Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

COMUNICAT D’UNITAT D’ARAN DEUANT DES DARRÈRI ACONTEISHEMENTS E MANIFESTACIONS PUBLIQUES

Viuem tempsi d’extrèma dificultat e duresa. Era pandemia a precarizat fòrça des aspèctes mès essenciaus entara vida des persones. En prumèr lòc, era nòsta salut, que s’a vist grèuments menaçada peth virus e que malerosament a causat era mòrt e patiment a fòrça familhes, damb es que volem compartir eth sòn dolor e era sua pena. Ath delà, ei òbvia era precarietat economica que s’a derivat deth barrament de negòcis e dera limitacion dera mobilitat des persones damb es barraments perimetraus, ja siguen municipaus o regionaus, damb er objectiu de limitar er auanç des contagis.

Arrés pòt negar que i auut moments d’un cèrt desbordament efectiu des servicis publics, des capacitats de prestacion sanitària, sustot per çò que hè ar accès as unitats de suenhs intensius. Totun, non pas hèr mès qu’arregraïr as professionaus des servicis publics er esfòrç immens qu’an realizat, e realizen, entà superar aguesta enòrma pròva que mos li a sometut ada eth era COVID-19.

Aran non a estat ua excepcion en aguestes circonstàncies generaus, de hèt, auem mantengut moments d’ua nauta incidéncia e moments de baisha intensitat. Normauments es nautes incidéncies an coïncidit damb es procèssi de vacances enes qu’a aumentat eth flux de persones e era activitat sociau, çò que hè aumentar inevitablaments er indèx de contagis. Se ben, eth hèt de mantier uns minims d’activitat economica a estat tanben un besonh entà evitar aprigondir encara mès ena grèu situacion que viu, especiuaments, eth sector toristic.

En aguestes circonstàncies, era foncion deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a estat d’accion permanenta entà melhorar es condicions en que s’a desvolopat era vida quotidiana des condicions deth sòn marc competenciau. Sustot ena atencion as persones majors (residéncia) e era gestion deth marc que se balhe era atencion sanitària, e era prestacion de servicis sociaus qu’an triplicat eth besonh d’ajuda as familhes damb dificultats.

En aguest contèxt resulten susprenenti es editoriaus d’un miei de comunicacion publica, coma eth programa “Eth maitin d’Aran” de Catalunya Ràdio, a on eth conductor e presentador deth madeish, manifèste confuses informacions e grèus acusacions ara maxima institucion dera Val, damb un lenguatge absoludaments impròpri e grolhèr, que non aurie de tolerar-se en un miei de comunicacion publica. Ei ua conducta que mos semble prigondaments desafortunada e dehòra dehòra de çò qu’exigissen es minims còdis deontologics dera profession. Mès encara quan aguest editoriau ei er estrument qu’utilize era oposicion politica de Convergéncia Aranesa en ua estranha connivéncia que resulte extrèmaments sospitosa.

Ei reauments infame qu’a dia d’aué, dempús d’un an de crisi sanitària sense precedents, de crisi sociau e economica, encara non age existit ne ua trucada  telefonica deth grop dera oposicion entà aufrir-se a ajudar a combàter es efèctes dera pandemia e çò qu’ei mès important, a ajudar a exigir a qui a es competéncies en matèria de mobilitat, epidemiologia, educacion, per citar quauqui àmbits trascendents, ua major eficacitat de gestion e d’atencion as permanentes reclamacions qu’a hèt era Sindica d’Aran n’aguestes matèries.

D’Unitat d’Aran estant volem manifestar eth nòste supòrt solidari ara Sindica de Aran e ath sòn govèrn, atau coma ath trabalh de toti es servidors publics qu’an hèt tot çò qu’a estat  enes es sues mans entà melhorar aguesta situacion. Aué, ja sabem qu’ei sonque ahèr d’uns pòqui mesi eth retorn ara normalitat gràcies ara aplicacion des vacunes que mos placen a un pas de recuperar era normalitat perduda hè un an. E per açò, volem lançar un messatge d’optimisme e de solidaritat damb toti e totes es persones qu’an sofrit es efèctes dera crisi, dera conviccion estant que çò de melhor dera nòsta societat mos va a ajudar a véncer aguesta darrèra etapa dera dura pròva ara que mos a sometut era COVID-19.

