Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

COMUNICAT D’UNITAT D’ARAN

Unitat d’Aran vò manifestar era sua preocupacion pes eveniments que viu Catalunya dempús des hèts deth 6 e 7 de seteme e es posteriors actuacions policiaus enes institucions catalanes. Unitat d’Aran, en aguest moment de gravetat, lamente veir comprometudes es institucions catalanes atau com er impacte qu’aguesti hèts pòden auer ena vida vidanta des persones e en sòn accès as servicis publics.

Judicializar era politica non ei era solucion d’aguest problèma, mès tanpòc i a solucion dehòra dera legalitat per’mor que,  era via unilaterau solet pòrte ar enfrontament. E arribadi ad aguest punt, des d’Unitat d’Aran pensam qu’ei de besonh, que tant des deth Govèrn d’España, com des deth Govèrn dera Generalitat de Catalunya, arturen era escalada de tension e retornen ath si des institucions tà, des deth dialòg e eth compromís democratic, arténher un espaci d’entesa e acòrd que permete definir es propòstes politiques que donguen solucions as reclamacions dera societat catalana.

Unitat d’Aran respècte es decisions deth pòble catalán e manten qu’Aran a estat tostemp un espaci de conviuença e de bon vesiatge e consideram que non ei positiu tara societat aranesa perméter qu’es opinions politiques, tostemp respectables, acaben en  accions provocadores que meten en risc era nòsta conviuença. E ei per açò que cridam as vesins e vesies d’Aran a mantier-mos fèrms ena conviccion que, sonque eth pacte, eth dialòg e er acòrd son es instruments acceptables enes conflictes politics, e ac refermam damb era nòsta volontat de non alimentar n’era confrontacion, n’era crispacion.

Aran, 22 de seteme de 2017

COMUNICADO DE UNITAT D’ARAN

Unitat d’Aran quiere manifestar su preocupación por los sucesos que vive Catalunya después de los hechos del 6 y 7 de septiembre y las posteriores actuaciones policiales en las instituciones catalanas. Unitat d’Aran, en este momento de gravedad, lamenta ver comprometidas las instituciones catalanas así como el impacto que estos hechos pueden tener en la vida cotidiana de las personas y en su acceso a los servicios públicos.

Judicializar la política no es la solución de este problema, pero tampoco hay solución fuera de la legalidad puesto que, la vía unilateral sólo conduce al enfrentamiento. Y llegados a este punto, desde Unitat d’Aran pensamos que es necesario, que tanto desde el Gobierno de España, como desde el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, paren la escalada de tensión y vuelvan al seno de las instituciones para, desde el diálogo y el compromiso democrático, alcanzar un espacio de entendimiento y acuerdo que permita definir las propuestas políticas que den soluciones a las reclamaciones de la sociedad catalana.

Unitat d’Aran respeta las decisiones del pueblo catalán y mantiene que Aran ha sido siempre un espacio de convivencia y de buena vecindad y consideramos que no es positivo para la sociedad aranesa permitir que las opiniones políticas, siempre respetables, terminen en acciones provocadoras que ponen en riesgo nuestra convivencia. Y es por eso que llamamos a los vecinos y vecinas de Aran a mantenernos firmes en la convicción que, sólo el pacto, el diálogo y el acuerdo son los instrumentos aceptables en los conflictos políticos, y lo reafirmamos con nuestra voluntad de no alimentar la confrontación, ni la crispación.

Aran, 22 de septiembre de 2017

COMUNICAT D’UNITAT D’ARAN

Unitat d’Aran vol manifestar la seva preocupació pels successos que viu Catalunya després dels fets del 6 i 7 de setembre i les posteriors actuacions policials a les institucions catalanes. Unitat d’Aran, en aquest moment de gravetat, lamenta veure compromeses les institucions catalanes així com l’impacte que aquests fets poden tenir en la vida quotidiana de les persones i al seu accés als serveis públics.

Judicialitzar la política no és la solució d’aquest problema, però tampoc hi ha solució fora de la legalitat ja que, la via unilateral només condueix a l’enfrontament. I arribats a aquest punt, des d’Unitat d’Aran pensem que és necessari, que tant des del Govern d’España, com des del Govern de la Generalitat de Catalunya, aturin l’escalada de tensió i tornin al si de les institucions per, des del diàleg i el compromís democràtic, aconseguir un espai d’entesa i acord que permeti definir les propostes polítiques que donin solucions a les reclamacions de la societat catalana.

Unitat d’Aran respecta les decisions del poble català i manté que Aran ha estat sempre un espai de convivència i de bon veïnatge i considerem que no és positiu per a la societat aranesa permetre que les opinions polítiques, sempre respectables, acabin en accions provocadores que posen en risc la nostra convivència. I és per això que fem una crida als veïns i veïnes de l’Aran a mantenir-nos ferms en la convicció que, només el pacte, el diàleg i l’acord són els instruments acceptables en els conflictes polítics, i ho reafirmem amb la nostra voluntat de no alimentar la confrontació , ni la crispació.

Aran, 22 de setembre de 2017