Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran celèbre qu’es sues prepauses tà reactivar era economia de Naut Aran siguen acceptades per Ajuntament de Naut Aran

·  En pròplèu plen der Ajuntament de Naut Aran s’aprovarà era modificacion de crèdit que contemple ajudes ath sector empresariau e as familhes damb dificultats, atau e coma eth grup d’UA en aguest consistòri a sollicitat en diuèrses ocasions pendent es darrèri mesi.

.  Maugrat açò, Unitat d’Aran lamente era manca de transparéncia deth govèrn de Convergéncia Aranesa en Naut Aran, que pòrte mesi sense respóner as demanes que se li an trasladat per escrit respècte a diuèrsi ahèrs coma es despenes deth consistòri en matèria d’assessoraments juridics, de comunicacion e protocòl.

Eth plen der Ajuntament de Naut Aran que s’amie a tèrme deman aprovarà que se destinen 180.000€ en ajudes dirèctes as enterpreses deth municipi qu’an patit ua arturada ena sua activitat economica pr’amor des restriccions dera COVID-19.

Eth grop d’Unitat d’Aran en Naut Aran hè dejà mesi qu’insistís ar equip de govèrn de Convergéncia entà que destine ua partida a dar supòrt ath sector empresariau deth municipi, pr’amor qu’era màger part des enterpreses qu’a eth municipi de Naut Aran son relacionades damb eth torisme, e aguest sector a estat eth qu’a patit en gran mesura es restriccions de mobilitat ena sua activitat economica e des quaus ua gran part des vesins de Naut Aran ei era sua hònt d’ingrèssi.

Paco Bruna, portavotz d’UA en Ajuntament de Naut Aran declaraue que “celebram que se vagen a aprovar aguestes mesures, atau e coma venguem demanant de hè temps ençà, pr’amor qu’ei era forma mès dirècta d’emparar ath sector e as vesins de Naut Aran qu’an patit aguesta crisi sanitària enes sues economies”.

Atau madeish, des d’Unitat d’Aran se lamente qu’eth govèrn de Convergéncia en Naut Aran seguisque sense respóner as demanes que pendent es darrèri tres mesi se li an adreçat, çò que demòstre ua manca totau de transparéncia per part d’aguest ajuntament. Entre es diuèrses demanes qu’Unitat d’Aran a hèt a arribar en destaquen es relacionades damb era campanha de supòrt ath sector otelèr e de restauracion en municipi eth passat estiu, damb ua partida de 50.000€ e que consisitie en qu’es otèls auferien uns tickets regal as clients que reservauen a condar de 3 nets en es otèls deth municipi es mesi de juriòl e seteme de 2020. Tanben destaquen es demanes sus es despenes en assessoraments de protocòl e representacion o sus diuèrses contractacions.

Bruna manifestaue que, “encara non auem recebut responsa ad aguestes preguntes, tot e que sabem que, per exemple, aguesta campanha a estat un fracàs absolut e que non s’a emplegat ne eth 10% deth totau dera partida, demostrant nauament era sua manca de vision e projècte tath municipi” e higie que: “Era ajuda dirècta as enterpreses ei era melhor opcion entà dar supòrt as nòsti vesins qu’an negòcis en Naut Aran, atau e com harà eth Conselh Generau d’Aran damb era creacion d’ua partida entà subvencionar eth 50% deth rebut de lordères abonat peth nòste teishit empresariau en 2020”.

Aran, 17 de març de 2021

 

Unitat d’Aran celebra que sus propuestas para reactivar la economía de Naut Aran sean aceptadas por el Ayuntamiento de Naut Aran  

  • En el próximo pleno del Ayuntamiento de Naut Aran se aprobará la modificación de crédito que contempla ayudas al sector empresarial y a las familias con dificultades, así como el grupo de UA en este consistorio ha solicitado en diversas ocasiones durante los últimos meses.

  • Sin embargo, Unitat d’Aran lamenta la falta de transparencia del gobierno de Convergencia Aranesa en Naut Aran, que lleva meses sin responder a las solicitudes que se le han trasladado por escrito respecto a diversos asuntos como los gastos del consistorio en materia de asesoramientos jurídicos, de comunicación y protocolo.

El pleno del Ayuntamiento de Naut Aran que se lleva a cabo mañana aprobará que se destinen 180.000€ en ayudas directas a las empresas del municipio que han padecido un parón en su actividad económica debido a las restricciones de la COVID-19.

El grupo de Unitat d’Aran en Naut Aran hace ya meses que insiste al equipo de gobierno de Convergencia para que destine una partida a dar apoyo al sector empresarial del municipio, debido a que la mayor parte de las empresas que tiene el municipio de Naut Aran están relacionadas con el turismo, y este sector ha sido el que ha padecido en gran medida las restricciones de movilidad en su actividad económica y de las cuales una gran parte de los vecinos de Naut Aran es su fuente de ingresos.

