Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

COMUNICAT D’UNITAT D’ARAN

Unitat d’Aran a coma un des sòns principaus objectius politics, ath delà dera consolidacion der autogovèrn e identitat aranesa, era defensa d’uns valors fonamentaus comuns coma era libertat, era igualtat, era justícia sociau, era sostenibilitat, era solidaritat, era patz, era defensa deth ben comun e era conviuença, dera tolerància, deth respècte e dera responsabilitat coma ua obligacion de toti.

Es òmes e hemnes d’Unitat d’Aran èm totauments comprometudi damb es valors dera democràcia e deth respècte e mantenguem era fèrma conviccion qu’eth respècte ei era basa dera conviuença, mès enlà deth legitim dret ara discrepància e ath debat.

Ei per tot açò que, deuant des darrèri aconteishements e dera carta publicada peth president deth govèrn d’Espanha, manifestam que:

  1. Hèm a arribar eth nòste supòrt ath president deth Govèrn d’Espanha deuant des atacs personaus qu’eth e eth sòn entorn patissen coma mesura de pression politica, quauquarren que consideram intolerable.
  2. Denonciam ua forma d’exercir era politica basada ena manca de respècte, personau e institucionau, ena manipulacion, era mentida e era non acceptacion des legitims procèssi democratics coma miei tà desprestigiar ar adversari.
  3. Defenem era politica coma esturment tà melhorar era vida dera ciutadania, e manifestam eth besonh de qu’es institucions siguen respectades e poguen auer un foncionament normau tà auer impacte positiu ena societat.

Seguiram trabalhant pera concòrdia, era responsabilitat collectiva, eth respècte e era conviuença.

Val d’Aran, 26 d’abriu de 2024

COMUNICADO DE UNITAT D’ARAN

Unitat d’Aran tiene como uno de sus principales objetivos políticos, además de la consolidación del autogobierno e identidad aranesa, la defensa de unos valores fundamentales comunes como la libertad, la igualdad, la justicia social, la sostenibilidad, la solidaridad, la paz, la defensa del bien común y la convivencia, de la tolerancia, del respeto y de la responsabilidad como una obligación de todos.

Los hombres y mujeres de Unitat d’Aran estamos totalmente comprometidos con los valores de la democracia y del respeto y mantenemos la firme convicción que el respeto es la base de la convivencia, más allá del legítimo derecho a la discrepancia y al debate.

Es por todo esto que, delante de los últimos acontecimientos y de la carta publicada por el presidente del gobierno de España, manifestamos que:

  1. Hacemos llegar nuestro apoyo al presidente del Gobierno de España frente los ataques personales que él y su entorno padecen como medida de presión política, algo que consideramos intolerable.
  2. Denunciamos una forma de ejercer la política basada en la falta de respeto, personal e institucional, en la manipulación, la mentira y la no aceptación de los legítimos procesos democráticos como medio para desprestigiar al adversario.
  3. Defendemos la política como instrumento para mejorar la vida de la ciudadanía, y manifestamos la necesidad de que las instituciones sean respetadas y puedan tener un funcionamiento normal para tener impacto positivo en la sociedad.

Seguiremos trabajando por la concordia, la responsabilidad colectiva, el respeto y la convivencia.

Val d’Aran, 26 de abril de 2024

COMUNICAT D’UNITAT D’ARAN

Unitat d’Aran té com un dels seus principals objectius polítics, a més de la consolidació de l’autogovern i la identitat aranesa, la defensa d’uns valors fonamentals comuns com la llibertat, la igualtat, la justícia social, la sostenibilitat, la solidaritat, la pau, la defensa del bé comú i la convivència, de la tolerància, del respecte i de la responsabilitat com una obligació de tothom.

Els homes i les dones d’Unitat d’Aran estem totalment compromesos amb els valors de la democràcia i del respecte i mantenim la ferma convicció que el respecte és la base de la convivència, més enllà del legítim dret a la discrepància i al debat.

És per tot això que, davant dels darrers esdeveniments i de la carta publicada pel president del govern d’Espanya, manifestem que:

  1. Fem arribar el nostre suport al president del Govern d’Espanya davant els atacs personals que ell i el seu entorn pateixen com a mesura de pressió política, cosa que considerem intolerable.
  2. Denunciem una forma d’exercir la política basada en la manca de respecte, personal i institucional, en la manipulació, la mentida i la no acceptació dels legítims processos democràtics com a mitjà per desprestigiar l’adversari.
  3. Defensem la política com a instrument per millorar la vida de la ciutadania, i manifestem la necessitat que les institucions siguin respectades i puguin tenir un funcionament normal per tenir impacte positiu a la societat.

Seguirem treballant per la concòrdia, la responsabilitat col·lectiva, el respecte i la convivència.

Val d’Aran, 26 d’abril de 2024