Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Boya reclame seguretat ena N-230 e qu’eth projècte de Foment age en compde es reclamacions deth territòri

Eth deputat provinciau d’UA ena Deputacion de Lleida a prebotjat ua mocion qu’inste ath Ministèri de Foment a actuar urgentament entà reforçar era seguretat n’aguesta via ath temps que se reclame dialòg e consens damb eth territòri ena definicion dera prepausa de melhora presentada per aguest Ministèri

Deman dimèrcles se celèbre eth plen ordinari deth mes de març dera Deputacion de Lleida en que Francés Boya, deputat provinciau d’UA, defenerà qu’eth Ministèri de Foment consensue damb era Val d’Aran era prepausa de melhora dera N230, pr’amor que dempús de conéisher es preferéncies d’aguest Ministèri s’a creat un refús totau ara alternativa pera qu’apòste.

Damb era publicacion per part de Foment der estudi informatiu der acondicionament dera N-230 ath sòn pas pera Val d’Aran, s’a daurit eth plaç entara presentacion d’alegacions autant de particulars coma des administracions. Des d’Unitat d’Aran se demane supòrt as municipis afectadi ena tramitacion des allegacions atau coma s’alèrte des terribles conseqüéncies sociaus e economiques qu’era alternativa qu’a eth supòrt de Foment aurà entà Aran.

Francés Boya, Conselhèr portavotz d’UA, manifestaue que “ues òbres d’aguestes dimensions auràn ua afectacion vitau ena poblacion, en paissatge e miei ambient, mès tanben, e sustot, en tèrmes toristics e economics”. E higie que, “es opcions que presente er estudi non pòden obviar es besonhs deth territòri, cau consensuar ua prepausa de melhora dera carretèra favorabla entà Aran”.

Atau madeish, aguest èish, que comunique tamb era termièra tamb França, ja forme part des carretères mès perilhoses d’Espanha, tamb nombrosi accidents que se reitèren. Boya didie que “tanben volem reivindicar un còp mès era realizacion inmediata de melhores en traçat e ena seguretat entàs usatgèrs”.

En aguest sens, era mocion tanben inste ath Ministeri de Foment a qu’amie a tèrme es trabalhs de mantenement e adecuacion dera N-230 de manèra urgenta, tà garantizar era seguretat generau.

Aran, 20 de març de 2018

 

Boya reclama seguridad en la N-230 y que el proyecto de Fomento tenga en cuenta las reclamaciones del territorio

El diputado provincial de UA en la Diputación de Lleida ha promovido una moción para instar al Ministerio de Fomento a actuar urgentemente en el refuerzo de la seguridad en esta vía a la vez que reclama diálogo y consenso con el territorio en la definición de la propuesta de mejora presentada por este Ministerio

Mañana miércoles se celebra el pleno ordinario del mes de marzo de la Diputación de Lleida en el que Francés Boya, diputado provincial de UA, defenderá que el Ministerio de Fomento consensúe con el Valle de Arán la propuesta de mejora de la N230, porque tras conocerse las preferencias de este Ministerio se ha creado un rechazo total a la alternativa por la que apuesta.

Con la publicación por parte de Fomento del estudio informativo de acondicionamiento de la N-230 a su paso por el Valle de Arán, se ha abierto el plazo para la presentación de alegaciones tanto de particulares como las administraciones. Desde Unitat d’Aran se pide apoyo a los municipios afectados en la tramitación de las alegaciones y se alerta sobre las terribles consecuencias sociales y económicas que la alternativa favorita de Fomento tendrá para Arán.

Francés Boya, Consejero portavoz de UA, manifestaba que “unas obras de esta envergadura no sólo tendrán una afectación vital en la población, en el paisaje y en el medio ambiente, sino también, y sobretodo, en los términos turísticos y económicos”. Y añadía que, “las opciones que presenta el estudio no pueden obviar las necesidades del territorio, es preciso consensuar una propuesta de mejora de la carretera favorable para Arán”.

Asimismo, este eje viario, que comunica con la frontera con Francia, ya forma parte las carreteras más peligrosas de España, con numerosos accidentes que se reiteran. Boya manifestaba que “también queremos reivindicar nuevamente la realización inmediata de mejoras en el trazado y en la seguridad de los usuarios”.

En este sentido, la moción también insta a la Ministerio de Fomento a que lleve a cabo los trabajos de mantenimiento y adecuación de la N-230 de manera urgente, para garantizar la seguridad general.

Aran, 20 de marzo de 2018

 

Boya reclama seguretat a la N-230 i que el projecte de Foment tingui en compte les reclamacions del territori

El diputat provincial d’UA a la Diputació de Lleida ha promogut una moció per instar al Ministeri de Foment a actuar urgentment en el reforç de la seguretat en aquesta via al mateix temps que reclama diàleg i consens amb el territori en la definició de la proposta de millora presentada per aquest Ministeri

Demà dimecres se celebra el ple ordinari del mes de març de la Diputació de Lleida en què Francès Boya, diputat provincial d’UA, defensarà que el Ministeri de Foment consensuï amb la Vall d’Aran la proposta de millora de la N230, perquè després de conèixer les preferències d’aquest Ministeri s’ha creat un rebuig total a l’alternativa per la qual aposta.

Amb la publicació per part de Foment de l’estudi informatiu de condicionament de la N-230 al seu pas per la Vall d’Aran, s’ha obert el termini per a la presentació d’al·legacions tant de particulars com les administracions. Des Unitat d’Aran es demana suport als municipis afectats en la tramitació de les al·legacions i s’alerta sobre les terribles conseqüències socials i econòmiques que l’alternativa preferida de Foment tindrà per Aran.

Francès Boya, Conseller portaveu d’UA, manifestava que “unes obres d’aquesta envergadura no només tindran una afectació vital en la població, en el paisatge i en el medi ambient, sinó també, i sobretot, en els termes turístics i econòmics“. I afegia que, “les opcions que presenta l’estudi no poden obviar les necessitats del territori, cal consensuar una proposta de millora de la carretera favorable per a l’Aran“.

Així mateix, aquest eix viari, que comunica amb la frontera amb França, ja forma part les carreteres més perilloses d’Espanya, amb nombrosos accidents que es reiteren. Boya manifestava que “també volem reivindicar novament la realització immediata de millores en el traçat i en la seguretat dels usuaris“.

En aquest sentit, la moció també insta la Ministeri de Foment a que porta a terme els treballs de manteniment i adequació de la N-230 de manera urgent, per garantir la seguretat general.

Aran, 20 de març de 2018