Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Deficienta gestion dera neteja dera nhèu en Tredòs

Unitat d’Aran en Tredòs critique era gestion deth servici de neteja dera nhèu dera EMD.

Era equipa d’UA en Tredòs prepausèc ena darrèra junta vesiau ua melhora des condicions entara adjudicacion d’aguest servici, pr’amor qu’era mala gestion de Convergéncia Aranesa en Tredòs deishèc desèrta era sua licitacion pes infracondicions economiques aufertades en tot deishar sense servici as vesins e vesies pendent es prumèrs dies dera tempsada d’iuèrn.

Eth govèrn dera EMD de Tredòs decidic modificar eth plec de condicions dera sua licitacion, en tot redusir er impòrt de contractacion notablements en comparacion a ans anteriors, a despiech de qu’es autes EMDs de Naut Aran an mantengut, e inclós melhorat, es sòns plecs. Cau remercar qu’aguesta licitacion quedèc desèrta, dempús de qu’era unica enterpresa que se i presentèc, renoncièc pr’amor des condicions economiques. Ath delà, dempús des darrèri episòdis de nhèu, eth servici de neteja de nhèu dera EMD de Tredòs a resultat èster pòc efectiu, en tot deishar oraris sense corbir, e en tot hèr qu’era brigada de Naut Aran, que normauments se’n encuede dera neteja de Salardú, age de deishar es sues foncions entà corbir es deficiéncies deth servici en Tredòs.

“Damb un pressupòst annau superior as 700.000 euròs, an volut abaratir còsti en un servici essenciau entà un pòble coma Tredòs, en tot deishar sense servici ara poblacion e repercutint directaments ena vida e benèster des nòsti vesins e vesies”, manifestaue eth vocau d’UA, Martí Abadia. E higie que, “aguest contracte a estat adjudicat entàs pròplèus 4 ans, Tredòs non se merite auer es carrèrs en males condicions de neteja de nhèu e gèu pendent tot aguest temps. Emplaçam ar equip de govèrn a trabalhar entà melhorar es condicions deth contracte e servici entà qu’aguesta situacion non perdure en temps. E arregraim eth trabalh dera entrepresa qu’actuauments oferís aguest servici, qu’auen d’auti compromisi, a sauvat era mala gestion dera equipa de govèrn de Convergéncia Aranesa”.

Atau madeish, eth vocau Sergi Fontanet explicaue, “mos sorpren que, deuant d’uns pressupòsti damb inversions tant nautes coma eth bastiment deth nau centre civic damb lèu 900.000 euròs segontes era documentacion qu’auem, o crompes coma era naua caseta deth Camin dera Bruisha de lèu 30.000eur, pretenguen rebracar despenes en un servici basic tath nòste pòble”. En aguest sens, es representants d’UA en Tredòs an volut remercar era importància d’auer ua bona gestion d’aguest servici en tot explicar qu’eth pòble a “d’èster un referent e un exèmple a seguir, atau coma a estat enquia ara en d’auti pòbles de Naut Aran”.

Val d’Aran, 11 de gèr de 2024

Deficiente gestión de la limpieza de la nieve en Tredòs

Unitat d’Aran en Tredòs critica la gestión del servicio de limpieza de la nieve de la EMD.

El equipo de UA en Tredòs propuso en la última junta vecinal una mejora de las condiciones para la adjudicación de este servicio, ya que la mala gestión de Convergencia Aranesa en Tredòs dejó desierta su licitación por las infracondiciones económicas ofertadas dejando sin servicio a los vecinos y vecinas durante los primeros días del periodo de invierno.

El gobierno de la EMD de Tredòs decidió modificar el pliego de condiciones de su licitación, reduciendo el importe de contratación notablemente en comparación a años anteriores, a pesar de que las otras EMD de Naut Aran han mantenido, e incluso mejorado, sus pliegos. Es necesario remarcar que esta licitación quedó desierta, después de que la única empresa que se presentó, renunció por las condiciones económicas. Además, después de los últimos episodios de nieve, el servicio de limpieza de nieve de la EMD de Tredòs ha resultado ser poco efectivo, dejando horarios sin cubrir, y haciendo que la brigada de Naut Aran, que normalmente se encarga de la limpieza de Salardú, tenga que dejar sus funciones para cubrir las deficiencias del servicio en Tredòs.

