Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

La Sindicatura de Comptes destaca la ‘diligència’ en la tramesa dels comptes de l’Ajuntament de Vielha en un govern d’UA

D’aquesta manera, la Sindicatura remarca la gestió econòmica del govern
d’Unitat d’Aran a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, gràcies a la decisió de
l’equip de govern, encapçalat aleshores per Joan Riu, per tal de formar part
d’un pla pilot de seguiment dels comptes locals, que permetia al Departament
de Governació i Administracions Públiques fer un control immediat de l’estat de
comptes de l’Ajuntament. Aquest procès va permetre que la institució guanyés
en diligència i transparència en llur retiment.

D’acord amb la llei, els ens locals han de presentar a la Sindicatura de
Comptes, abans del 15 d’octubre de l’any següent, els comptes i estats de
l’exercici tancat referents a la liquidació pressupostària, el resultat
pressupostari, la liquidació de pressupostos tancats, l’estat de tresoreria, el
romanent de tresoreria, el balanç de situació i el compte de resultats.

Al conjunt de Catalunya, el grau de compliment pel que fa al retiment a la
Sindicatura dels comptes i estats anuals que conformen el Compte general
assoleix el 2005 poc més d’un 63% (el 2004 va ser d’un 77%). El nivell de
compliment dels ajuntaments s’ha situat en un 63%, amb una important
davallada respecte a l’any anterior (78%).

A partir de 2005, la Generalitat pot retenir subvencions als ajuntaments que no
es posin al dia de les seues obligacions comptables i no podran concórrer als
ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC).

Vielha e Mijaran, 24 de desembre de 2008