Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran denóncie era manca de transparéncia de Convergéncia en Ajuntament de Naut Aran

Deth mes de deseme de 2020 ençà Unitat d’Aran a sollicitat per escrit, ath govèrn municipau de Naut Aran, diuèrsa informacion que non li a estat responuda enquiath moment, tot e auer-se reiterat es demanes en diuèrses ocasions.

Entre es qüestions sollicitades i a demanes sus es despenes der equip de govèrn en matèria de protocòl, representacion e comunicación, atau coma informacion respècte der impacte en municipi des ajudes e iniciatives impulsades per Ajuntament

Unitat d’Aran a presentat en Ajuntament de Naut Aran, de deseme de 2020 enquia hereuèr de 2021, un totau de 7 preguntes entà solicitar informacion sus es despenes der equip de govèrn en matèria d’assessoraments juridics extèrns e de comunicacion, còsti de cargues de confidança atau coma de tecnics e eventuaus e es despenes en protocòl, dietes e despenes de representacion percebudes pes membres deth govèrn, entre es legislatures comprenudes entre 2.007 enquiara actuau, atau coma informacion sus er impacte qu’an auut en municipi de Naut Aran es ajudes ad aqueri vesins empadronats en Naut Aran majors de 18 ans as que se li abonauen 100€ se acreditauen ues despenes majors de 200€ en enterpreses deth municipi e era campanha qu’er ajuntament impulsèc sus era creacion d’abonaments descompde en negòcis deth municipi entà visitaires damb ua resèrva de tres nets en lotjaments.

Concrètament, aguestes demanes se presentèren es dies 14 e 23 de deseme de 2020, 29 de gèr e 25 de hereuèr de 2021 (se junhís còpia des registres d’entrada) e, en non èster responudes passat eth temps mercat pera normativa, se tornèren a reiterar sense auer obtengut enquiath moment cap tipe de respòsta per escrit.

“Aguesta forma d’actuar per part de Convergéncia Aranesa demòstre era sua totau manca de transparéncia ena gestion, amagant informacion ara oposicion e ara ciutadania, ath temps qu’evidéncie nul respècte pera institucion”, a manifestat Francés Bruna, còsso portavotz d’UA en Naut Aran.

Aran, 26 d’abriu de 2021

 

Descargar (PDF, Unknown)

Unitat d’Aran denuncia la falta de transparencia de Convergencia en el Ayuntamiento de Naut Aran

Desde el mes de diciembre de 2020 Unitat d’Aran ha solicitado por el escrito, al gobierno municipal de Naut Aran, diversa información que no le ha sido respondido hasta el momento, todo y haberse reiterado las solicitudes en diversas ocasiones

Entre las cuestiones solicitadas hay demandas sobre los gastos del equipo de gobierno en materia de protocolo, representación y comunicación, así como información respecto del impacto en el municipio de las ayudas y iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento

Unitat d’Aran ha presentado en el Ayuntamiento de Naut Aran, desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2021, un total de 7 preguntas para solicitar información sobre los gastos del equipo de gobierno en materia de asesoramientos jurídicos externos y de comunicación, costos de cargos de confianza así como de técnicos y eventuales y los gastos en protocolo, dietas y gastos de representación percibidas por los miembros del gobierno, entre las legislaturas comprendidas entre 2.007 hasta la actualidad, así como información sobre el impacto que han tenido en el municipio de Naut Aran las ayudas a aquellos vecinos empadronados en Naut Aran mayores de 18 años a los que se le abonaban 100€ si acreditaban unos gastos mayores de 200€ en empresas del municipio y la campaña que el ayuntamiento impulsó sobre la creación de bonos descuento en negocios del municipio para visitantes con una reserva de tres noches en alojamientos del municipio.

Concretamente, estas demandas se presentaron los días 14 y 23 de diciembre de 2020, 29 de enero y 25 de febrero de 2021 (se adjunta copia de los registros de entrada) y, en no ser respondidas pasado el tiempo marcado por la normativa, se volvieron a reiterar sin haber obtenido hasta el momento ningún tipo de respuesta por escrito.

“Esta forma de actuar por parte de Convergencia Aranesa demuestra su total falta de transparencia en la gestión, escondiendo información a la oposición y a la ciudadanía, al mismo tiempo que evidencia nulo respeto por la institución”, ha manifestado Francés Bruna, concejal portavoz de UA en Naut Aran.

Aran, 26 de abril de 2021

  

Unitat d’Aran denuncia la manca de transparència de Convergència a l’Ajuntament de Naut Aran

Des del mes de desembre de 2020 Unitat d’Aran ha sol·licitat per escrit, a el govern municipal de Naut Aran, diversa informació que no li ha estat resposta fins al moment, tot i haver-se reiterat les demandes en diverses ocasions

Entre les qüestions sol·licitades hi ha demandes sobre les despeses de l’equip de govern en matèria de protocol, representació i comunicació, així com informació respecte de l’impacte en el municipi de les ajudes i iniciatives impulsades per l’Ajuntament

Unitat d’Aran ha presentat a l’Ajuntament de Naut Aran, de desembre de 2020 fins febrer de 2021, un total de 7 preguntes per demanar informació sobre les despeses de l’equip de govern en matèria d’assessoraments jurídics externs i de comunicació, costos de càrrecs de confiança així com de tècnics i eventuals i les despeses en protocol, dietes i despeses de representació percebudes pels membres de govern, entre les legislatures compreses entre 2.007 fins a l’actual, així com informació sobre l’impacte que han tingut al municipi de Naut Aran ajuts a aquells veïns empadronats a Naut Aran majors de 18 anys als quals se li abonaven 100 € si acreditaven unes despeses majors de 200 € en empreses del municipi i la campanya que l’ajuntament va impulsar sobre la creació de bons descompte en negocis del municipi per a visitants amb una reserva de tres nits en allotjaments del municipi.

Concretament, aquestes demandes es van presentar els dies 14 i 23 de desembre de 2020, 29 de gener i 25 de febrer de 2021 (s’adjunta còpia dels registres d’entrada) i, en no ser respostes passat el temps marcat per la normativa, es van tornar a reiterar sense haver obtingut fins al moment cap tipus de resposta per escrit.

“Aquesta forma d’actuar per part de Convergència Aranesa demostra la seva total manca de transparència en la gestió, amagant informació a l’oposició i a la ciutadania, a el mateix temps que evidencia nul respecte per la institució”, ha manifestat Francés Bruna, regidor portaveu d’UA a Naut Aran.

Aran, 26 d’abril de 2021