Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran da per perduda aguesta legislatura en Conselh Generau

Aué s’a celebrat eth plen d’aprobacion deth pressupòst de 2019 deth Conselh Generau a on s’a evidenciat qu’es deficiéncies en finançament, atau coma es traspassi pendents de hè temps, demoren sense solucionar-se e sense respòsta politica per part dera Generalitat.

Era maxima Institucion aranesa a aprobat aué eth pressupòst tar an 2019 de 29.349.297’32€, un pressupòst que se manten en shifres similares as des darrèri ans e en qué eth deficit mès important ei era manca de capacitat d’inversion deth Conselh Generau d’Aran.

Atau donc, eth govèrn d’Aran arrossègue de 2011 estant, quan era Generalitat anullèc per iniciativa pròpria eth sistèma de finançament aranés, ua situacion de precarietat financèra que provòque qu’eth Conselh Generau non pogue desvolopar es sues foncions damb eth rigor e qualitat de besonh, ath temps que l’inabilite entà amiar a tèrme inversions e accions pròpries der autogovèrn.

Entà Unitat d’Aran aguesta situacion implique qu’eth govèrn aranés age totaument limitada era sua accion d’autogovèrn, ei a díder, que sonque pogue gestionar es competéncies traspassades pera Generalitat, traspassi que, coma eth de sanitat, son tanben infrafinançadi atau e coma eth pròpri Sindic a reconeishut en quauaqua ocasion.

Tot e que, pendent er an 2012 eth pressupòst dera Generalitat patic ua grana retalhada, a compdar de 2014 aguest aumentèc exponenciaument. Totun, eth pressupòst entà Aran seguic en descens enquia estancar-se es darrèri ans” manifestaue Francés Boya, conselhèr pòrtaveu d’UA,  e higie que “non sonque açò, se non qu’era inversion dera Generalitat en Aran a baishat en picat, e entre 2010 e 2017 eth balanç ei d’un -85% d’inversion, en tot qu’en d’auti territòris deth Pirenèu a estat mès nauta”.

Boya a declarat tanben que, maugrat era manca de pressupòst, eth govèrn de CDA aurie d’auer desvolopat accions e projèctes tà amiar a tèrme iniciatives en àmbit dera desestacionalizacion toritistica, dera cultura e lengua, atau coma en iniciatives tara melhora de problematiques sociaus coma er accès ara viuenda, supòrt as joeni emprenedors o der envielhiment actiu, “causa que non a passat, en tot hèr patent que Convergéncia non a un projècte entà Aran”.

Tà Unitat d’Aran resulte dejà evident qu’era etapa deth Sindic Barrera represente un projècte esgotat e qu’era Val d’Aran a de besonh un cambi.

Aran. 25 de hereuèr de 2019

 

 

 

Unitat d’Aran da por perdida esta legislatura en el Conselh Generau

Hoy se ha celebrado el pleno de aprobación del presupuesto de 2019 del Conselh Generau donde se ha evidenciado que tanto las deficiencias en la financiación, como las trasnferencias pendientes desde hace tiempo, siguen sin solucionarse y sin respuesta política por parte de la Generalitat.

La máxima Institución aranesa ha aprobado hoy el presupuesto para el año 2019 de 29.349.297’32€, un presupuesto que se mantiene en cifras similares a los últimos años y en el que el déficit más importante es la falta de capacidad de inversión del Conselh Generau d’Aran.

Así pues, el gobierno de Aran arrastra desde 2011, cuándo la Generalitat anuló de motu propio el sistema de financiación aranesa, una situación de precariedad financiera que provoca que el Conselh Generau no pueda desarrollar sus funciones con el rigor y calidad necesaria, a la vez que lo inhabilita para llevar a cabo inversiones y acciones propias del autogobierno.
Para Unidad d’Aran esta situación implica que el gobierno aranés tenga totalmente limitada su acción de autogobierno, es decir, que sólo pueda gestionar las competencias transferidas por la Generalitat, traspasos que, como el de sanidad, están también infrafinanciados tal y como el propio Sindic ha reconocido en alguna ocasión.

Aunque durante el año 2012 el presupuesto de la Generalitat sufrió un gran retroceso, a partir de 2014 éste aumentó exponencialmente. No obstante, el presupuesto para Arán siguió en descenso hasta estancarse los últimos años” manifestaba Francés Boya, consejero portavoz de UA, y añadía que “no sólo esto, si no que la inversión de la Generalitat en Arán ha bajado en el picado, y entre 2010 y 2017 el balance es de un -85% de inversión, aunque en otros territorios del Pirineo ha sido más alta”.

Boya ha declarado también que, a pesar de la falta de presupuesto, el gobierno de CDA debería haber desarrollado acciones y proyectos en el ámbito de la desestacionalización turística, de la cultura y lengua, así como iniciativas para la mejora de problemáticas sociales como el acceso a la vivienda, el apoyo a los jóvenes emprendedores o al envejecimiento activo, “lo cual no ha ocurrido, haciendo patente que Convergencia no tiene proyecto para Aran” añadía Boya.

Para Unitat d’Aran resulta ya evidente que la etapa del Sindic Barrera representa un proyecto agotado y que Aran necesita un cambio.

 

Unitat d’Aran dóna per perduda aquesta legislatura al Conselh Generau

Avui s’ha celebrat el ple d’aprovació del pressupost de 2019 del Conselh Generau on s’ha evidenciat que tant les deficiències en el finançament, com les trasnferencias pendents des de fa temps, segueixen sense solucionar-se i sense resposta política per part de la Generalitat.

 

La màxima Institució aranesa ha aprovat avui el pressupost per a l’any 2019 de 29.349.297’32 €, un pressupost que es manté en xifres similars als últims anys i en el qual el dèficit més important és la manca de capacitat d’inversió del Conselh Generau d’Aran.

Així doncs, el govern d’Aran arrossega des de 2011, quan la Generalitat va anul·lar de motu propi el sistema de finançament aranesa, una situació de precarietat financera que provoca que el Conselh Generau no pugui desenvolupar les seves funcions amb el rigor i qualitat necessària, alhora que l’inhabilita per dur a terme inversions i accions pròpies de l’autogovern.

Per Unitat d’Aran aquesta situació implica que el govern aranès tingui totalment limitada la seva acció d’autogovern, és a dir, que només pugui gestionar les competències transferides per la Generalitat, traspassos que, com el de sanitat, estan també infrafinançats tal com el mateix Síndic ha reconegut en alguna ocasió.

 “Encara que durant l’any 2012 el pressupost de la Generalitat va patir un gran retrocés, a partir de 2014 aquest va augmentar exponencialment. No obstant això, el pressupost per a l’Aran va seguir en descens fins estancar-se els últims anys “manifestava Francès Boya, conseller portaveu d’UA, i afegia que” no només això, sinó que la inversió de la Generalitat a l’Aran ha baixat en el picat, i entre 2010 i 2017 el balanç és d’un 85% d’inversió, encara que en altres territoris del Pirineu ha estat més alta “.

Boya ha declarat també que, tot i la manca de pressupost, el govern de CDA hauria d’haver desenvolupat accions i projectes en l’àmbit de la desestacionalització turística, de la cultura i llengua, així com iniciatives per a la millora de problemàtiques socials com l’accés a l’habitatge, el suport als joves emprenedors o l’envelliment actiu, “la qual cosa no ha passat, fent palès que Convergència no té projecte per Aran” afegia Boya.

Per Unitat d’Aran resulta ja evident que l’etapa del Síndic Barrera representa un projecte esgotat i que Aran necessita un canvi.