Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Era Comission Executiva d’Unitat d’Aran designe a Juan Antonio Serrano coma representant ena Deputacion de Lleida

Juan Antonio Serrano a estat trigat pera Comission Executiva d’UA entà aucupar eth cargue de vicepresident tresau dera Deputacion de Lleida aguesta legislatura en tot constituir atau eth grop d’Unitat d’Aran en aguesta institucion. En aguest sens, Serrano, actuauments alcalde de Vielha e Mijaran, a presentat aué era sua renóncia ath cargue de Conselhèr Generau.

Era Comission Executiva d’Unitat d’Aran a designat per unanimitat a Juan Antonio Serrano, coma representant deth partit ena Deputacion de Lleida. Atau donc, dempús der acòrd artenhut entre ERC, PSC, PL e UA, Unitat d’Aran a trauès de Juan Antonio Serrano, ostentarà era vicepresidéncia tresau dera institucion e assomirà era cartera de torisme a trauès deth Patronat de Torisme des Tèrres de Lleida.

Aguesta ei era tresau legislatura consecutiva ena qué Unitat d’Aran artenh representacion e grop pròpri ena Deputacion de Lleida. Ena legislatura deth 2015-2019, representada per Paco Boya, e ena legislatura 2019-2023 representada per Amador Marqués. Pendent aguesti 8 ans ena Deputacion de Lleida, Unitat d’Aran a artenhut projèctes e inversions de grana importància entà Aran. Entre eri en destaquen: era passarèla de Les, era aportacion de 100.000eur annaus tath mantenement deth Palai de Gèu, es naui equipaments en Espitau Val d’Aran coma eth nau TAC (234.000eur) e era incobadora (92.000eur), era caudèra de biomassa e sistèma de calefaccion (543.000eur), eth nau blòc obstetric (460.000eur) e eth compromís des òbres de reforma dera codina der espitau (318.000eur), es òbres de melhora ena carretèra de Vilamòs e eth projècte d’adequacion dera segona part d’aguesta carretèra, era collaboracion en competicions esportives estrategiques entath país, era melhora e mantenement de camins, eth renauiment deth lumenat public, era melhora de carrèrs e eth renauiment e adequacion d’equipaments coma es òbres dera glèisa de Sant Joan d’Arròs, ampliacion de cementèris, renauiment des hilats d’aigües, eca, damb es plans de Cooperacion municipau e de Salut.

Aguest balanç demòstre, a diferéncia de çò qu’a passat quan Convergéncia Aranesa a auut representacion ena Deputacion de Lleida tot e compartir color politic damb eth govèrn d’aguesta institucion, qu’entà UA èster present ena rèsta d’administracions e institucions, ei era manèra d’arténher melhores entà Aran e entara qualitat de vida des aranesi e araneses, atau coma a passat per exèmple damb eth mantenement deth Palai de Gèu, quauquarren reclamat istoricament, e que finauments artenhec Unitat d’Aran pendent eth mandat de Paco Boya coma Deputat provinciau.

Juan Antonio Serrano a volut arregrair era confidança d’Unitat d’Aran en tot híger que “trabalharè entà qu’era Deputacion de Lleida seguisque están un supòrt essenciau tàs municipis aranesi. Ei per aquerò qu’entà poder dedicar-me damb era intensitat que merite autant er Ajuntament de Vielha e Mijaran coma era Deputacion de Lleida, è presentat era mia renóncia coma conselhèr deth Conselh Generau d’Aran. Creigui qu’era mia experiéncia en mon deth torisme, autant a nivèu privat, coma era qu’è aquerit pendent aguesti ans a nivèu public, son un vagatge important tà desvolopar aguest nau prètzhèt”.

                                                                       Val d’Aran, 26 de junh de 2023

La Comisión Ejecutiva de Unitat d’Aran designa a Juan Antonio Serrano como representante de la Diputación de Lleida 

Juan Antonio Serrano ha sido escogido por la Comisión Ejecutiva de UA para ocupar el cargo de vicepresidente tercero de la Diputación de Lleida esta legislatura constituyendo así el grupo de Unitat d’Aran en esta institución. En este sentido, Serrano, actualmente alcalde de Vielha e Mijaran, ha presentado hoy su renuncia al cargo de Conselhèr Generau.

La Comisión Ejecutiva de Unitat d’Aran ha designado por unanimidad a Juan Antonio Serrano, como representante del partido en la Diputación de Lleida. Así pues, después del acuerdo conseguido entre ERC, PSC, PL y UA, Unitat d’Aran a través de Juan Antonio Serrano, ostentará la vicepresidencia tercera de la institución y asumirá la cartera de turismo a través del Patronat de Turisme de les Terres de Lleida.

