Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran avalòre positivament eth nau scenari politic en Catalunya e reivindique ua via pròpia entà Aran

Eth partit aranés considère indispensable que se daurisque ua via politica pròpria entà Aran a on es aranesi poguen decidir sus eth sòn futur e apòste fèrmament peth dialòg coma unica solucion ara situacion actuau en Catalunya

Unitat d’Aran a manifestat enes darrères setmanes era sua prigonda preocupacion pera actuau situacion en Catalunya e pes efèctes qu’aguesta podie auer en Aran.

Eth partit aranés a mostrat era sua inquietud peth previsible impacte qu’ua declaracion unilaterau d’independéncia pòt auer sus era economia e eth trabalh ena Val d’Aran, atau coma ja an alertat  enes darrèri dies estaments der àmbit otelèr e toristic aranés.

Entà Unitat d’Aran plaçar as nòstes institucions dehòra dera legalitat ei meter-les en un grèu risc de desparicion, quauquarren qu’eth país non se pòt perméter, dempús de que s’age trabalhat tant entà qu’aguestes institucions siguen reconeishudes, sustot en Aran.

Era societat aranesa patirie ena sua pròpria pèth es conseqüéncies d’aguesta secession unilaterau, ues conseqüéncies que, damb era gessuda dera Union Europèa, afectarien tanben a àmbits coma era sanitat (damb es convènis sanitaris damb França), eth comèrç de termièra o er ensenhament”, manifèste Paco Boya, Secretari Generau d’UA.

Es resultats deth referendum der un d’octobre en Aran meteren clarament de manifèst qu’era societat aranesa non ei partidària d’un trincament unilaterau de Catalunya damb era rèsta d’España, en tot dar-se ua situacion de contradiccion dera qu’Unitat d’Aran venguie alertant temps endarrèr: era de qu’es resultats en Aran diferissen en grana mesura des resultats en Catalunya. Cau rebrembar que, segontes era informacion balhada pera Generalitat, en Aran votèc eth 24% deth cens, damb un 19% des vòts a favor der “òc”. Ua situacion que finaument s’a dat e que evidéncie era manca de supòrt qu’er independentisme catalan a en Aran.

Atau madeish, tot e qu’Unitat d’Aran considère qu’eth govèrn de Convergéncia Democratica Aranesa en Conselh Generau d’Aran non a estat sufisentament contundent e implicat ena defensa des interèssi des aranesi pendent tot agues procès, hè ua crida ara unitat entà deféner er autogovèrn, identitat, lengua e cultura araneses atau coma era conviuença entre totes es persones que viuen e trabalhen en Aran, atau e coma a estat istoricament.

En aguest sens Boya declaraue que: “s’a de respectar era volontat des aranesi ja que s’a evidenciat que non son partidaris dera independéncia e demanar que s’aplique era Disposicion Addicionau dera Lei d’Aran de 2015 a on eth Parlament de Catalunya reconeish eth dret des aranesi a decidir eth sòn futur s’arribe eth cas”.

Finaument, des d’Unitat d’Aran se vò hèr ua crida ara serenitat e ara responsabilitat e s’inste ara recerca de solucions que non siguen traumatiques e qu’ajuden a destensar era situacion actuau e a garantir era conviuença en Aran e en Catalunya. Atau madeish, en paraules deth sòn Secretari Generau “èm partidaris e defensors deth dialòg coma maxim esturment entà superar eth conflicte e redusir era tension sociau. Avaloram positivament eth nau scenari que se presente en Catalunya qu’afavorís aguest dialòg e celebram era prepausa de reforma constitucionau anonciada per Pedro Sánchez aguest maitin”.

 Aran, 11 d’octubre de 2017


Unitat d’Aran valora positivamente el nuevo escenario político en Catalunya y reivindica una vía propia para Aran

El partido aranés considera indispensable que se abra una vía política propia para Arán donde los araneses puedan decidir sobre su futuro y apuesta firmemente por el diálogo como única solución a la situación actual en Catalunya

Unitat d’Aran ha manifestado en las últimas semanas su profunda preocupación por la actual situación en Catalunya y por los efectos que esta podia tener en Aran.

El partido aranés ha mostrado su inquietud por el previsible impacto que una declaración unilateral de independencia puede tener sobre la economía y el empleo en el Valle de Aran, así como ya han alertado en los últimos días estamentos del ámbito hotelero y turístico aranés.

Para Unitat d’Aran situar a nuestras instituciones fuera de la legalidad es ponerlas en un grave riesgo de desaparición, algo que el país no puede permitirse, después de que se haya trabajado tanto para que estas instituciones sean reconocidas, sobretodo en Aran.

“La sociedad aranesa padecería en su propia piel las consecuencias de esta secesión unilateral, unas consecuencias que, con la salida de la Unión Europea, afectarían también a ámbitos como la sanidad (con los convenios sanitarios con Francia), el comercio de frontera o la educación”, manifiesta Paco Boya, Secretario General de UA.

