Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Marc Tarrau, nau pòrtaveu deth grop d’Unitat d’Aran en Ajuntament de Naut Aran

  •      UA en Ajuntament de Naut Aran a amiat a tèrme un cambi ena sua organizacion en tot nomentar a Marc Tarrau coma pòrtaveu deth grop en substitucion de Francés Bruna.

Unitat d’Aran a comunicat ar Ajuntament de Naut Aran eth cambi de portavotz d’aguest grop. Per unanimitat des sòns integrants, s’a decidit qu’eth nau pòrtavotz deth grop d’Unitat d’Aran en Ajuntament de Naut Aran sigue eth còsso Marc Tarrau Leja. Atau madeish, aguesta decision siguec ratificada pera Comission Executiva d’UA celebrada eth passat dia 11 de hereuèr, tanben per toti es sòns membres

Marc Tarrau, nau portaveu d’Unitat d’Aran en Ajuntament declaraue, “deth grop d’UA en Naut Aran ençà seguiram trabalhant tà traçar es objectius qu’apròpen ath partit as naui tempsi e realitats deth municipi de Naut Aran”. En aguest sens higie que “Unitat d’Aran apòste per daurir ua naua etapa en temps en Naut Aran” e a “volut arregraïr eth gran trabalh realizat peth còsso Francés Bruna en sòn papèr de pòrtaveu pendent tot aguest temps”.

Marc Tarrau, encetèc eth sòn compromís ena politica aranesa en 2002, an en que comencèc era sua militància en Unitat d’Aran. En 2015 siguec elegit president dera EMD de Bagergue, cargue qu’ostente enquiara actualitat, e en 2019 còsso en Ajuntament de Naut Aran.

                                                           Val d’Aran, 24 de hereuèr de 2022

Marc Tarrau, nuevo portavoz del grupo de Unitat d’Aran en el Ayuntamiento de Naut Aran

  • UA en el Ayuntamiento de Naut Aran ha llevado a cabo un cambio en su organización nombrando a Marc Tarrau como portavoz del grupo en substitución de Francés Bruna.

Unitat d’Aran ha comunicado al Ayuntamiento de Naut Aran el cambio de portavoz de este grupo. Por unanimidad de sus integrantes, se ha decidido que el nuevo portavoz del grupo de Unitat d’Aran en el Ayuntamiento de Naut Aran sea el concejal Marc Tarrau Leja. Así mismo, esta decisión fue ratificada por la Comisión Ejecutiva de UA celebrada el pasado día 11 de febrero, también por todos sus miembros.

Marc Tarrau, nuevo portavoz de Unitat d’Aran en el Ayuntamiento declaraba, “desde el grupo de UA en Naut Aran seguiremos trabajando para trazar los objectivos que acerquen al partido a los nuevos tiempos y realidades del municipio de Naut Aran”. En este sentido añadía que “Unitat d’Aran apuesta por abrir una nueva etapa en el tiempo en Naut Aran” y ha “querido agradecer el gran trabajo realizado por el concejal Francés Bruna en su papel de portavoz durante todo este tiempo”.

Marc Tarrau, empezó su compromiso en la política aranesa en el 2002, año en el que comenzó su militancia en Unitat d’Aran. En el 2015 fue elegido presidente de la EMD de Bagergue, cargo que ostenta hasta la actualidad, y en 2019 concejal en el Ayuntamiento de Naut Aran.

                                                           Val d’Aran, 24 de febrero de 2022

Marc Tarrau, nou portaveu del grup d’Unitat d’Aran a l’Ajuntament de Naut Aran

  • UA a l’Ajuntament de Naut Aran ha portat a terme un canvi en la seva organització nomenant Marc Tarrau com a portaveu del grup en substitució de Francés Bruna.

Unitat d’Aran ha comunicat a l’Ajuntament de Naut Aran el canvi de portaveu d’aquest grup. Per unanimitat dels seus integrants, s’ha decidit que el nou portaveu del grup d’Unitat d’Aran a l’Ajuntament de Naut Aran sigui el regidor Marc Tarrau Leja. Així mateix, aquesta decisió va ser ratificada per la Comissió Executiva d’UA celebrada el passat dia 11 de febrer, també per tots els seus membres.

Marc Tarrau, nou portaveu d’Unitat d’Aran a l’Ajuntament declarava, “des del grup de UA a Naut Aran seguirem treballant per traçar els objectius que acostin al partit als nous temps i realitats del municipi de Naut Aran”. En aquest sentit afegia que “Unitat d’Aran aposta per obrir una nova etapa en el temps a Naut Aran” i ha “volgut agrair la gran feina feta pel regidor Francès Bruna en el seu paper de portaveu durant tot aquest temps”.

Marc Tarrau, va començar el seu compromís en la política aranesa el 2002, any en què va començar la seva militància a Unitat d’Aran. El 2015 va ser elegit president de l’EMD de Bagergue, càrrec que ostenta fins a l’actualitat, i el 2019 regidor a l’Ajuntament de Naut Aran.

                                                           Val d’Aran, 24 de febrer de 2022