Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Miquel Iceta se compromet a trabalhar damb Unitat d’Aran tà arténher eth reconeishement dera Val d’Aran ena Constitucion

Eth PSC apòste tanben per desplegar d’un viatge es Leis d’Aran e der aranés, basiques entath nòste autogovèrn e tara preservacion dera identitat aranesa, e qu’an de perméter era melhora deth finançament deth Conselh Generau d’Aran e dera gestion des competéncies transferides

Aguest dissabte Miquel Iceta visitaue era Val d’Aran acompanhat peth cap de lista deth PSC per Lleida, Òscar Ordeig, e per Ramon Espadaler, d’Units per Avançar, entà participar en un acte public en Vielha organizat per Unitat d’Aran, ath qu’assistiren ues cent persones e en qué tanben preneren part Àngel Ros, president deth PSC, Paco Boya, Secretari Generau d’UA e Maria Vergés, representant d’aguest partit enes listes deth PSC.

Eth secretari Generau d’UA, Paco Boya, dauric er acte en tot saludar as assistents e en tot remercar era importància d’aguestes eleccions entà Aran “damb eth PSC se daurís ua oportunitat unica entath nòste país, entà auer un major reconeishement e, sustot, tà melhorar eth nòste autogovèrn, qu’actuaument ei en ua situacion critica e gestionat per un govèrn sense projècte de país”.

Iceta afirmèc pendent era sua intervencion que “auem prenut eth compromís en nòste programa de garantir qu’era Val d’Aran sigue reconeishuda pera Constitucion Espanhòla, laguens dera reforma qu’impulsam es socialistes”. En aguest sens manifestèc que “era reforma der Estat que volem a de supausar tanben melhors còtes d’autogovèrn e melhor finançament tanben entà Aran e aquerò tanben passe peth desplegament des Leis d’Aran e der aranés qu’an quedan completament desbrembades peth govèrn dera Generalitat”.

Era representanta d’Unitat d’Aran enes listes deth PSC, Maria Vergés, remerquèc eth desbrembe e abandon qu’era Val d’Aran pòrte ans patint per part dera Generalitat e que “se hè evident quan comparam es inversions hètes en Aran pendent es govèrns deth PSC e era manca d’inversion qu’auem agut des d’alavetz”. Vergés incidic en que “eth govèrn dera Generalitat finiquitèc de forma unilaterau eth sistèma de finançament deth Conselh Generau en 2011 e d’alavetz ençà sonque dedique 60.000€ tar aranés, en tot que finacie damb 600.000€ ath catalan en Valencia” e higie que “passe çò de madeish damb era inversion en infraestructures coma era C28”. Per çò que hè a tot eth procès d’independéncia era respresentanta d’UA manifestaue que “era Val d’Aran a estat completament desbrembada e ara ei de besonh que, des deth respècte e eth dialòg, Aran encete era sua via pròpria que li permete mès autogovèrn, mès finançament e un reconeishement reau qu’afècte dirèctament ara qualitat de vida dera gent que viu e trabalhe en Aran, e açò pòt arribar se Miquel Iceta ei president dera Generalitat” pr’amor que higie “partits coma Ciutadans non tien en compde ara Val d’Aran, non an ne ua soleta mencion ath nòste país, ne ara nòsta lengua, en sòn programa e dera rèsta de partits non en sabem arren pr’amor que, a dia d’aué, encara non an hèt publiques es sues prepauses”.  Vergés acabaue era sua intervencion remercant que “volem qu’era Val d’Aran contunhe estant ua tèrra d’acuelhuda e de concòrdia, damb un futur digne entà toti”.

Aran, 4 de deseme de 2017

 

Miquel Iceta se compromete a trabajar con Unitat d’Aran para conseguir el reconocimiento del Valle de Arán en la Constitución

El PSC apuesta también por desplegar de una vez las Leyes de Arán y del aranés, básicas para nuestro autogobierno y para la preservación de la identidad aranesa, y que deben permitir la mejora de la financiación del Conselh Generau y de la gestión de las competencias transferidas

Este sábado Miquel Iceta visitaba el Valle de Arán acompañado por el cabeza de lista del PSC por Lleida, Òscar Ordeig, y por Ramon Espadaler, de “Units per Avançar”, para participar en un acto público en Vielha organizado por Unitat d’Aran, al que asistieron un centenar de personas y en el que también tomaron parte Àngel Ros, presidente del PSC, Paco Boya, Secretario General de UA y Maria Vergés, representante de este partido en las listas del PSC.

El secretario General de UA, Paco Boya, abrió el acto saludando a los asistentes y remarcando la importancia de estas elecciones para Arán “con el PSC se abre una oportunidad única para nuestro país, para tener un mayor reconocimiento y, sobre todo, para mejorar nuestro autogobierno, que actualmente está en una situación crítica y gestionada por un gobierno sin proyecto de país”.

Iceta afirmó durante su intervención que “hemos tomado el compromiso en nuestro programa de garantizar que el Valle de Arán sea reconocido por la Constitución Española, dentro de la reforma que impulsamos los socialistas”. En este sentido manifestó que “la reforma del Estado que queremos tiene que suponer también mejores cotas de autogobierno y mejor financiación también para Arán y eso también pasa por el despliegue de las Leyes de Arán y del aranés, que han quedado completamente olvidadas por el gobierno de la Generalitat”.

