Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Paco Boya pregunte ara conselhèra de cultura dera Generalitat de Catalunha sus es inversions en arxius

La següent pregunta la formula l’il·lustre diputat senyor Francesc Xavier Boya, del Grup Socialistes Ciutadans pel Canvi. té la paraula.
El Sr. Boya i Alós
Gràcies, senyor president. Honorable consellera, a final de gener van tornar els anomenats papers de Salamanca, que ara hauríem d’anomenar, certament, els papers de Sant Cugat. El cert és que en aquest país amortitzem molt ràpidament els èxits. Aquest va ser un èxit, sense dubte, col·lectiu del qual vostè hi va tenir un important protagonisme perquè va ser qui va conduir en última instància aquest procés.
És cert que aquest no és l’únic èxit d’aquesta legislatura però crec que és un bon preàmbul per parlar d’altres qüestions, i especialment també del tema d’arxius, per parlar del Pla de xoc que el Govern ha posat en marxa del 2005-2007, que ha de permetre la consolidació d’una xarxa d’equipaments escènics i de centres polivalents per impulsar la reforma de les infraestructures culturals, tant de les arts escèniques, de la música, dels espais d’art, com de les sales polivalents en municipis de menys de 15.000 habitants. Un Pla que ha d’impulsar la renovació de l’activitat cultural del país i la continuació del desplegament de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya, que quedarà finalment completada en aquesta legislatura.
Per la importància que té per als pobles de Catalunya salvaguardar la seva memòria i tenir cura del seu ric patrimoni documental, voldríem saber què està fent en aquest moment el seu Departament per tal de complir amb la Llei 10/2001, de 13 de juliol, la Llei d’arxius i documents pel que fa al desplegament dels arxius comarcals.
Gràcies.
El vicepresident primer
Gràcies, senyor Boya. Senyora consellera, té la paraula.
La consellera de Cultura (Sra. Caterina Mieras i Barceló)
Gràcies, president. Benvolgut diputat, el recent retorn dels papers de Salamanca ha fet que el tema dels arxius darrerament tingui força presència mediàtica. Tanmateix, la tasca civística es mou habitualment d’una manera més discreta, però és un treball d’una vàlua i una professionalitat constants. I és que un arxiu constitueix sobretot un extraordinari testimoni de vida. La base material de la memòria històrica d’un poble o d’una societat són sobretot els arxius, per això els arxius són fonamentals per a qualsevol organització social o política. I si parlem dels arxius administratius, hem de recordar que són la base de la transparència i un element clau de reforç de la democràcia.
És per tot això que és prioritat del Departament de Cultura enllestir el desplegament de la Xarxa d’Arxius Comarcals previst a la Llei del 2001. Això comportarà la construcció de nous arxius i també la construcció de noves seus d’altres arxius ja existents. La inversió conjunta en aquest àmbit és de 45 milions d’euros. Per tant, es pot dir que en aquesta legislatura quedarà finalment completada la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya.
En aquests moments ja hem inaugurat l’Arxiu Comarcal de Falset, de Balaguer i de Granollers. Tenim a punt de finalitzar els de Mora d’Ebre i Banyoles, i també està en construcció el de Tremp.
S’han adjudicat ja els projectes i començaran les obres el juny del 2006 dels de Vilanova i la Geltrú, la Bisbal, la Seu d’Urgell, les Borges Blanques, Amposta i Gandesa.
Es troben en licitació els de Vic, Reus, Santa Coloma de Farners, Olot, Figueres, Igualada i Puigcerdà. I estan en fase de negociació amb els respectius ajuntaments el de Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Mollerussa, Pont de Suert, Montblanc, Tàrrega, Mataró i Tortosa.
I en aquest mandat acabarem tota la xarxa.
D’altra banda, pel que fa a l’Arxiu Nacional de Catalunya, en aquesta legislatura ja hem triplicat el seu pressupost ordinari a fi de dotar-lo dels mitjans i recursos necessaris per recuperar, conservar i difondre el patrimoni documental més important del nostre país. I voldria ressaltar la signatura, ahir mateix al Vendrell, d’un conveni per incorporar a l’Arxiu Nacional els fons documentals del músic Pau Casals, que ha passat a ser…
El vicepresident primer
Senyora consellera, s’ha acabat el temps.
La consellera de Cultura
Ja acabo…, que ha passat a ser en aquests moments el fons personal més extens del nostre Arxiu Nacional.
Moltes gràcies.
El vicepresident primer
Gràcies, senyora consellera.