Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Convergéncia Aranesa desprotegís e mensprede eth patrimòni aranés

Er ajuntament de Naut Aran a denonciat er expedient administratiu de declaracion coma Bens Culturaus d’Interès Nacionau (BCIN) des monuments e conjunts istorico artistics d’Aran provocant atau que totes es glèises araneses e es sòns entorns demoren sense proteccion.

En darrèr plen ordinari der Ajuntament de Naut Aran celebrat eth passat 17 de deseme, eth grop d’Unitat d’Aran denoncièc eth grèu error deth consistòri en aprovar era caducitat des BCIN, en tot provocar que dequèiguen es proteccions de totes es glèises e monuments e es sòns entorns.

Eth còsso pòrtaveu deth grop d’UA, Francés Bruna declaraue que, “er ajuntament de Naut Aran a provocat que toti es nòsti monuments e patrimòni arquitectonic, e es sòns entorns, demoren sense proteccion”. Unitat d’Aran a denonciat eth critèri partidiste e interessat der ajuntament de Naut Aran “que, coma malerosament ja ei costum, priorize es interèssi particulars e de partit peth dessús deth ben comun” manifestaue eth pòrtaveu d’UA, ath temps que lamentaue “era manca de vision estrategica e de país que Convergéncia acabe auent tostemp, en tot demostrar que non a projècte tath futur d’Aran”.

Atau donc, a compdar d’aguesta denóncia, dequè era proteccion de toti es conjunts istorico artistics de tota era Val d’Aran (glèises e monuments) e des sòns entorns, e segontes manifestaue er alcalde pedani de Bagergue, Marc Tarrau, “ei un atac flagrant contra er auviatge e era riquesa patrimoniau aranesa, e atempte contra ua des obligacions dera administracion publica, qu’ei era de velhar peth mantenement e conservacion d’aguest tipe de bens” e higie que “va en contra de totes es iniciatives e accions que s’amien a tèrme en mon entà méter en valor eth patrimòni, coma element clau d’un modèl toristic sostenible, quauquarren qu’era pandemia a demostrat qu’ei de besonh”.

Segontes er argumentari eximit per alcalde de Naut Aran, César Ruiz Canela, aguesta denoncia non interferís ena proteccion des monuments ne es entorns que vien protegidi peth Plan Director Urbanistic dera Val d’Aran, hèt que non ei cèrt pr’amor que, cau remercar qu’eth Plan Director non protegís es entorns des monuments. Coma declaraue eth pòrtavotz d’UA, “un exemple clar de çò que pòt passar a compdar d’ara ei çò que s’a produsit ena Glèisa de Santa Maria d’Arties, a on ua òbra particular a des·hèt era antiga muralha d’aguest recinte, en tot provocar un damatge irreparable ad aguest monument”.

Aran, 11 de gèr de 2021

 

Convergencia Aranesa desprotege y menosprecia el patrimonio aranés

El ayuntamiento de Naut Aran ha denunciado el expediente administrativo de declaración como Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN) de los monumentos y conjuntos histórico-artísticos de Aran provocando así que todas las iglesias aranesas y sus entornos queden sin protección.

En el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Naut Aran celebrado el pasado 17 de diciembre, el grupo de Unitat d’Aran denunció el grave error del consistorio en aprobar la caducidad de los BCIN, provocando que decaigan las protecciones de todas las iglesias y monumentos y sus entornos.

El concejal portavoz del grupo de UA, Francés Bruna declaraba que, “el ayuntamiento de Naut Aran ha provocado que todos nuestros monumentos y patrimonio arquitectónico, y sus entornos, queden sin protección”. Unitat d’Aran ha denunciado el criterio partidista e interesado del ayuntamiento de Naut Aran “que, como desgraciadamente ya es costumbre, prioriza los intereses particulares y de partido por encima del bien común” manifestaba el portavoz de UA, a la vez que lamentaba “la falta de visión estratégica y de país que Convergencia acaba teniendo siempre, demostrando que no tiene proyecto para el futuro de Aran”.

