Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

 

Planvolut/da amic/ga, 
 
Ei entà jo un motiu de gòi e satisfaccion anonciar-te era presentacion dera mia candidatura a Síndic d´Aran, un rèpte que voi compartir damb cadua des persones que viuen e trabalhen en aguest país. 
 
Presidir es nòstes institucions ei ua responsabilitat que sonque pòt amiar-se a tèrme damb ua grana dòsi d´illusion, entà bastir un projècte dubèrt a toti e a totes. Un projècte, transparent e democratic, que priorize eth bon foncionament des nòstes institucions en aqueri encastres qu´afècten directament as persones. Cau hèr dera sanitat, dera atencion ara gent grana e as joeni, dera cultura o dera educacion ua prioritat entà bastir un país de qualitat que respone as besonhs des ciutadans, sigue quina sigue era sua condicion sociau o eth sòn origen. 

E tot açò, ac auem de hèr damb er ensem des sectors economics, en tot hèr a créisher es nòstes oportunitats, es individuaus e es collectives, e hè´c en tot ajudar as emprenedors e as empreses, tà mielhorar es sues perspectives entà generar mès e mielhor trabalh. 
 
Deth mèn pas pera politica, aguest ei eth rèpte mès important e eth que mès illusion me hè. Un rèpte tà mielhorar, auançar e hèr deth nòste, un país que sap servir mielhor as persones que i viuen. 
 
Aguest ei eth mèn compromés. 
 
Coraument. 
Paco Boya

Què farem?  

Benvolgut amic/ga,  

És per mi un motiu de goig i satisfacció anunciar-te la presentació de la meva candidatura a Síndic d’Aran, un repte que vull compartir amb cada una de les persones que viuen i treballen a aquest país.  

Presidir les nostres institucions és una responsabilitat que només pot dur-se a terme amb una gran dosi d’il·lusió, per construir un projecte obert a tots i a totes. Un projecte, transparent i democràtic, que prioritza el bon funcionament de les nostres institucions en aquells àmbits que afecten directament a les persones. Cal fer de la sanitat, de l’atenció a la gent gran i als joves, de la cultura o de l’educació una prioritat per construir un país de qualitat que respongui a les necessitats dels ciutadans, sigui quina sigui la seva condició social o el seu origen.  

I tot això, hem de fer-ho amb el conjunt dels sectors econòmics, augmentant les nostres oportunitats, les individuals i les col·lectives, i fent-ho ajudant als emprenedors i a les empreses, per millorar les seves perspectives per generar més i millor treball.  

Del meu pas per la política, aquest és el repte més important i el que més il·lusió em fa. Un repte per millorar, avançar i fer del nostre, un país que sap servir millor a les persones que hi viuen.  

Aquest és el meu comprimís.  

Atentament,  

Paco Boya

¿Que haremos?  

Querido amigo/a,  

Es para mí un motivo de gozo y satisfacción anunciarte la presentación de mi candidatura a Síndic de Aran, un reto que quiero compartir con cada una de las personas que viven y trabajan en este país.  

Presidir nuestras instituciones es una responsabilidad que sólo puede llevarse a cabo con una gran dosis de ilusión para construir un proyecto abierto a todos y a todas. Un proyecto, transparente y democrático, que prioriza el buen funcionamiento de nuestras instituciones en aquellos ámbitos que afectan directamente a las personas. Tenemos que hacer de la sanidad, de la atención a la gente mayor y a los jóvenes, de la cultura o de la educación una prioridad para construir un país de calidad que responda a las necesidades de los ciudadanos, sea cual sea su condición social o su origen. 

Y todo esto, tenemos que hacerlo con el conjunto de los sectores económicos, aumentando nuestras oportunidades, las individuales y las colectivas, y lo conseguiremos ayudando a los emprendedores y a las empresas, para mejorar sus perspectivas para generar más y mejor trabajo.  

De mi paso por la política, éste es el reto más importante y lo que más ilusión me hace. Un reto para mejorar, adelantar y hacer del nuestro, un país que sabe servir mejor a las personas que en él viven. 

Éste es mi compromiso.  

Atentamente,  

Paco Boya