Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El diputat Boya qualifica de incoherent i incomprensible la postura de CIU votant contra els ajuts als pagesos aranesos per millorar la prevenció dels atacs de l’ós.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La reintroducció de l’ós al Pirineu català ha comportat canvis estructurals importants en la gestió de la ramaderia de muntanya. Aquest sector avui es troba en franca recessió i veu amb recança la reintroducció de nous exemplars d’ós en zones on, els atacs d’aquests animals als ramats, si bé menys freqüents que en la primera etapa de la reintroducció, anualment es produeixen entre 15 i 25 atacs confirmats d’aquests animals al territori de Catalunya.

Davant d’aquesta situació cal constatar que, malgrat els ajuts que l’administració dóna per la compensació d’aquests atacs, les remuneracions no compensen suficientment l’esforç que el ramader ha de fer per tal de recuperar les restes de l’animal mort, i molt menys, els efectes negatius que sobre el ramat i els animals, especialment en estat de gestació, poden tenir aquests atacs.

La convivència entre depredadors i ramats ha estat històricament difícil, fins al punt que va provocar, fins a mitjans del segle passat, la incentivació per part de les administracions pirinenques, de l’eliminació d’aquests depredadors, mitjançant la recompensa econòmica dels animals morts.

En els darrers temps, la Generalitat de Catalunya ha anat implantant accions destinades a facilitar la vida dels ramaders i també les activitats relacionades amb els aprofitaments forestals. Així, a més de les legítimes indemnitzacions en raó dels danys produïts pels atacs i en una progressiva millora del seu pagament, s’han desenvolupat i finançat accions facilitadores de l’activitat ramadera (millora de bordes, de tanques o de pastures) o ajuts pels propietaris forestals per a forests que continguin sectors crítics d’ós en el seu interior. D’aquests ajuts (mesures i5 i t del Pla de Desenvolupament Rural) s’han beneficiat principalment ramaders en el primer cas i ajuntaments i entitats menors descentralitzades en el segon.

La situació actual fa necessari trobar mesures que permetin la convivència entre ramats i ossos, buscant complicitats en els territoris de tal manera que, els propis ramaders, i la societat en general, prenguin consciència que tots formen part d’un mateix ecosistema i que la inevitable presència de l’ós a les nostres muntanyes reporta per a les seves explotacions, actius que fan possible aquesta convivència. És a dir, passar de l’enfrontament a un principi de convivència acceptada.

De no ser així, la recuperació d’un mamífer tan important en la cadena biològica, pot comportar pels territoris de muntanya continuar vivint en una situació d’enfrontament amb l’ós, amb el risc, de perdre, per aquesta i altres causes relacionades amb la competitivitat i les dificultats geogràfiques, la ramaderia i els efectes imprescindibles de la seva activitat té per les valls i el paisatge.

Per aquestes raons els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a realitzar totes les accions necessàries per a facilitar i millorar les activitats dels habitants dels Pirineus, especialment les ramaderes i les forestals, a preservar les poblacions d’ós bru, i a fer compatibles ambdós fets, com a dues realitats socials i ambientals que han de conviure harmònicament en la muntanya pirinenca.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar i prioritzar, en el marc dels ajuts de la Xarxa Natura 2000 i la resta de polítiques que es puguin desenvolupar, les següents mesures:

1. Establir un pla d’actuacions en l’àmbit del projecte de Xarxa Natura 2000 per tal de garantir ajuts i mesures per assegurar i compatibilitzar l’ós amb les activitats ramaderes tradicionals. Aquest Pla comptarà:

a) Una cartografia de les zones sensibles per la presència de l’ós i dels seus efectes potencials.

b) Una relació d’actuacions i la dotació econòmica necessària per a portar-les a terme en funció de la seva periodització, a fi i efecte d’afrontar les mesures de suport i d’acció preventiva contra els atacs de l’ós als ramats i per a la conservació del seu hàbitat en terrenys forestals municipals i particulars.

c) Aquests ajuts es destinaran fonamentalment a:

– Assegurar una gestió ordenada de l’espècie que compatibilitzi les activitats humanes i la conservació de l’espècie.

– La contractació de pastors per alta muntanya i la seva formació.

– Obrir línies d’ajuts específics per als ajuntaments amb activitat ramadera en zones sensibles a la presència de l’ós per tal de millorar les instal·lacions de defensa contra els atacs, com corrals i cabanyes.

– Millorar els accessos a aquestes instal·lacions i actuar de forma periòdica en la conservació dels accessos i el manteniment d’aquestes instal·lacions.

– Altres de relacionades amb la conservació del seu hàbitat en terrenys forestals municipals i particulars.

2. Aquestes mesures podran ser complementades per altres actuacions orientades a relacionar la qualitat mediambiental amb els productes de les zones amb habitats protegits.

3. En el cas de l’Aran aquestes mesures seran concertades amb el Conselh Generau d’Aran i els ajuntaments afectats.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2006