Los resultados del referéndum del uno de octubre en Aran pusieron claramente de manifiesto que la sociedad aranesa no es partidaria de una ruptura unilateral de Catalunya con el resto de España, dándose una situación de contradicción de la cual Unitat d’Aran venía alertando tiempo atrás: la de que los resultados en Aran difirieran en gran medida de los resultados en Catalunya. Es necesario recordar que, según la información dada por la Generalitat, en Aran votó el 24% del censo, con un 19% de los votos a favor del “sí”. Una situación que finalmente se ha dado y que evidencia la falta de apoyo que el independentismo catalán tiene en Aran.

Asimismo, aunque Unitat d’Aran considera que el gobierno de Convergencia Democrática Aranesa en el Conselh Generau d’Aran no ha sido suficientemente contundente ni se ha implicado en la defensa de los intereses de los araneses durante todo este proceso, hace un llamamiento a la unidad para defender el autogobierno, identidad, lengua y cultura aranesas así como la convivencia entre todas las personas que viven y trabajan en Aran, así como ha sido históricamente.

En este sentido Boya declaraba que: “se debe respetar la voluntad de los araneses puesto que se ha evidenciado que no son partidarios de la independencia y pedir que se aplique la Disposición Adicional de la Ley de Aran de 2015 donde el Parlament de Catalunya reconoce el derecho de los araneses a decidir su futuro si llega el caso”.

Finalmente, desde Unitat d’Aran se quiere hacer un llamamiento a la serenidad y a la responsabilidad y se insta a la búsqueda de soluciones que no sean traumáticas y que ayuden a destensar la situación actual y a garantizar la convivencia en Aran y en Catalunya. Asimismo, en palabras de su Secretario General “somos partidarios y defensores del diálogo como máximo instrumento para superar el conflicto y reducir la tensión social. Valoramos positivamente el nuevo escenario que se presenta en Catalunya que favorece este diálogo y celebramos la propuesta de reforma constitucional anunciada por Pedro Sánchez esta mañana”.

Aran, 11 de octubre de 2017

 

Unitat d’Aran valora positivament el nou escenari polític a Catalunya i reivindica una via pròpia per Aran

El partit aranès considera indispensable que s’obri una via política pròpia per l’Aran on els aranesos puguin decidir sobre el seu futur i aposta fermament pel diàleg com a única solució a la situació actual a Catalunya

Unitat d’Aran ha manifestat en les últimes setmanes la seva profunda preocupació per l’actual situació a Catalunya i pels efectes que aquesta podia tenir a l’Aran.

El partit aranès ha mostrat la seva inquietud pel previsible impacte que una declaració unilateral d’independència pot tenir sobre l’economia i l’ocupació a la Vall d’Aran, així com ja han alertat en els últims dies estaments de l’àmbit hoteler i turístic aranès.

Per Unitat d’Aran situar les nostres institucions fora de la legalitat és posar-les en un greu risc de desaparició, cosa que el país no es pot permetre, després que s’hagi treballat tant perquè aquestes institucions siguin reconegudes, sobretot a l’Aran.

“La societat aranesa patiria en pell pròpia les conseqüències d’aquesta secessió unilateral, unes conseqüències que, amb la sortida de la Unió Europea, afectarien també a àmbits com la sanitat (amb els convenis sanitaris amb França), el comerç de frontera o l’educació”, manifesta Paco Boya, Secretari General d’UA.

Els resultats del referéndum de l’u d’octubre a l’Aran van posar clarament de manifest que la societat aranesa no és partidària d’una ruptura unilateral de Catalunya amb la resta d’Espanya, donant-se una situació de contradicció de la qual Unitat d’Aran venia alertant temps enrere: la que els resultats a Aran difereixen en gran mesura dels resultats a Catalunya. Cal recordar que, segons la informació atorgada per la Generalitat, a Aran va votar el 24% del cens, amb un 19% dels vots a favor del “sí”. Una situació que finalment s’ha donat i que evidencia la manca de suport que l’independentisme català té a l’Aran

Així mateix, tot i que Unitat d’Aran considera que el govern de Convergència Democràtica Aranesa al Conselh Generau d’Aran no ha estat prou contundent i implicat en la defensa dels interessos dels aranesos durant tot aquest procés, fa una crida a la unitat per defensar l’autogovern, identitat, llengua i cultura araneses així com la convivència entre totes les persones que viuen i treballen a Aran, així com ha estat històricament.

En aquest sentit Boya declarava que: “cal respectar la voluntat dels aranesos ja que s’ha evidenciat que no són partidaris de la independència i demanar que s’apliqui la Disposició Addicional de la Llei d’Aran de 2015 on al Parlament de Catalunya reconeix el dret dels aranesos a decidir el seu futur si arriba el cas”.

Finalment, des d’Unitat d’Aran es vol fer una crida a la serenitat i a la responsabilitat i s’insta a la recerca de solucions que no siguin traumàtiques i que ajudin a destensar la situació actual i a garantir la convivència a Aran i a Catalunya. Així mateix, en paraules del seu Secretari General “som partidaris i defensors del diàleg com a màxim instrument per a superar el conflicte i reduir la tensió social. Valorem positivament el nou escenari que es presenta a Catalunya que afavoreix aquest diàleg i celebrem la proposta de reforma constitucional anunciada per Pedro Sánchez aquest matí”.

Aran, 11 d’octubre de 2017