Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UA vòte a favor deth pressupòst dera Deputacion entà refortilhar er autogovèrn e melhorar es equipaments d’Aran

Eth grop d’Unitat d’Aran ena Deputacion de Lleida a votat a favor deth pressupòst dera institucion provinciau entar an 2023, que preven inversions en territòri e manten es plans d’inversion entàs mantenements des equipaments municipaus.

Unitat d’Aran ena Deputacion de Lleida a votat a favor deth pressupòst dera institucion provinciau entar an 2023, qu’ascendís a lèu 150 milions d’èuros. Eth pòrtavotz Amador Marqués a explicat que “aguest supòrt sage de contribuir ara governabilitat dera Deputacion entà refortilhar er autogovèrn aranés, sustot en matèria d’inversions sanitàries, mès tanben entà garantir era melhora d’infraestructures territoriaus, coma era carretèra de Vilamòs, e eth finançament de besonh entath bastiment deth centre de biomassa de Les, entre d’autes actuacions pendentes dera Deputacion en Aran”.

Tanben cau destacar era collaboracion dera institucion provinciau damb eth sector esportiu, coma eth matenement deth Palai de Gèu de Vielha, es pròves UTMB Val d’Aran e Freeride World Tour Baqueira Beret e eth Centre de Tecnificacion, ath delà des ajuts de liura concurréncia dubèrts entàs esportistes e activitats esportives. 

D’un aute costat, es entitats locaus mantien es sòns plans d’inversions, de mantemient des equipaments municipaus, atau coma es plans de salut e es naui plans entà favorir eth repoblament des municipis petits.

Val d’Aran, 28 de noveme de 2022

UA vota a favor del presupuesto de la Diputación para reforzar el autogobierno y mejorar los equipamientos de Aran

El grupo de Unitat d’Aran en la Diputación de Lleida ha votado a favor del presupuesto de la institución provincial para el año 2023, que prevé inversiones en el territorio y mantiene los planes de inversión para los mantenimientos de los equipamientos municipales.

Unitat d’Aran en la Diputación de Lleida ha votado a favor del presupuesto de la institución provincial para el año 2023, que asciende a casi 150 millones de euros. El portavoz Amador Marqués ha explicado que “este apoyo intenta contribuir a la gobernabilidad de la Diputación para reforzar el autogobierno aranés, sobre todo en materia de inversiones sanitarias, pero también para garantizar la mejora de infraestructuras territoriales, como la carretera de Vilamòs, y la financiación necesaria para la construcción del centro de biomasa de Les, entre otras actuaciones pendientes de la Diputación en Aran”.

También es necesario destacar la colaboración de la institución provincial con el sector deportivo, como el mantenimiento del Palacio de Hielo de Vielha, las pruebas UTMB Valle de Aran y Freeride World Tour Baqueira Beret y el Centro de Tecnificación, además de las ayudas de libre concurrencia abiertas para los deportistas y actividades deportivas.

Por otro lado, las entidades locales mantienen sus planes de inversiones, de mantenimiento de los equipamientos municipales, así como los planes de salud y los nuevos planes para favorecer el repoblamiento de los municipios pequeños.

Val d’Aran, 28 de noviembre de 2022

UA vota a favor del pressupost de la Diputació per reforçar l’autogovern i millorar els equipaments d’Aran

El grup d’Unitat d’Aran a la Diputació de Lleida ha votat a favor del pressupost de la institució provincial per a l’any 2023, que preveu inversions al territori i manté els plans d’inversió per als manteniments dels equipaments municipals.

Unitat d’Aran a la Diputació de Lleida ha votat a favor del pressupost de la institució provincial per a l’any 2023, que puja a gairebé 150 milions d’euros. El portaveu Amador Marqués ha explicat que “aquest suport intenta contribuir a la governabilitat de la Diputació per reforçar l’autogovern aranès, sobretot en matèria d’inversions sanitàries, però també per garantir la millora d’infraestructures territorials, com la carretera de Vilamòs, i la finançament necessari per a la construcció del centre de biomassa de Les, entre altres actuacions pendents de la Diputació a l’Aran”.

També cal destacar la col·laboració de la institució provincial amb el sector esportiu, com el manteniment del Palau de Gel de Vielha, les proves UTMB Vall d’Aran i Freeride World Tour Baqueira Beret i el Centre de Tecnificació, a més de les ajudes de lliure concurrència obertes per als esportistes i activitats esportives.

D’altra banda, les entitats locals mantenen els plans d’inversions, de manteniment dels equipaments municipals, així com els plans de salut i els nous plans per afavorir el repoblament dels municipis petits.

Val d’Aran, 28 de novembre de 2022