepresidente 3o de la Diputación y alcalde de Vielha y Mijaran, manifestaba que “la razón de que Unitat d’Aran esté presente en las instituciones, tanto aranesas, como provinciales y estatales, es precisamente para que nuestro territorio mejore y avance” y añadía “este presupuesto de la Diputación de Lleida es un primer paso para que las inversiones en los municipios araneses sigan aumentando a lo largo de esta legislatura”.

Durante los últimos 8 años, Unitat d’Aran ha estado presente en la Diputación de Lleida, consiguiendo proyectos e inversiones de gran importancia para Aran, como son la aportación para el nuevo quirófano del Espitau Val d’Aran (460.000€) o la dotación de 100.000€ para el Palai de Gèu que para 2024 se verá aumentada en un 20%.

En este sentido, Serrano también explicaba que “trabajamos también para que la Diputación de Lleida se implique en el mantenimiento y mejora de diversas vías y carreteras de nuestros pueblos que necesitan actuaciones urgentes y muy costosas para que las puedan asumir los Ayuntamientos de manera exclusiva”.

Asimismo, en esta línea de apoyo a los Ayuntamientos, el 18 de diciembre la Diputación anunció que las ayudas de cooperación pasarán a ser transferencias, lo que agilizará en más de un año los trámites, y que tanto Ayuntamientos como EMD podrán obtener, recibiendo el dinero el primer cuatrimestre del 2024

Val d’Aran, 20 de diciembre de 2023

Unitat d’Aran a la Diputació de Lleida aconsegueix un augment de recursos per a la Vall d’Aran

A l’últim ple del mes de novembre de la Diputació de Lleida, la institució provincial va aprovar el pressupost per al 2024 que inclou una major dotació per a Aran respecte d’anys anteriors.

El pressupost del 2024 de la Diputació de Lleida augmentarà en 65.000€ el conveni marc que té amb el Conselh Generau d’Aran.

El passat 27 de novembre el ple de la Diputació de Lleida aprovava els seus pressupostos per al 2024, uns comptes que, gràcies a la negociació d’Unitat d’Aran, que forma part del govern d’aquesta institució ocupant la vicepresidència tercera, augmenten els seus recursos tant per a inversions a la Vall d’Aran com pel que fa al Conveni Marc que manté amb el Conselh Generau d’Aran, augmentant-ho en aquest cas en 65.000€ més que l’any anterior.

Juan Antonio Serrano, vicepresident 3r de la Diputació i alcalde de Vielha i Mijaran, manifestava que “la raó de que Unitat d’Aran sigui present a les institucions, tant araneses, com provincials i estatals, és precisament perquè el nostre territori millori i avanci” i afegia “aquest pressupost de la Diputació de Lleida és un primer pas perquè les inversions als municipis aranesos segueixin augmentant al llarg d’aquesta legislatura.

Durant els darrers 8 anys, Unitat d’Aran ha estat present a la Diputació de Lleida, aconseguint projectes i inversions de gran importància per a Aran, com són l’aportació per al nou quiròfan de l’Espitau Val d’Aran (460.000€) o la dotació de 100.000€ per al Palai de Gèu que per al 2024 es veurà augmentada en un 20%.

En aquest sentit, Serrano també explicava que “treballem també perquè la Diputació de Lleida s’impliqui en el manteniment i la millora de diverses vies i carreteres dels nostres pobles que necessiten actuacions urgents i molt costoses perquè les puguin assumir els Ajuntaments de manera exclusiva.

Així mateix, en aquesta línia de suport als Ajuntaments, el 18 de desembre la Diputació va anunciar que els ajuts de cooperació passaran a ser transferències, cosa que agilitzarà en més d’un any els tràmits, i que tant Ajuntaments com EMD podran obtenir, rebent el diners el primer quadrimestre del 2024

Val d’Aran, 20 de desembre de 2023