Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Convergéncia Aranesa sage de maquilhar era sua desproteccion ath patrimòni aranés

Dempús d’auer provocat qu’es glèises araneses e es sòns entorns demoren sense proteccion per auer denonciat era incoaccion der expedient des Bens Culturaus d’Interès Nacionau, er Ajuntament de Naut Aran, governat per CA, a aprovat un convèni de collaboracion damb eth Bisbat d’Urgell, entara cession d’usatge des glèises deth municipi a cambi de qu’er ajuntament assominsque totes es despenes de mantenement d’aguestes bastisses

En plen extraordinari der Ajuntament de Naut  Aran celebrat ager dijaus 18 de hereuèr, eth govèrn convergent aprovèc, damb eth vòt en contra d’Unitat d’Aran, un convèni damb eth Bisbat d’Urgell entar usatge non religiós des glèises de Baqueira e de Salardú, atau coma deth sòn cementèri.

Damb aguest convèni, se ratifique qu’andues glèises e eth cementèri son proprietat deth Bisbat e que, ath delà, er Ajuntament de Naut Aran se hè cargue des despenes de mantenement e conservacion. Eth grop d’Unitat d’Aran a votat en contra d’aguest convèni, en tot allegar que “eth govèrn de Naut Aran non a guardat pes interèsi deth municipi en açò que hè ara titolaritat d’aguesti bens, a quina causa cau híger que, er objècte deth convèni, era realizacion d’actes culturaus, ja ei quauquarren que s’amie a tèrme de hè ans ençà”.

Francés Bruna, pòrtavotz deth grop d’Unitat d’Aran manifestaue que, “eth govèrn convergent de Naut Aran, en tot argumentar que s’an de preservar aguestes bastisses, sage d’amagar era sua decision recenta de denóncia dera incoaccion der expedient des Bens Culturaus d’Interès Nacionau (BCIN) qu’a provocat que desapareishe era proteccion d’aguesti entorns en tota era Val d’Aran, damb es conseqüéncies patrimoniaus, economiques e turistiques qu’aguesta decision provocarà”, e higie que,“per un aute costat, pròve claraments era manca de negociacion entà un consens d’ua prepausa beneficiosa entath municipi dempús des inversions realizades pendent toti aguesti ans entara sua conservacion”.

En aguest sens, cau remercar qu’eth Convèni destaque qu’ei er Ajuntament de Naut Aran qui sufragarà es despenes de subministraments (aigua, lum…) e ath delà, es despenes ordinàries de mantenment e conservacion de totes es installacions e dependéncies, atau coma es despenes derivades deth deteriorament per emplec e eth pas deth temps. Tanben se harà cargue des còsti extraordinaris tostemp qu’es parts artenhen un acòrd damb convènis de reabilitacion o restauracion. Eth convèni tanben autorize era organizacion de eveniments culturaus e visites turistiques, activitats que ja se viegen hènt.

Bruna higie que, “entà Unitat d’Aran era conservacion de glèises e monuments des nòsti pòbles ei primordiau, per açò non comprenem aguest anar e vier de Convergéncia en sòn critèri: per un costat diden voler protegir eth nòste patrimòni mès, per aute, apòsten claraments pera sua desproteccion”.

Aran, 19 de hereuèr de 2021

 

 

Convergencia Aranesa intenta maquillar su desprotección al patrimonio aranés

Después de haber provocado que las iglesias aranesas y sus entornos queden sin protección tras denunciar la incoación del expediente de los Bienes Culturales de Interés Nacional, el Ayuntamiento de Naut Aran, gobernado por CA, ha aprobado un convenio de colaboración con el Obispado de Urgell, para la cesión de uso de las iglesias del municipio a cambio de que el ayuntamiento corra con todos los gastos de mantenimiento de estos edificios.

En el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Naut Aran celebrado ayer jueves 18 de febrero, el gobierno convergente aprobó, con el voto en contra de Unitat d’Aran, un convenio con el obispado de Urgell para el uso no religioso de las iglesias de Baqueira y de Salardú, así como de su cementerio.

Con este convenio, se ratifica que ambas iglesias y el cementerio son propiedad del Obispado y que, además, el Ayuntamiento de Naut Aran corre con sus gastos de mantenimiento y conservación. El grupo de Unitat d’Aran ha votado en contra de este convenio, alegando que “el gobierno de Naut Aran no ha velado por los intereses del municipio en cuanto a la titularidad de estos bienes se refiere, a lo que hay que añadir que, el objeto del convenio, la realización de actos culturales, ya es algo que se lleva realizando desde hace años”.

