Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

S’acorda la transferència de més d’un milió d’euros del Departament de Salut al Conselh Generau d’Aran per finançar noves accions en matèria sanitària a la Val d’Aran.

La Comissió de Govern de la Generalitat-Conselh Generau d’Aran, en el decurs de la reunió mantinguda avui a Barcelona, ha aprovat destinar 1.064.707,80 euros al finançament de noves accions sanitàries que s’iniciaran durant l’any 2006. Aquest import, que tindrà continuïtat en els exercicis posteriors, està previst que sigui destinat a la millora dels serveis sanitaris que es presten actualment al territori d’Aran.

D’entre les noves actuacions aprovades s’han de destacar aquelles que es relacionen amb la posada en marxa de nous serveis, com ara noves consultes d’oncologia, cardiologia i al•lergologia; noves tècniques quirúrgiques d’artroscòpia i pròtesis de genoll, la implantació del servei de rehabilitació a domicili i la logopèdia, el programa Salut i Escola o millores en l’àmbit del diagnòstic per la imatge amb recursos destinats a la Ressonància Magnètica Mòbil o a la lectura de les imatges a distància. També tenen rellevància les accions que fan referència al reforç de la plantilla actual, amb dotacions econòmiques destinades a l’atenció primària (medicina, infermeria, i treball social), l’especialitzada (desdoblament d’especialitats i radiologia) i la salut mental. Altres actuacions tenen a veure amb les derivacions a França, l’increment de la partida de farmàcia o l’establiment d’un pla anual de manteniment i reposicions.

Aquest import s’ha de sumar als 1.485.875.91 euros que el Departament de Salut transferirà aquest any a l’Aran per fer front als efectes de la repercussió de diversos convenis laborals del sector sanitari i com a part del primer lliurament del 1.053.000,00 euros destinats a inversions recentment acordats a través d’un conveni subscrit entre ambdues institucions

Finalment, s’ha de ressenyar que s’està treballant en el desenvolupament dels continguts del decret de traspàs actualment vigent, en ordre a millorar la necessària eficiència, sostenibilitat i coordinació.