Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Govern no es planteja la creació de cap impost específic per a les estacions d’esquí

En relació amb les informacions sobre estudis de fiscalitat ambiental presentats
en unes jornades a la Universitat de Barcelona, el Govern informa que no està
estudiant aplicar un nou impost per a les estacions d’esquí. Ni el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, que és l’impulsor del Pla director de
l’esquí, ni els departaments d’Economia i Finances i de Comerç i Turisme tenen
coneixement de l’existència de cap projecte per a l’establiment d’un nou impost
d’aquest tipus.

L’objectiu del Pla director de l’esquí és doble: en primer lloc establirà els
paràmetres per impulsar el desenvolupament d’aquest sector que té grans
potencialitats però que en els darrers anys ha patit algunes dificultats
econòmiques i empresarials. I en segon lloc, aquest Pla fixarà i ordenarà els
instruments que utilitzarà la Generalitat per tal de fomentar i impulsar el sector
de l’esquí.

Finalment, cal recordar que un primer avenç d’aquest Pla ha estat presentat i
acordat amb els representants del sector, entre els quals cal destacar
l’Associació Catalana d’Estacions de Muntanya.