Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Compdam damb tu. Participa!

 

Dempús de 12 ans de govèrns d’un madeish partit politic en Conselh Generau d’Aran, a arribat eth moment d’assomir es rèptes deth país damb un nau govèrn, capable de balhar respòsta a un nau modèl de societat e as naui desafiaments que mos depare eth futur. 

Naui rèptes ena educacion, a on volem un país capable de balhar naues oportunitats; naui rèptes en encastre dera economia a on, especiaument eth torisme demane un modèl capable de balhar respòsta as cambis deth mercat. Mès sens dubte ei en encastre dera atencion ara gent a on mos cau hèr er esfòrç mès important. Un esfòrç ena atencion as persones granes, en tot garantir que pòden envielhir en casa damb dignitat. As joeni, en garantir oportunitats ena sua formacion e ena sua emancipacion, e en generau as familhes, qu’an de menestèr servicis publics que permeten afrontar era conciliacion laborau damb era atencion as mainatges e as obligacions qu’era familha compòrte. 

Voi un país capable de balhar respòsta a toti aguesti rèptes, e a d’aqueri auti que, relacionadi damb eth miei ambient o es reformes institucionaus de besonh, an de trapar ena naua Lei d’Aran un marc avient tà bastir ua administracion mès eficaça e mès transparenta. 

Coma candidat a Síndic d’Aran en aguestes pròplèu eleccions municipaus, voleria qu’un des èishi principaus deth projècte que representi siguesse eth dera implicacion ciutadana enes ahèrs publics. Era participacion ordenada de totes aqueres persones que volguen senter-se concernides pera governacion deth país. Aguest procès s’encetèc è dejà uns mesi a compdar de diuèrsi contactes personaus e a trauèrs deth corrèu electronic, entà sajar de conformar un hilat de persones que participen activament en dessenh d’un programa de govèrn e, posteriorament, en desvolopament de politiques aquiu definides. 

Atau donques e en tot aprofitar era existéncia d’aguesta plana wèb, t’encoratgi a que, per miei deth corrèu electronic (paco@pacoboya.org), me hesques arribar es tòns comentaris, idies e opinions sus aqueri tèmes que siguen deth tòn interès. 

Mos cau bastir un país que sàpie soenhar era sua gent e presèrve es valors deth sòn entorn e dera sua cultura. Un país de toti e tà toti!

Què proposes tu?

Després de 12 anys de governs d’un mateix partit polític al Conselh Generau d’Aran, ha arribat el moment d’assumir els reptes del país amb un govern nou, capaç de donar resposta a un nou model de societat i als nous desafiaments que ens depara el futur. 

Nous reptes a l’educació, a on volem un país capaç de donar noves oportunitats; nous reptes en el marc de la economia a on, especialment el turisme demana un model capaç de donar resposta als canvis del mercat. Però sense dubte és en l’àmbit de l’atenció a la gent a on hem de fer l’esforç més important. Un esforç en l’ atenció a les persones grans, garantint que poden envellir a casa amb dignitat. Als joves, garantint oportunitats en la seva formació i en la seva emancipació, i en general a les famílies, que necessiten serveis públics que permetin afrontar la conciliació laboral amb l’atenció als fills i les obligacions que la família comporta. 

Vull un país capaç de donar resposta a tots aquests reptes, i als que, relacionats amb el medi ambient o les reformes institucionals necessàries, han de trobar en la nova Llei d’Aran un marc adient per construir una administració més eficaç i més transparent. 

Com a candidat a Síndic d’Aran en aquestes properes eleccions municipals, voldria que un dels eixos principals del projecte que represento fos el de la implicació ciutadana en les tasques publiques. La participació ordenada de totes aquelles persones que vulguin sentir-se concernides per la governació del país. Aquest procés ja es va dur a terme fa uns mesos a partir de diversos contactes personals e a traves del correu electrònic, intentant conformar una xarxa de persones que participen activament en el disseny d’un programa de govern i, posteriorment, en el desenvolupament de les polítiques allà definides. 

Així doncs i aprofitant l’existència d’aquesta pàgina web, t’encoratjo a que, per mitjà del correu electrònic (paco@pacoboya.org), em facis arribar els teus comentaris, idees i opinions sobre aquells temes que siguin del teu interès. 

Ens cal construir un país que sàpiga encuidar-se’n de la seva gent i preservi els valors del seu entorn i de la seva cultura. Un país de tots i per tots!

¿Qué propones tú?

Tras 12 años de gobiernos de un mismo partido político en el Conselh Generau d’Aran, ha llegado el momento de asumir los retos del país con un gobierno nuevo, capaz de dar respuesta a un nuevo modelo de sociedad y a los nuevos desafíos que nos depara el futuro. 

Nuevos retos en la educación, donde queremos un país capaz de garantizar nuevas oportunidades; nuevos retos en el ámbito de la economía donde, especialmente el turismo precisa de un modelo capaz de dar respuesta a los cambios del mercado. Pero es sin duda en el ámbito de la atención a la gente donde tenemos que hacer el esfuerzo más importante. Un esfuerzo en la atención a las personas mayores, garantizando que puedan envejecer en casa con dignidad. A los jóvenes, garantizando oportunidades en su formación y en su emancipación, y en general a las familias, que precisan de servicios públicos que permitan afrontar la conciliación laboral con la atención a los hijos y las obligaciones que la familia comporta. 

Quiero un país capaz de dar respuesta a todos estos retos, y a los que, relacionados con el medio ambiente o las reformas institucionales necesarias, deben encontrar en la nueva Ley de Aran un marco adecuado para construir una administración más eficaz y más transparente. 

Como candidato a Síndic d’Aran en las próximas elecciones municipales, quisiera que uno de los ejes principales del proyecto que represento fuera el de la implicación ciudadana en los asuntos públicos. La participación ordenada de todas aquellas personas que quieran sentirse concernidas por la gobernación del país. Este proceso ya se inició hace unos meses a partir de varios contactos personales y a través del correo electrónico, para conseguir el nacimiento de una red de personas que participen activamente en el diseño de un programa de gobierno y, posteriormente, en el desarrollo de las políticas allí definidas. 

De este modo, y aprovechando la existencia de esta página Web, te animo a que, a través del correo electrónico (paco@pacoboya.org), compartas tus comentarios, ideas y opiniones sobre aquellos temas que sean de tu interés. 

Tenemos que construir un país que sepa cuidar de su gente y preserve los valores de su entorno y de su cultura. ¡Un país de todos y para todos!