La representante de Unitat d’Aran en las listas del PSC, Maria Vergés, remarcó el olvido y abandono que el Valle de Arán lleva años padeciendo por parte de la Generalitat y que “se evidencia cuando comparamos las inversiones realizadas en Arán durante los gobiernos del PSC y la falta de inversión que hemos tenido desde entonces”. Vergés incidió en que “el gobierno de la Generalidad finiquitó de forma unilateral el sistema de financiación del Conselh Generau en 2011 y desde entonces sólo dedica 60.000€ para el aranés, aunque finacia con 600.000€ al catalán en Valencia” y añadía que “pasa lo mismo con la inversión en infraestructuras como la C28”. Por lo que respecta a todo el proceso de independencia la representante de UA manifestaba que “el Valle de Arán ha sido completamente  olvidado y ahora es necesario que, desde el respeto y el diálogo, Arán comience su vía propia que le permita más autogobierno, más financiación y un reconocimiento real que afecta directamente a la calidad de vida de la gente que vive y trabaja en Arán, y esto puede llegar si Miquel Iceta es presidente de la Generalitat” porque añadía que “partidos como Ciudadanos no tienen en la cuenta al Valle de Arán, no hacen ni una sola mención a nuestro país, ni a nuestra lengua, en su programa y del resto de partidos no sabemos nada porque que, a día de hoy, todavía no han hecho públicas sus propuestas”. Vergés acababa su intervención remarcando que “queremos que el Valle de Arán continúe siendo una tierra de acogida y de concordia, con un futuro digno para todos”.

Aran, 4 de diciembre de 2017

 

Miquel Iceta es compromet a treballar amb Unitat d’Aran per aconseguir el reconeixement de la Vall d’Aran a la Constitució

El PSC aposta també per desplegar d’una vegada les Lleis d’Aran i de l’aranès, bàsiques per al nostre autogovern i per a la preservació de la identitat aranesa, i que han de permetre la millora del finançament del Conselh Generau i de la gestió de les competències transferides

Aquest dissabte Miquel Iceta visitava la Vall d’Aran acompanyat pel cap de llista del PSC per Lleida, Òscar Ordeig, i per Ramon Espadaler, d ‘ “Units per Avancar”, per participar en un acte públic a Vielha organitzat per Unitat d’Aran, al qual van assistir un centenar de persones i en el qual també van prendre part Àngel Ros, president del PSC, Paco Boya, Secretari General d’UA i Maria Vergés, representant d’aquest partit a les llistes del PSC.

El secretari general d’UA, Paco Boya, va obrir l’acte saludant els assistents i remarcant la importància d’aquestes eleccions per a l’Aran “amb el PSC s’obre una oportunitat única per al nostre país, per tenir un major reconeixement i, sobretot, per millorar el nostre autogovern, que actualment està en una situació crítica i gestionada per un govern sense projecte de país”.

Iceta va afirmar durant la seva intervenció que “hem pres el compromís en el nostre programa de garantir que la Vall d’Aran sigui reconeguda per la Constitució Espanyola, dins de la reforma que impulsem els socialistes”. En aquest sentit ha manifestat que “la reforma de l’Estat que volem ha de suposar també millors cotes d’autogovern i millor finançament també per l’Aran i això també passa pel desplegament de les Lleis d’Aran i de l’aranès, que han quedat completament oblidades pel govern de la Generalitat “.

La representant d’Unitat d’Aran a les llistes del PSC, Maria Vergés, va remarcar l’oblit i abandonament que la Vall d’Aran porta anys patint per part de la Generalitat i que “s’evidencia quan comparem les inversions realitzades a l’Aran durant els governs del PSC i la manca d’inversió que hem tingut des de llavors”. Vergés va incidir en que “el govern de la Generalitat va liquidar de forma unilateral el sistema de finançament del Conselh Generau en 2011 i des de llavors només dedica 60.000€ per l’aranès, encara que finacia amb 600.000€ al català a València” i afegia que “passa el mateix amb la inversió en infraestructures com la C28”. Pel que fa a tot el procés d’independència la representant d’UA manifestava que “la Vall d’Aran ha estat completament oblidada i ara és necessari que, des del respecte i el diàleg, Aran comenci la seva via pròpia que li permeti més autogovern, més finançament i un reconeixement real que afecta directament la qualitat de vida de la gent que viu i treballa a l’Aran, i això pot arribar si Miquel Iceta és president de la Generalitat” perquè afegia que “partits com Ciutadans no tenen en compte a la Vall d’Aran, no fan ni un sol esment al nostre país, ni a la nostra llengua, en el seu programa i de la resta de partits no sabem res perquè, a dia d’avui, encara no han fet públiques les seves propostes”. Vergés acabava la seva intervenció remarcant que “volem que la Vall d’Aran continuï sent una terra d’acollida i de concòrdia, amb un futur digne per a tots”.

Aran, 4 de desembre de 2017