Paco Bruna, portavoz de UA en el Ayuntamiento de Naut Aran declaraba que “celebramos que se vayan a aprobar estas medidas, así como venimos pidiendo desde hace tiempo, ya que es la forma más directa de apoyar al sector y a los vecinos de Naut Aran que han sufrido esta crisis sanitaria en sus economías”.

Así mismo, desde Unitat d’Aran se lamenta que el gobierno de Convergencia en Naut Aran siga sin responder a las solicitudes que durante los últimos tres meses se le han dirigido, lo que demuestra una falta total de transparencia por parte de este ayuntamiento. Entre las diferentes demandas que Unitat d’Aran ha hecho llegar destacan las relacionadas con la campaña de apoyo al sector hotelero y de restauración en el municipio el pasado verano, con una partida de 50.000€ y que consistía en que los hoteles ofrecían unos tickets regalo a los clientes que reservaban a partir de 3 noches en los hoteles del municipio los meses de julio y septiembre de 2020. También destacan las demandas sobre los gastos y costes en asesoramientos de protocolo y representación o sobre diversas contrataciones.

Bruna manifestaba que, “todavía no hemos recibido respuesta a estas preguntas, aunque sabemos que, por ejemplo, esta campaña ha sido un fracaso absoluto y que no se ha utilizado ni el 10% del total de la partida, demostrando nuevamente su falta de visión y proyecto para el municipio”, y añadía que: “La ayuda directa a las empresas es la mejor opción para apoyar a nuestros vecinos que tienen negocios en Naut Aran, así como hará el Conselh Generau d’Aran con la creación de una partida para subvencionar el 50% del recibo de basuras abonado por nuestro tejido empresarial en el 2020”.

Aran, 17 de marzo de 2021

 

Unitat d’Aran celebra que les seves propostes per reactivar l’economia de Naut Aran siguin acceptades per l’Ajuntament de Naut Aran 

  • En el pròxim ple de l’Ajuntament de Naut Aran s’aprovarà la modificació de crèdit que preveu ajudes a el sector empresarial i a les famílies amb dificultats, així com el grup d’UA en aquest consistori ha sol·licitat en diverses ocasions durant els últims mesos.

  • No obstant això, Unitat d’Aran lamenta la manca de transparència de govern de Convergència Aranesa a Naut Aran, que porta mesos sense respondre a les sol·licituds que se li han traslladat per escrit respecte a diversos assumptes com les despeses del consistori en matèria d’assessoraments jurídics, de comunicació i protocol

El ple de l’Ajuntament de Naut Aran que es porta a terme demà aprovarà que es destinin 180.000 € en ajudes directes a les empreses del municipi que han patit una aturada en la seva activitat econòmica a causa de les restriccions de la COVID-19

El grup d’Unitat d’Aran a Naut Aran fa ja mesos que insisteix a l’equip de govern de Convergència perquè destini una partida a donar suport a el sector empresarial del municipi, a causa de que la major part de les empreses que té el municipi de Naut Aran estan relacionades amb el turisme, i aquest sector ha estat el que ha patit en gran mesura les restriccions de mobilitat en la seva activitat econòmica i de les quals una gran part dels veïns de Naut Aran és la seva font d’ingressos.

Paco Bruna, portaveu d’UA a l’Ajuntament de Naut Aran declarava que, celebrem que es vagin a aprovar aquestes mesures, així com venim demanant des de fa temps, ja que és la forma més directa de donar suport a el sector i als veïns de Naut Aran que han patit aquesta crisi sanitària en les seves economies.

Així mateix, des d’Unitat d’Aran es lamenta que el govern de Convergència a Naut Aran segueixi sense respondre a les sol·licituds que durant els últims tres mesos se li han dirigit, el que demostra una manca total de transparència per part d’aquest ajuntament. Entre les diferents demandes que Unitat d’Aran ha fet arribar destaquen les relacionades amb la campanya de suport a el sector hoteler i de restauració en el municipi el passat estiu, amb una partida de 50.000 € i que consistia en que els hotels oferien uns tiquets regal als clients que reservaven a partir de 3 nits als hotels del municipi els mesos de juliol i setembre de 2020. També destaquen les demanes sobre les despeses i costos en assessoraments de protocol i representació o sobre diverses contractacions.

Bruna manifestava que, “encara no hem rebut resposta a aquestes preguntes, tot i que sabem que, per exemple, aquesta campanya ha estat un fracàs absolut i que no s’ha utilitzat ni el 10% del total de la partida, demostrant novament la seva falta de visió i projecte per al municipi”, i afegia que: “L’ajuda directa a les empreses és la millor opció per donar suport als nostres veïns que tenen negocis a Naut Aran, així com farà el Conselh Generau d’Aran amb la creació d’una partida per subvencionar el 50% del rebut d’escombraries abonat pel nostre teixit empresarial el 2020”.

Aran, 17 de març de 2021