COMUNICADO DE UNITAT D’ARAN FRENTE A LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS –CAST—

Vivimos tiempos de extrema dificultad y dureza. La pandemia ha precarizado muchos de los aspectos más esenciales para la vida de las personas. En primer lugar, nuestra salud, que se ha visto gravemente amenazada por el virus y que desgraciadamente ha causado la muerte y sufrimiento a muchas familias, a las que nos unimos en su dolor y su pena. Además, es obvia la precariedad económica que se ha derivado del cierre de negocios y de la limitación de la movilidad de las personas con los cierres perimetrales ya sean municipales o regionales, con el objetivo de limitar el avance de los contagios.

Nadie puede negar que ha habido momentos de un desbordamiento efectivo de los servicios públicos, de las capacidades de prestación sanitaria, en especial en el acceso a las unidades de cuidados intensivos. Aún así, no podemos más que agradecer a los profesionales de los servicios públicos el esfuerzo inmenso que han realizado, y realizan, para superar esta enorme prueba a las que nos ha sometido la COVID-19.

Aran no ha sido una excepción en estas circunstancias generales, de hecho, hemos mantenido momentos de una alta incidencia y momentos de baja intensidad. Normalmente las altas incidencias han coincidido con los procesos vacacionales en que ha aumentado el flujo de personas y la actividad social, lo cual hace aumentar inevitablemente el índice de contagios. Si bien, el mantener unos mínimos de actividad económica ha sido también una necesidad para evitar profundizar aún más en la grave situación que vive, especialmente, el sector turístico.

En estas circunstancias, la función del gobierno del Conselh Generau d’Aran ha sido de acción permanente para mejorar las condiciones en que se ha desarrollado la vida cotidiana de los ámbitos de su marco competencial. En especial en la atención a las personas mayores (residencia) y la gestión del marco en el que se presta la atención sanitaria, ya sea de la primaria u hospitalaria y la prestación de servicios sociales que han triplicado la necesidad de ayuda a las familias con dificultades.

En este contexto resultan sorprendentes las editoriales de un medio de comunicación público, como el programa “Eth maitin d’Aran” de Catalunya Ràdio, donde el conductor y presentador del mismo, vierte confusas informaciones y graves acusaciones a la máxima institución del Valle, con un lenguaje absolutamente impropio y grosero, que no debería tolerarse en un medio de comunicación público. Es un proceder que nos parece profundamente desafortunado y fuera de lo que exigen los mínimos códigos deontológicos de la profesión. Máxime cuando esas editoriales son la herramienta que utiliza la oposición de Convergencia política en una extraña connivencia que resulta altamente sospechosa.

Es realmente infame que a día de hoy, tras un año de crisis sanitaria sin precedentes, de crisis social y económica, aún no haya existido una llamada telefónica del grupo de la oposición para ofrecerse a ayudar a combatir los efectos de la pandemia y lo que es más importante, ayudar a exigir a quien tiene las competencias en materia de movilidad, epidemiologia, educación por citar algunos ámbitos trascendentes, una mayor eficacia de gestión y de atención a las permanentes reclamaciones que ha hecho la Sindica de Aran en estas materias.

Desde Unitat d’Aran queremos manifestar nuestro apoyo solidario a la Sindica de Aran y a su gobierno, así como al trabajo de todos los servidores públicos que han hecho todo lo que ha estado en sus manos para mejorar esta situación. Hoy, ya sabemos que es sólo cuestión de unos pocos meses la vuelta a la normalidad gracias a la aplicación de las vacunas que nos sitúan a un paso de recuperar la normalidad perdida hace un año. Y por ello, queremos lanzar un mensaje de optimismo y de solidaridad con todos y todas las personas que han sufrido los efectos de la crisis, desde la convicción que lo mejor de nuestra sociedad nos va a ayudar a vencer esta última etapa de la dura prueba a la que nos ha sometido el COVID 19.

