Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UA acòrde damb eth PSC es prioritats entà Aran en pressupòst dera Generalitat

·      Pendent aguesti darrèri dies Unitat d’Aran a acordat damb eth Partit Socialista de Catalunya, en marc deth protocòl de relacion entre andús partits, es ahèrs e inversions qu’eth pressupòst dera Generalitat a d’inclodir e que son essenciaus entath país, laguens dera negociacion qu’es socialistes mantien damb eth govèrn de Catalunya (ERC).

Eth PSC ven d’anonciar publicaments era prepausa d’acòrd qu’a presentat ath govèrn dera Generalitat (ERC) entà aprovar es pressupòsti de 2023. Laguens d’aguesta prepausa, Unitat d’Aran a inclodit es ahèrs que considère que son essenciaus entà Aran entà d’aguest 2023. Aguesti son:

Entà UA ei de besonh qu’aguesti pressupòsti dera Generalitat tà 2023 revertisquen era injusta situacion d’infra inversion qu’era Val d’Aran patís de hè ans. Ua infrainversion que se fixe, segontes es donades deth pròpri departament d’Economia dera Generalitat, en un – 84% es darrèri dotze ans.

“Er acòrd de relacion entre UA e PSC mos permet poder deféner es interèssi d’Aran en Catalunya e hè’c damb era solvéncia e garanties de besonh” a afirmat Maria Vergés, secretària generau d’UA, en tot híger que “demoram qu’aguesti pressupòsti veiguen era lum ben lèu, peth ben d’Aran e de Catalunya, e que damb era sua aprovacion se revertisque d’un viatge era manca d’inversion qu’era Val d’Aran patís de hè tant de temps”.

                                                           Val d’Aran, 30 de deseme de 2022

UA acuerda con el PSC las prioridades para Aran en el presupuesto de la Generalitat

Durante estos últimos días Unitat d’Aran ha acordado con el Partit Socialista de Catalunya, en el marco del protocolo de relación entre ambos partidos, los asuntos e inversiones que el presupuesto de la Generalitat debe incluir y que son esenciales para el país, dentro de la negociación que los socialistas mantienen con el gobierno de Cataluña (ERC).

El PSC acaba de anunciar públicamente la propuesta de acuerdo que ha presentado al gobierno de la Generalitat (ERC) para aprobar los presupuestos de 2023. Dentro de esta propuesta, Unitat d’Aran ha incluido los asuntos que considera que son esenciales para Aran para este 2023. Estos son:

  • la remodelación del Hospital Val d’Aran, construido en los años ochenta sin ninguna adecuación hasta el momento
  • la construcción de un centro cultural en Aran, el nuestro es el único territorio del Pirineo sin este tipo de infraestructura
  • la mejora de los recursos para el aranés, para superar los paupérrimos 100.000 euros anuales que son insuficientes para hacer frente a la dramática situación de la lengua
  • la adecuación y mejora de la C-28, de titularidad de la Generalitat de Catalunya, y que necesita una actualización importante
  • 2 millones de euros para política de vivienda. La actual problemática de vivienda en Aran necesita recursos y políticas urgentes de la propia Generalitat que es quien tiene la competencia, a la vez que se dota al Conselh Generau d’Aran de los recursos y competencias necesarias para actuar

Para UA es necesario que estos presupuestos de la Generalitat para 2023 reviertan la injusta situación de infra inversión que el Valle de Aran padece desde hace años. Una infrainversión que se fija, según los datos del propio departamento de Economía de la Generalitat, en un – 84% los últimos doce años

“El acuerdo de relación entre UA y PSC nos permite defender los intereses de Aran en Catalunya y hacerlo con la solvencia y garantías necesarias” ha afirmado Maria Vergés, secretaria general de UA, añadiendo que “esperamos que estos presupuestos vean la luz pronto, por el bien de Aran y de Catalunya, y que con su aprobación se revierta de una vez la falta de inversión que el Valle de Aran padece desde hace tanto de tiempo”.

                                                           Val d’Aran, 30 de diciembre de 2022

UA acorda amb el PSC les prioritats per a Aran al pressupost de la Generalitat

Durant aquests darrers dies Unitat d’Aran ha acordat amb el Partit Socialista de Catalunya, en el marc del protocol de relació entre tots dos partits, els assumptes i inversions que el pressupost de la Generalitat ha d’incloure i que són essencials per al país, dins de la negociació que els socialistes mantenen amb el govern de Catalunya (ERC).

El PSC acaba d’anunciar públicament la proposta d’acord que ha presentat al govern de la Generalitat (ERC) per aprovar els pressupostos del 2023. Dins aquesta proposta, Unitat d’Aran ha inclòs els assumptes que considera que són essencials per a Aran per a aquest 2023. Aquests són:

  • la remodelació de l’Hospital Val d’Aran, construït als anys vuitanta sense cap adequació fins al moment
  • la construcció d’un centre cultural a Aran, el nostre és l’únic territori del Pirineu sense aquest tipus d’infraestructura
  • la millora dels recursos per a l’aranès, per superar els paupèrrims 100.000 euros anuals que són insuficients per fer front a la dramàtica situació de la llengua
  • l’adequació i la millora de la C-28, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i que necessita una actualització important
  • 2 milions d’euros per a política d’habitatge. L’actual problemàtica d’habitatge a l’Aran necessita recursos i polítiques urgents de la pròpia Generalitat que és qui té la competència, alhora que es dota el Conselh Generau d’Aran dels recursos i les competències necessàries per actuar

Per a UA és necessari que aquests pressupostos de la Generalitat per al 2023 reverteixin la injusta situació d’infrainversió que la Vall d’Aran pateix des de fa anys. Una infrainversió que es fixa, segons les dades del mateix departament d’Economia de la Generalitat, en un – 84% els dotze últims anys.

“L’acord de relació entre UA i PSC ens permet defensar els interessos d’Aran a Catalunya i fer-ho amb la solvència i les garanties necessàries” ha afirmat Maria Vergés, secretària general d’UA, afegint que “esperem que aquests pressupostos vegin la llum aviat, per el bé de l’Aran i de Catalunya, i que amb la seva aprovació es reverteixi d’una vegada la manca d’inversió que la Vall d’Aran pateix des de fa tant de temps”.

Val d’Aran, 30 de desembre de 2022