Esta es la tercera legislatura consecutiva en la que Unitat d’Aran consigue representación y grupo propio en la Diputación de Lleida. En la legislatura del 2015-2019, representada por Paco Boya, y en la legislatura 2019-2023 representada por Amador Marqués. Durante estos 8 años en la Diputación de Lleida, Unitat d’Aran ha conseguido proyectos e inversiones de gran importancia para Aran. Entre ellos destacan: la pasarela de Les, la aportación de 100.000 anuales para el mantenimiento del Palacio de Hielo, los nuevos equipamientos en el Espitau Val d’Aran como el nuevo TAC (234.000eur) y la incubadora (92.000eur), la caldera de biomasa y sistema de calefacción (543.000eur), el nuevo bloque obstétrico (460.000eur) y el compromiso de las obras de reforma de la cocina del hospital (318.000eur), las obras de mejora en la carretera de Vilamòs y el proyecto de adecuación de la segunda parte de esta carretera, la colaboración en competiciones deportivas estratégicas para el país, la mejora y mantenimiento de caminos, la renovación del alumbrado público, la mejora de calles y la renovación y adecuación de equipamientos como las obras de la iglesia de Sant Joan d’Arròs, la ampliación y mejora de cementerios, la renovación de las redes de aguas, etc, con los planes de Cooperación municipal y de Salud.

Este balance demuestra que, a diferencia de lo que ha pasado cuando Convergencia Aranesa ha tenido representación en la Diputación de Lleida aun y compartir color político con el gobierno de esta institución, para UA estar presente en el resto de administraciones e instituciones, es la forma de conseguir mejoras para Aran y para la calidad de vida de los araneses y aranesas, como ha pasado por ejemplo con el mantenimiento del Palacio de Hielo, algo reclamado históricamente, y que finalmente consiguió Unitat d’Aran durante el mandato de Paco Boya como Diputado provincial.

Juan Antonio Serrano ha querido agradecer la confianza de Unitat d’Aran añadiendo que, “trabajaré para que la Diputación de Lleida siga siendo un apoyo esencial para los municipios araneses. Es por ello que para poder dedicarme con la intensidad que merece tanto el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran como la Diputación de Lleida, he presentado mi renuncia como conselhèr del Conselh Generau d’Aran. Creo que mi experiencia en el mundo del turismo, tanto a nivel privado, como el que he adquirido durante estos años a nivel público, son un bagaje importante para desarrollar este nuevo reto”.

                                                                       Val d’Aran, 26 de junio de 2023

La Comissió Executiva d’Unitat d’Aran designa a Juan Antonio Serrano com representant de la Diputació de Lleida 

Juan Antonio Serrano ha estat escollit per la Comissió Executiva d’UA per ocupar el càrrec de vicepresident tercer de la Diputació de Lleida aquesta legislatura constituint així el grup d’Unitat d’Aran en aquesta institució. En aquest sentit, Serrano, actualment alcalde de Viella e Mijaran, ha presentat avui la seva renúncia al càrrec de Conselhèr Generau.

La Comissió Executiva d’Unitat d’Aran ha designat per unanimitat Juan Antonio Serrano, com a representant del partit a la Diputació de Lleida. Així doncs, després de l’acord aconseguit entre ERC, PSC, PL i UA, Unitat d’Aran a través de Juan Antonio Serrano, ostentarà la vicepresidència tercera de la institució i assumirà la cartera de turisme a través del Patronat de Turisme de les Terres de Lleida.

Aquesta és la tercera legislatura consecutiva en què Unitat d’Aran aconsegueix representació i grup propi a la Diputació de Lleida. A la legislatura del 2015-2019, representada per Paco Boya, i a la legislatura 2019-2023 representada per Amador Marqués. Durant aquests 8 anys a la Diputació de Lleida, Unitat d’Aran ha aconseguit projectes i inversions de gran importància per a l’Aran. Entre ells destaquen: la passarel·la de Les, l’aportació de 100.000 anuals per al manteniment del Palau de Gel, els nous equipaments a l’Espitau Val d’Aran com el nou TAC (234.000eur) i la incubadora (92.000eur), la caldera de biomassa i sistema de calefacció (543.000eur), el nou bloc obstètric (460.000eur) i el compromís de les obres de reforma de la cuina de l’hospital (318.000eur), les obres de millora a la carretera de Vilamòs i el projecte d’adequació de la segona part d’aquesta carretera, la col·laboració en competicions esportives estratègiques per al país, la millora i el manteniment de camins, la renovació de l’enllumenat públic, la millora de carrers i la renovació i l’adequació d’equipaments com les obres de l’església de Sant Joan d’Arròs,  l’ampliació i la millora de cementiris, la renovació de les xarxes d’aigües, etc, amb els plans de Cooperació municipal i de Salut.

Aquest balanç demostra que, a diferència del que ha passat quan Convergència Aranesa ha tingut representació a la Diputació de Lleida i compartir color polític amb el govern d’aquesta institució, per a UA ser present a la resta d’administracions i institucions, és la forma d’aconseguir millores per a Aran i per a la qualitat de vida dels aranesos i araneses, com ha passat per exemple amb el manteniment del Palau de Gel, un fet reclamat històricament, i que finalment va aconseguir Unitat d’Aran durant el mandat de Paco Boya com a Diputat provincial.

Juan Antonio Serrano ha volgut agrair la confiança d’Unitat d’Aran afegint que, “treballaré perquè la Diputació de Lleida segueixi sent un suport essencial per als municipis aranesos. És per això que per poder dedicar-me amb la intensitat que mereix tant l’Ajuntament de Vielha e Mijaran com la Diputació de Lleida, he presentat la meva renúncia com a conselhèr del Conselh Generau d’Aran. Crec que la meva experiència al món del turisme, tant a nivell privat, com el que he adquirit durant aquests anys a nivell públic, són un bagatge important per desenvolupar aquest nou repte”.

                                                                       Val d’Aran, 26 de juny de 2023