Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Les apròve eth pressupòst entath 2021

Er equip de govèrn d’Unitat d’Aran en Les a presentat a aprovacion eth pressupòst mès naut dera sua istòria, damb ua chifa qu’ascendís a mès de 2.900.000,00€ e que contemple inversions destacades entà hèr front ara reactivacion economica atau coma partides importantes entà dar supòrt as familhes afectades pera crisi dera COVID-19

Pendent eth plen der ajuntament de Les celebrat aué, s’a aprovat eth pressupòst tà 2021 d’aguest consistòri, que preten balhar cobertura ad aqueres emergéncies sociaus provocades pera crisi deth COVID-19, damb partides destinades ath supòrt sociau. Atau madeish, tanben destaquen es inversions en renauiment e bastiment d’infraestructures publiques.

En aguest sens, er equip de govèrn d’UA en Les, vò remercar tres grani èshi d’actuacion:

– Era inversion en patrimòni culturau. Coma ei eth projècte de reabilitacion deth Castèth de Pijauèrt de Les, que non sonque preten preservar er auviatge aranés, se non que tanben se convertís en un esturment de dinamizacion toristica.

– Era inversion en infraestructures publiques. Coma ei eth bastiment d’ua pista poliesportiva barrada, entar usatge des vesins e vesies, e que permet fomentar ua activitat saludable, ath delà de captar diuèrses entitats esportives entà que demoren en municipi, stages, pretempsades, eca.

–  Era inversion en desvolupament des poligons industriaus e des equipaments, en tot adequar eth centre d’activitats tà potenciar era implementacion d’enterpreses.

Ath delà, era aprovacion d’aguest pressupòst permeterà ar Ajuntament de Les realizar es projèctes de melhora, acondicionament e mantenement previsti. Compde damb ua importanta inversion en renauiment de carrèrs, coma ei era pavimentacion e adequacion deth carrèr Aran e era Plaça dera Generalitat, era fasa I dera reabilitacion deth carrèr dera Carrèra, era melhora dera zona esportiua, eth recrescut deth mur dera Garona ena zòna de Paisàs e era reabilitacion e adequacion des parcs infantils e ludics. Tanben se invertirà en:

– Servici d’aigües, en tot melhorar e adequar es captacions e er hilat de provediment e eth depòsit d’aigua dera Cauvèra.

– Ena sala polivalent en tot melhorar es barratges e er estauvi energetic, e era pavimentacion deth solèr.

– En bastiment d’ua nau de servicis e magasèm.

– Se adequarà e reformarà era planta baisha der Ajuntament de Les.

– Se adequarà eth pati dera escòla mairau.

Er equip de govèrn d’UA vò destacar era grana repercussion deth pressupòst der exercici 2021 entà Les, en uns tempsi mercats pera crisi sanitària e sociau deth COVID-19. “Conscients dera situacion ena que mos trapam, eth municipi se premanís entà afrontar es rèptes qu’aguesta crisi a portat. Per aquerò aguesti pressupòsti, son uns pressupòsti adaptats ara actuau situacion, e plantejats entà reactivar era economia locau, atau coma balhar supòrt as sectors mès afectadi e especiaument as familhes”, declare er alcalde, Andreu Cortés.

 

Aran, 15 de març de 2021

 

 

 

Les aprueba el presupuesto para 2021

El equipo de gobierno de Unitat d’Aran en Les ha presentado a aprobación el presupuesto más alto de su historia, con una cifra que asciende a más de 2.900.000,00€ y que contempla inversiones destacadas hacer frente a la reactivación económica así como partidas importantes para dar apoyo a las familias afectadas por la crisis de la COVID-19

Durante el pleno del ayuntamiento de Les celebrado hoy, se ha aprobado el presupuesto para 2021 de este consistorio, que pretende dar cobertura a aquellas emergencias sociales provocadas por la crisis de la COVID-19, con partidas destinadas al apoyo social. Asimismo, también destacan las inversiones en la renovación y construcción de infraestructuras públicas.

En este sentido, el equipo de gobierno de UA en Les, quiere remarcar tres grandes ejes de actuación:

– La inversión en el patrimonio cultural. Como es el proyecto de rehabilitación del Castillo de Pijauèrt de Les, que no sólo pretende preservar el patrimonio aranés, si no que también se convierte en un instrumento de dinamización turística.

– La inversión en infraestructuras públicas. Como es la construcción de una pista polideportiva cerrada, para el uso de vecinos y vecinas, y que permite fomentar una actividad saludable, además de captar diversas entidades deportivas para que vengan al municipio, stages, pretemporadas, etc.

