Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Eth grop d’UA en Bossòst se mòstre satisfèt pera contunhitat deth sòn projècte de regeneracion urbana

S’apròve tanben era mocion en favor deth sector pagés.

Eth grop d’Unitat d’Aran en Bossòst s’a mostrat satisfèt pera contunhitat deth projècte de regeneracion urbana, iniciat era anteriora legislatura. Aguesta dusau fasa, qu’includís era reforma de carrèrs coma era d’Arnan, siguec premanida pera anteriora equipa de govèrn. Era prepausa a auut d’adaptar-se ar increment de prètzi des darrèri tempsi, atau coma tanben auie previst er executiu d’UA, qu’artenhec eth finançament de besonh a cargue deth plan d’inversions dera Generalitat (PUOSC).

Eth pressupòst der Ajuntament entath 2024 includís tanben es òbres pendentes dera reforma de Sant Fabian, projectada pera equipa d’UA damb subvencion dera Deputacion de Lleida. Totun, er actuau govèrn locau recupère eth crubament dera taxa des terrasses. Per aguest motiu, eth grop d’UA s’a abstengut ena votacion des compdes ath considerar que s’aurie de modificar era ordenança en tot baishar es actuaus prètzi.

Ath delà, a prepausa d’UA, er Ajuntament a aprovat era mocion de supòrt ath sector pagés entà adaptar era PAC as naues demandes, simplificar era burocàcia e refortilhar era Lei de cadea alimentària.

Val d’Aran, 6 de març de 2024

El grupo de UA en Bossòst se muestra satisfecho por la continuidad de su proyecto de regeneración urbana

Se aprueba también la moción a favor del sector ganadero.

El grupo de Unitat d’Aran en Bossòst se ha mostrado satisfecho por la continuidad del proyecto de regeneración urbana, iniciado la anterior legislatura. Esta segunda fase, que incluye la reforma de calles como la de Arnan, fue preparada por el anterior equipo de gobierno. La propuesta ha tenido que adaptarse al incremento de precios de los últimos tiempos, tal como también había previsto el ejecutivo de UA, que logró la financiación necesaria a cargo del plan de inversiones de la Generalitat (PUOSC).

El presupuesto del Ayuntamiento para el 2024 incluye también las obras pendientes de la reforma de Sant Fabian, proyectada por el equipo de UA con subvención de la Diputación de Lleida. Aun así, el actual gobierno local recupera el cobro de la tasa de las terrazas. Por este motivo, el grupo de UA se ha abstenido en la votación de las cuentas al considerar que se tendría que modificar la ordenanza bajando los actuales precios.

Además, a propuesta de UA, el Ayuntamiento ha aprobado la moción de apoyo al sector ganadero para adaptar la PAC a las nuevas demandas, simplificar la burocracia y reforzar la Ley de cadena alimentaria.

Val d’Aran, 6 de marzo de 2024

El grup d’UA a Bossòst es mostra satisfet per la continuïtat del seu projecte de regeneració urbana

S’aprova també la moció en favor del sector ramader.

El grup d’Unitat d’Aran a Bossòst s’ha mostrat satisfet per la continuïtat del projecte de regeneració urbana, iniciat la legislatura anterior. Aquesta segona fase, que inclou la reforma de carrers com la d’Arnan, va ser preparada per l’equip de govern anterior. La proposta s’ha hagut d’adaptar a l’increment de preus dels darrers temps, tal com també havia previst l’executiu d’UA, que va aconseguir el finançament necessari a càrrec del pla d’inversions de la Generalitat (PUOSC).

El pressupost de l’Ajuntament per al 2024 també inclou les obres pendents de la reforma de Sant Fabian, projectada per l’equip d’UA amb subvenció de la Diputació de Lleida. Tot i així, l’actual govern local recupera el cobrament de la taxa de les terrasses. Per aquest motiu, el grup d’UA s’ha abstingut en la votació dels comptes perquè considera que s’hauria de modificar l’ordenança baixant els preus actuals.

A més a més, a proposta d’UA, l’Ajuntament ha aprovat la moció de suport al sector ramader per adaptar la PAC a les noves demandes, simplificar la burocràcia i reforçar la Llei de cadena alimentària.

Val d’Aran, 6 de març de 2024