Francés Bruna, portavoz del grupo de Unitat d’Aran manifestaba que, “el gobierno convergente de Naut Aran, argumentando que hay que preservar estos edificios, pretende camuflar su decisión reciente de denuncia de la incoación del expediente de los Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN) que, ha provocado que desaparezca la protección de estos entornos en todo el Valle de Aran, con las consecuencias patrimoniales, económicas y turísticas que esta decisión provocará”, y añadía que,“por otro lado, pone claramente de manifiesto la falta de negociación para consensuar una propuesta beneficiosa para el municipio tras las inversiones hechas durante todos estos años para su conservación.”.

En este sentido, hay que remarcar que el Convenio destaca que es el Ayuntamiento de Naut Aran quién sufragará los gastos de suministros (agua, luz…) y, además, los gastos ordinarios de mantenimiento y conservación de todas las instalaciones y dependencias, así como los gastos derivados del deterioro por el uso y el paso del tiempo. También se hará cargo de los costes extraordinario siempre y cuando las partes lleguen a un acuerdo con convenios de rehabilitación o restauración. El convenio también autoriza la organización de eventos culturales y visitas turísticas, actividades que ya se venían realizando.

Bruna añadía que, “para Unitat d’Aran la conservación de iglesias y monumentos de nuestros pueblos es primordial, por ello no comprendemos este ir y venir de Convergencia en su criterio: por un lado dicen querer proteger nuestro patrimonio pero, por otro, apuestan claramente por su desprotección”.

Aran, 19 de febrero de 2021

 

 

Convergència Aranesa intenta maquillar la seva desprotecció al patrimoni aranès

Després de haver provocat que les esglésies araneses i els seus entorns quedin sense protecció després de denunciar la incoacció de l’expedient dels Béns Culturals d’Interès Nacional, l’Ajuntament de Naut Aran, governat per CA, ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Bisbat d’Urgell, per a la cessió d’ús de les esglésies del municipi a canvi que l’ajuntament corri amb totes les despeses de manteniment d’aquests edificis

En el ple extraordinari de l’Ajuntament de Naut Aran celebrat ahir dijous 18 de febrer, el govern convergent va aprovar, amb el vot en contra d’Unitat d’Aran, un conveni amb el Bisbat d’Urgell per a l’ús no religiós de les esglésies de Baqueira i de Salardú, així com del seu cementiri.

Amb aquest conveni, es ratifica que les dues esglésies i el cementiri són propietat del Bisbat i que, a més, l’Ajuntament de Naut Aran corre amb les despeses de manteniment i conservació. El grup d’Unitat d’Aran ha votat en contra d’aquest conveni, al·legant que “el govern de Naut Aran no ha vetllat pels interessos del municipi pel que fa a la titularitat d’aquests béns es refereix, al que cal afegir que, l’objecte del conveni, la realització d’actes culturals, ja és una cosa que es porta realitzant des de fa anys”.

Francés Bruna, portaveu del grup d’Unitat d’Aran manifestava que, “el govern convergent de Naut Aran, argumentant que cal que preservar aquests edificis, pretén camuflar la seva decisió recent de denúncia de la incoacció de l’expedient dels Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) que, ha provocat que desaparegui la protecció d’aquests entorns en tota la Vall d’Aran, amb les conseqüències patrimonials, econòmiques i turístiques que aquesta decisió provocarà”, i afegia que, “d’altra banda, posa clarament de manifest la manca de negociació per consensuar una proposta beneficiosa per al municipi després de les inversions fetes durant tots aquests anys per a la seva conservació”.

En aquest sentit, cal remarcar que el Conveni destaca que és l’Ajuntament de Naut Aran qui sufragarà les despenes de subministraments (aigua, llum…) i, a més, les despeses ordinàries de manteniment i conservació de totes les instal·lacions i dependències, així com les despenes derivades de la deterioració per l’ús i el pas del temps. També es farà càrrec dels costos extraordinaris sempre que les parts arribin a un acord amb convenis de rehabilitació o restauració. El conveni també autoritza l’organització d’esdeveniments culturals i visites turístiques, activitats que ja es venien realitzant.

Bruna afegia que, “per Unitat d’Aran la conservació d’esglésies i monuments dels nostres pobles és primordial, per això no comprenem aquest anar i venir de Convergència en el seu criterio: d’una banda diuen voler protegir el nostre patrimoni però, d’altra, aposten clarament per la seva desprotecció”.

Aran, 19 de febrer de 2021