–  La inversión en el desarrollo de los polígonos industriales y de los equipamientos, adecuando el centro de actividades para potenciar la implementación de empresas.

Además, la aprobación de este presupuesto permitirá al Ayuntamiento de Les realizar los proyectos de mejora, acondicionamiento y mantenimiento previstos. Cuenta con una importante inversión en la renovación de calles, como es la pavimentación y adecuación de la calle Aran y la Plaza de la Generalitat, la fase I de la rehabilitación de la calle de la Carrèra, la mejora de la zona deportiva, el recrecimiento del muro del Garona en la zona de Paisàs y la rehabilitación y adecuación de los parques infantiles y lúdicos. También se invertirá en:

– El servicio de aguas, mejorando y adecuando las captaciones y la red de abastecimiento y el depósito de agua de la Cauvèra.

– En la sala polivalente mejorando los cierres y el ahorro energético, y la pavimentación del suelo.

– En la construcción de una nave de servicios y almacén.

– Se adecuará y reformará la planta baja del Ayuntamiento de Les.

– Se adecuará el patio de la guardería.

El equipo de gobierno de UA quiere destacar la gran repercusión del presupuesto del ejercicio 2021 para Les, en unos tiempos marcados por la crisis sanitaria y social del COVID-19. “Conscientes de la situación en la que nos encontramos, el municipio se prepara para afrontar los retos que esta crisis ha traído. Por eso estos presupuestos, son unos presupuestos adaptados a la actual situación, y planteados para reactivar la economía local así como dar apoyo a los sectores más afectados y especialmente a las familias”, declara el alcalde, Andreu Cortés.

 

Aran, 15 de marzo de 2021

 

 

 

Les aprova el pressupost per a 2021

L’equip de govern d’Unitat d’Aran a Les ha presentat a aprovació el pressupost més alt de la seva història, amb una xifra que ascendeix a més de 2.900.000,00 € i que preveu inversions destacades per fer front a la reactivació econòmica així com partides importants per donar suport a les famílies afectades per la crisi de la COVID-19

Durant el ple de l’ajuntament de Les celebrat avui, s’ha aprovat el pressupost per 2021 d’aquest consistori, que pretén donar cobertura a aquelles emergències socials provocades per la crisi de la COVID-19, amb partides destinades a el suport social. Així mateix, també destaquen les inversions en la renovació i construcció d’infraestructures públiques.

En aquest sentit, l’equip de govern d’UA a Les, vol remarcar tres grans eixos d’actuació:

– La inversió en el patrimoni cultural. Com és el projecte de rehabilitació del Castell de Pijauèrt de Les, que no només pretén preservar el patrimoni aranès, sinó que també es converteix en un instrument de dinamització turística.

– La inversió en infraestructures públiques. Com és la construcció d’una pista poliesportiva tancada, per a l’ús de veïns i veïnes, i que permet fomentar una activitat saludable, a més de captar diverses entitats esportives perquè vinguin al municipi, stages, pretemporades, etc.

– La inversió en el desenvolupament dels polígons industrials i dels equipaments, adequant el centre d’activitats per potenciar la implementació d’empreses.

A més, l’aprovació d’aquest pressupost permetrà a l’Ajuntament de Les realitzar els projectes de millora, condicionament i manteniment previstos. Compta amb una important inversió en la renovació de carrers, com és la pavimentació i adequació del carrer Aran i la Plaça de la Generalitat, la fase I de la rehabilitació del carrer de la Carrèra, la millora de la zona esportiva, el recreixement del mur del Garona a la zona de Paisàs i la rehabilitació i adequació dels parcs infantils i lúdics. També s’invertirà en:

– El servei d’aigües, millorant i adequant les captacions i la xarxa de proveïment i el dipòsit d’aigua de la Cauvèra.

– A la sala polivalent millorant els tancaments i l’estalvi energètic, i la pavimentació del terra.

– En la construcció d’una nau de serveis i magatzem.

– S’adequarà i reformarà la planta baixa de l’Ajuntament de Les.

– S’adequarà el pati de la llar d’infants.

L’equip de govern d’UA vol destacar la gran repercussió del pressupost de l’exercici 2021 per a Les, en uns temps marcats per la crisi sanitària i social del COVID-19. “Conscients de la situació en què ens trobem, el municipi es prepara per afrontar els reptes que aquesta crisi ha portat. Per això aquests pressupostos, són uns pressupostos adaptats a l’actual situació, i plantejats per reactivar l’economia local, així com donar suport als sectors més afectats i especialment a les famílies”, declara l’alcalde, Andreu Cortés

 

Aran, 15 de març de 2021