Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi vota avui al Parlament l’esmenes a la totalitat que ha presentat al projecte de llei de creació de l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran

• Una de les esmenes fa referència a la presidència del futur ens. Segons la llei, la presidència del Consell Rector –l’òrgan superior de govern i direcció de l’Institut- recaurà en la persona titular del departament de Política Territorial i Obres Públiques. Segons el grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi, la presidència de l’Institut l’ha d’exercir una persona de consens i, per tant, proposa que aquesta persona sigui elegida pel Ple del Parlament de Catalunya per una majoria de dos terços dels seus membres.

• Una altra de les esmenes a subratllar presentades pel grup parlamentari socialista fa referència a la inclusió d’una disposició final en la que s’explicita que en el termini d’un any de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern català ha de donar compliment a les següents actuacions per tal de complir els objectius previstos en aquesta llei:

-presentació davant del Consell Rector del projecte de Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran
-presentació al Consell Rector del Pla Director de les Infrastructures Pirinenques
-elaboració d’un pla de promoció i gestió integral del turisme a l’Alt Pirineu i l’Aran
-elaboració d’un pla de promoció, restauració i gestió del patrimoni cultural de l’Alt Pirineu i l’Aran
-constitució d’una gerència per la gestió forestal de l’Alt Pirineu i l’Aran
-constitució d’una gerència per a la promoció agrícola i ramadera de l’Alt Pirineu i l’Aran
-constitució d’un consorci de Turisme de l’Alt Pirineu i l’Aran

Aquesta votació es produirà aquesta tarda en el si de la comissió d’Organització i Administració de la Generaltiat i Govern Local.

Lleida, 10 d’abril de 2002