Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UA proposa un Fons Global de Finançament per a l’Aran a la nova llei de règim especial

El partit presenta 50 esmenes a través del grup del PSC que inclouen també un nou sistema electoral, més just i proporcional

El secretari general d’Unitat d’Aran i conselhèr al Ple del Conselh Generau, Paco Boya, ha fet pública avui l’esmena que UA ha presentat a través del PSC a la nova llei d’Aran en referència al finançament de l’autogovern. La proposta es basa en un nou sistema que inclou un Fons Global de Finançament, d’acord amb l’estudi que va encarregar el mateix Conselh Generau sobre aquesta matèria. Aquest fons es crearia a través de la llei de pressupostos amb la finalitat de garantir la suficiència de recursos del Conselh per cobrir les despeses de funcionament ordinari, exercir les competències transferides i d’altres que pugui establir la llei i desenvolupar polítiques pròpies.

El Fons es dotaria en relació als percentatges de participació a favor del Conselh en el Fons de Cooperació Local i es composaria de dos fons diferenciats: el Fons Incondicionat de l’Aran, format per una subvenció incondicionada de caràcter corrent, i el Fons Específic d’Inversions. La quantia del Fons Global es concretaria mitjançant una participació territorialitzada en impostos de la Generalitat o en el tram autonòmic (com IRPF, IVA, taxa turística i impostos especials sobre alcohols, tabac i hidrocarburs). La resta del Fons es determinarà d’acord amb l’equilibri entre les necessitats de despesa de la Generalitat i de finançament del Conselh.

Paco Boya ha explicat que “la proposta pot ser un bon punt de partida per començar a dotar el Conselh d’un model propi de finançament, ja que avui per avui ens falten 8 milions d’euros i no tenim finançament propi des de l’any 2011, en contradicció amb les promeses fetes pel síndic”.

Les 50 esmenes presentades incorporen també una proposta de nou sistema electoral “per aprofundir en una democràcia més propocional i representativa”. Amb els mateixos electes, el model recuperaria la distribució original, històrica i simplificada dels tres terçons, d’aquí el seu nom, i la circumscripció única que incrementaria la proporcionalitat de l’elecció. D’aquesta manera, tres conselhèrs serien escollits en cadascun dels terçons: un per l’agrupació dels sexterçons de Pujòlo i Arties e Garòs, un per Castièro i Marcatosa i un per Irissa i Quate Lòcs. Els deu restants s’elegirien en llista única a tot el territori de l’Aran. A més, s’insta el Parlament a crear una circumscripció pròpia per a l’Aran a la nova llei electoral per tal que obtingui un diputat que el representi.