De este modo, a partir de esta denuncia, decae la protección de todos los conjuntos histórico artísticos de toda la Val d’Aran (iglesias y monumentos) y de sus entornos, y según manifestaba el alcalde pedáneo de Bagergue, Marc Tarrau, “es un ataque flagrante contra el patrimonio y la riqueza patrimonial aranesa, y atenta contra una de las obligaciones de la administración pública, que es el de velar por el mantenimiento y conservación de este tipo de bienes” y añadía que “va en contra de todas las iniciativas y acciones que se llevan a cabo en el mundo para poner en valor el patrimonio, como elemento clave de un modelo turístico sostenible, algo que la pandemia ha demostrado que es necesario”.

Según el argumentario eximido por el alcalde de Naut Aran, César Ruiz Canela, esta denuncia no interfiere en la protección de los monumentos ni los entornos que vienen protegidos por el Plan Director Urbanístico de la Val d’Aran, hecho que no es cierto ya que, es necesario remarcar que el Plan Director no protege los entornos de los monumentos. Como declaraba el portavoz de UA, “un ejemplo claro de lo que puede pasar a partir de ahora es lo que ha sucedido en la Iglesia de Santa María de Arties, dónde una obra particular ha deshecho la antigua muralla de este recinto, provocando un daño irreparable a este monumento”.

Aran, 11 de enero de 2021

 

Convergència Aranesa desprotegeix i menysprea el patrimoni aranès

L’ajuntament de Naut Aran ha denunciat l’expedient administratiu de declaració com Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) dels monuments i conjunts historicoartístics d’Aran provocant així que totes les esglésies araneses i els seus entorns quedin sense protecció.

En l’últim ple ordinari de l’Ajuntament de Naut Aran celebrat el passat 17 de desembre, el grup d’Unitat d’Aran va denunciar el greu error del consistori en aprovar era caducitat dels BCIN, provocant que decaiguin les proteccions de totes les esglésies i monuments i els seus entorns.

El regidor portaveu del grup d’UA, Francés Bruna declarava que, “l’ajuntament de Naut Aran ha provocat que tots els nostres monuments i patrimoni arquitectònic, i els seus entorns, quedin sense protecció”. Unitat d’Aran ha denunciat el criteri partidista i interessat de l’ajuntament de Naut Aran “que, com malauradament ja és costum, prioritza els interessos particulars i de partit per sobre del bé comú” manifestava el portaveu d’UA, alhora que lamentava “la falta de visió estratègica i de país que Convergència acaba tenint sempre, demostrant que no té projecte per al futur d’Aran”.

D’aquesta manera, a partir d’aquesta denúncia, decau la protecció de tots els conjunts històric artístics de tota la Val d’Aran (esglésies i monuments) i dels seus entorns, i segons manifestava l’alcalde pedani de Bagergue, Marc Tarrau, “és un atac flagrant contra el patrimoni i la riquesa patrimonial aranesa, i atempta contra una de les obligacions de l’administració pública, que és la de vetllar pel manteniment i conservació d’aquest tipus de béns” i afegia que “va en contra de totes les iniciatives i accions que es duen a terme al món per posar en valor el patrimoni, com a element clau d’un model turístic sostenible, fet que la pandèmia ha demostrat que és necessari”.

Segons l’argumentari eximit per l’alcalde de Naut Aran, César Ruiz Canela, aquesta denúncia no interfereix en la protecció dels monuments ni els entorns que vénen protegits pel Pla Director Urbanístic de la Val d’Aran, fet que no és cert ja que, cal remarcar que el Pla Director no protegeix els entorns dels monuments. Com declarava el portaveu d’UA, “un exemple clar del que pot passar a partir d’ara és el que ha succeït a l’Església de Santa Maria d’Arties, on una obra particular ha desfet l’antiga muralla d’aquest recinte, provocant un dany irreparable a aquest monument”.

Aran, 11 de gener de 2021