Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El socialistes denuncien que les comarques de l’Alt Pirineu només van rebre el 0,01% dels més de 5.000 milions que el Govern va invertir en la promoció de la música, la dansa i el teatre en el conjunt de Catalunya durant el 2000

Segons els socialistes, l’estructura sòcio-econòmica del país fa que el dret de les persones d’accedir a la cultura quedi limitat als espais urbans mentre que les zones rurals se’n veuen clarament marginades degut a la poca capacitat econòmica, les limitacions de població i la manca de polítiques per l’equitat cultural.

Atenent a aquestes raons, el grup parlamentari Socialistes-CpC insta en una proposició no de llei a crear circuits culturals que estructurin regionalment l’oferta cultural i que tinguin en compte mesures de participació de les entitats locals i els ajuntaments de les zones rurals. A més aquests circuits han d’incentivar les expressions culturals pròpies dels territoris i la capacitat creativa dels agents culturals locals.