COMUNICAT D’UNITAT D’ARAN DEVAN DELS DARRERS ACONTEIXEMENTS I MANIFESTACIONS PÚBLIQUES —CAT—-

Vivim temps d’extrema dificultat i duresa. La pandèmia ha precaritzat molts dels aspectes més essencials per a la vida de les persones. En primer lloc, la nostra salut, que s’ha vist greument amenaçada pel virus i que desgraciadament ha causat la mort i sofriment a moltes famílies, a les què ens unim en el seu dolor i la seva pena. A més, és òbvia la precarietat econòmica que s’ha derivat del tancament de negocis i de la limitació de la mobilitat de les persones amb els tancaments perimetrals ja siguin municipals o regionals, amb l’objectiu de limitar l’avanç dels contagis.
Ningú pot negar que hi ha hagut moments d’un desbordament efectiu dels serveis públics, de les capacitats de prestació sanitària, especialment en l’accés a les unitats de vigilància intensiva. Tot i així, no podem fer més que agrair als professionals dels serveis públics l’esforç immens que han realitzat, i realitzen, per a superar aquesta enorme prova a les quals ens ha sotmès la COVID-19.
Aran no ha estat una excepció en aquestes circumstàncies generals, de fet, hem mantingut moments d’una alta incidència i moments de baixa intensitat. Normalment les altes incidències han coincidit amb les èpoques de vacances que ha augmentat el flux de persones i l’activitat social, la qual cosa fa augmentar inevitablement l’índex de contagis. Si bé, el mantenir uns mínims d’activitat econòmica ha estat també una necessitat per a evitar aprofundir encara més en la greu situació que viu, especialment, el sector turístic.
En aquestes circumstàncies, la funció del govern del Conselh Generau d’Aran ha estat d’acció permanent per a millorar les condicions en què s’ha desenvolupat la vida quotidiana dels àmbits del seu marc competencial. Especialment en l’atenció a les persones majors (residència) i la gestió del marc en el qual es presta l’atenció sanitària, ja sigui de la primària o hospitalària i la prestació de serveis socials que han triplicat la necessitat d’ajuda a les famílies amb dificultats.
En aquest context resulten sorprenents les editorials d’un mitjà de comunicació públic, com el programa “Eth maitin d’Aran” de Catalunya Ràdio, on el conductor i presentador d’aquest, aboca confuses informacions i greus acusacions a la màxima institució de la Vall, amb un llenguatge absolutament impropi i groller, que no hauria de tolerar-se en un mitjà de comunicació públic. És una conducta que ens sembla profundament desafortunada i fora del que exigeixen els mínims codis deontològics de la professió. Més encara quan aquestes editorials són l’eina que utilitza l’oposició política de Convergència en una estranya connivència que resulta altament sospitosa.
És realment infame que avui dia, després d’un any de crisi sanitària sense precedents, de crisi social i econòmica, encara no hagi existit una trucada telefònica del grup de l’oposició per a oferir-se a ajudar a combatre els efectes de la pandèmia i, el què és més important, ajudar a exigir a qui té les competències en matèria de mobilitat, epidemiologia o educació, per citar alguns àmbits transcendents, una major eficàcia de gestió i d’atenció a les permanents reclamacions que ha fet la Sindica d’Aran en aquestes matèries.
Des d’Unitat d’Aran volem manifestar el nostre suport solidari a la Sindica d’Aran i al seu govern, així com al treball de tots els servidors públics que han fet tot el que ha estat a les seves mans per a millorar aquesta situació. Avui, ja sabem que és només qüestió d’uns pocs mesos la tornada a la normalitat gràcies a l’aplicació de les vacunes que ens situen a un pas de recuperar la normalitat perduda fa un any. I per això, volem llançar un missatge d’optimisme i de solidaritat amb tots i totes les persones que han sofert els efectes de la crisi, des de la convicció que el millor de la nostra societat ens ajudarà a vèncer aquesta darrera etapa de la dura prova a la qual ens ha sotmès la COVID 19.