“Con un presupuesto anual superior a los 700.000 euros, han querido abaratar costes en un servicio esencial para un pueblo como Tredòs, dejando sin servicio a la población y repercutiendo directamente en la vida y bienestar de nuestros vecinos y vecinas”, manifestaba el vocal de UA, Martí Abadia. Y añadía que, “este contrato ha sido adjudicado para los próximos 4 años, Tredòs no se merece tener las calles en malas condiciones de limpieza de nieve y hielo durante todo este tiempo. Emplazamos al equipo de gobierno a trabajar para mejorar las condiciones del contrato y servicio para que esta situación no perdure en el tiempo. Y agradecemos el trabajo de la empresa que actualmente ofrece este servicio que, teniendo otros compromisos, ha salvado la mala gestión el equipo de gobierno de Convergencia Aranesa”.

Asimismo, el vocal Sergi Fontanet explicaba, “nos sorprende que, delante unos presupuestos con inversiones tan altas como la construcción del nuevo centro cívico con casi 900.000 euros según la documentación que tenemos, o compras como la nueva caseta del Camino de la Bruja de casi 30.000eur, pretendan recortar gastos en un servicio básico para nuestro pueblo”. En este sentido, los representantes de UA en Tredòs han querido remarcar la importancia de tener una buena gestión de este servicio explicando que el pueblo tiene “que ser un referente y un ejemplo a seguir, así como ha sido hasta ahora en otros pueblos de Naut Aran”.

Val d’Aran, 11 de enero de 2024

Deficient gestió de la neteja de la neu a Tredòs

Unitat d’Aran a Tredòs critica la gestió del servei de neteja de la neu de l’EMD.

L’equip d’UA a Tredòs va proposar a l’última junta veïnal una millora de les condicions per a l’adjudicació d’aquest servei, ja que la mala gestió de Convergència Aranesa a Tredòs va deixar deserta la seva licitació per les infracondicions econòmiques ofertes deixant sense servei als veïns i veïnes durant els primers dies del període d’hivern.

El govern de l’EMD de Tredòs va decidir modificar el plec de condicions de la seva licitació, reduint l’import de contractació notablement en comparació a anys anteriors, malgrat que les altres EMD de Naut Aran han mantingut i fins i tot millorat els seus plecs. Cal remarcar que aquesta licitació va quedar deserta, després que l’única empresa que es va presentar va renunciar per les condicions econòmiques. A més, després dels últims episodis de neu, el servei de neteja de neu de l’EMD de Tredòs ha resultat poc efectiu, deixant horaris sense cobrir, i fent que la brigada de Naut Aran, que normalment s’encarrega de la neteja de Salardú, hagi de deixar les seves funcions per cobrir les deficiències del servei a Tredòs.

“Amb un pressupost anual superior als 700.000 euros, han volgut abaratir costos en un servei essencial per a un poble com Tredòs, deixant sense servei a la població i repercutint directament en la vida i benestar dels nostres veïns i veïnes”, manifestava la vocal de UA, Martí Abadia. I afegia que, “aquest contracte ha estat adjudicat per als propers 4 anys, Tredòs no es mereix tenir els carrers en males condicions de neteja de neu i gel durant tot aquest temps. Emplacem l’equip de govern a treballar per millorar les condicions del contracte i servei perquè aquesta situació no perduri en el temps. I agraïm la feina de l’empresa que actualment ofereix aquest servei que, tenint altres compromisos, ha salvat la mala gestió l’equip de govern de Convergència Aranesa”.

Així mateix, el vocal Sergi Fontanet explicava, “ens sorprèn que, davant uns pressupostos amb inversions tan altes com la construcció del nou centre cívic amb gairebé 900.000 euros segons la documentació que tenim, o compres com la nova caseta del Camí de la Bruixa de gairebé 30.000eur, pretenguin retallar despeses en un servei bàsic pel nostre poble”. En aquest sentit, els representants d’UA a Tredòs han volgut remarcar la importància de tenir una bona gestió d’aquest servei explicant que el poble “ha de ser un referent i un exemple a seguir, així com ha estat fins ara en altres pobles de Naut Aran”.

Val d’Aran, 11 de gener de 2024