Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran denuncia que la revisió de les normes urbanístiques al municipi de Naut Aran se cenyeix pràcticament a un increment de la construcció al terme municipal i no soluciona mancances actuals quant a equipaments, infrastructures i comunicacions

•Pel que fa al procés administratiu i d’elaboració de la revisió de les normes subsidiàries:

Els representants d’Unitat d’Aran a l’Ajuntament de Naut Aran critiquen durament la manca de consens i diàleg per part de l’equip de govern del consistori en l’elaboració de la revisió de les normes urbanístiques del municipi, tasca que va delegar a Urbanisme. Els representants d’UA denuncien que l’Ajuntament ni tan sols s’ha reservat la potestat d’aprovar aquesta revisió de les normes, una facultat que ha cedit a Urbanisme.

UA qualifica també de ‘maquiavèl•lica i perversa’ la intenció inicial de l’equip de govern municipal pel que fa al període d’al•legacions a la revisió ja que ‘el document elaborat per Urbanisme va sortir publicat al DOGC el 7 de desembre atorgant només un mes per a les al•legacions, és a dir, fins el 7 de gener, un període inadequat tenint en compte que la majoria dels veïns treballen en el sector serveis i a penes disposen de temps durant aquestes dates’. En aquest sentit, a proposta dels representants d’UA, el ple de l’Ajuntament de Naut Aran de 19 de desembre va aprovar la pròrroga d’un mes d’aquest període per al•legacions.

•Quant al contingut del document elaborat per Urbanisme:

La intenció en l’elaboració d’unes noves normes subsidiàries pel municipi de Naut Aran suposa la separació del planejament vigent en la resta del territori aranès i la substitució del vigent pla general de 1982. Unitat d’Aran no entra en valoracions respecte una iniciativa tan ‘radical’ sempre i quan ‘s’hagués tingut en compte un esperit de consens en aquesta formulació amb els seus representants municipals.
Més enllà d’aquesta consideració, ‘aquestes noves normes haurien de garantir un futur millor i no cenyir-se exclusivament a un increment de la construcció al nostre terme municipal’. Segons UA, el sostre edificable contemplat s’apropa als 250.000 metres quadrats i no es planteja cap solució per a les mancances actuals en matèria d’equipaments, infrastructures, vivendes de primera residència, aparcaments eficaços, residències per a treballadors, serveis públics, comunicacions, entre altres.

D’altra banda, la compensació pel municipi de 50 places d’aparcament ‘és clarament insuficient davant el projecte que es vol desenvolupar la Val de Ruda’, respecte el qual la revisió aprovada no incorpora noves zones verdes a les definides al pla general, defineix un sostre edificable sobre rasant de 65.000 metres quadrats –3.000 llits entre places hoteleres i de segona residència i un aparcament de 1.500 places- i no fixa la densitat.

UA també ha presentat una al•legació sobre la inseguretat jurídica del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Naut Aran i la societat Baqueira-Beret, i una altra referent a la manca de precisió sobre els usos urbanístics del pla especial Baqueira-Ruda.

•Pla d’alineació de vials mal plantejat

Els representants d’UA consideren un suport ideal la nova cartografia elaborada per Urbanisme ja que recull el planejament vigent basat en el Pla General de 1982 a més dels plans parcials, estudis de detall i plans especials, destacant el pla d’alineació de vials aprovat per l’actual equip de govern l’any 1997 que continua vigent en l’actualitat i que ha estat omès deliberadament per l’Ajuntament. ‘Es tracta d’un pla inviable que atempta contra el caràcter específic dels nuclis històrics ja que defineix carrers que creuen literalment propietats privades, concretament hi ha un centenar de propietats afectades’.

•Recursos hídrics

UA exigeix mesures concretes en matèria de recursos hídrics pel municipi per manca d’una política de defensa i gestió que ha d’estar basada en.
-protecció especial de la Font d’Alguaire per tal de subministrar permanentment aigua potable als pobles de Pujolo
-cerca d’altres captacions davant els nous projectes urbanístics
-control de les activitats en la conca dels aqüífers per evitar-ne la contaminació
-pla sostenible de dotació de volums per a la innivació artificial
-depuració completa de les aigües residuals

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb el regidor d’UA a Naut Aran Manel Rocher (Telèfon: 973 64 53 08)