Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup del PSC-CpC insta al Govern a elaborar un catàleg de zones de risc per esllavissades de neu de l’Alt Pirineu i Aran per tal de prohibir-hi la construcció d’habitatges i la pràctica d’activitats perilloses

L’acumulació de neu que s’ha produït des del passat dia
26 a les comarques de l’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars
Sobirà i l’imminent risc d’esllavissades que aquesta acumulació
comporta han posat en evidència que en els darrers anys s’ha construït
en zones considerades d’alt risc als mapes de l’Institut Cartogràfic
de Catalunya.

Davant aquesta situació, el grup parlamentari del PSC-CpC ha presentat
una proposició no de llei amb l’objectiu de prendre les mesures
adequades que evitin en el futur la construcció d’habitatges o
edificis de serveis en zones amb riscos d’esllavissades. En aquest sentit
la proposició no de llei insta al Govern de la Generalitat a elaborar
un catàleg de zones de risc per esllavissades de l’Alt Pirineu
i Aran on es delimitin:
• els municipis i les zones poblades amb risc d’esllavissades
• les afectacions de posibles esllavissades sobre el sòl urbà
i les vies de comunicació
• les zones afectades per aquests riscos

Alhora s’insta a adoptar les mesures necessàries per tal que en
aquestes zones es prohibeixi la construcció i la pràctica d’activitats
que posin en risc la vida de les persones.