Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Boya artenh era implicacion dera Deputacion de Lleida en mantenement deth Palai de Gèu de Vielha

Eth Plen dera Deputacion de Lleida a aprovat aué eth sòn pressupòst tà 2019, damb eth vòt favorable d’Unitat d’Aran, en qu’a incorporat ua partida especifica entath Palai de Gèu, en tot èster era prumèra administracion que s’implique damb aguest equipament tant important tara Val d’Aran e qu’ei gestionat per Ajuntament de Vielha e Mijaran

Eth grup d’Unitat d’Aran ena Deputacion de Lleida, a trauès deth sòn deputat e Secretari Generau d’UA, Francés Boya, a votat favorablament ath pressupòst tà 2019 d’aguesta institucion. Dies endarrèr eth partit aranés, amassa damb eth PSC, manifestauen eth besonh qu’aguest pressupòst contemplèsse ua partida de dètz milions d’euros entàs ajuntaments dera provincia de Lleida en tot condicionar eth sòn vòt favorable as compdes tà 2019 ad aguest hèt.

Totun, ua des partides mès destacables d’aguest pressupòst ei era qu’era Deputacion de Lleida destinarà entath mantenement deth Palai de Gèu. Aguesta institucion autrejarà 100.000€ ar Ajuntament de Vielha e Mijaran entath mantenement d’aguesta installacion.

“Ei eth prumèr còp, enes mès de vint ans de vida deth Palai, qu’ua adminstracion s’implique damb aguesta installacion que, n’aguesti moments, ei gestionada exclusivament per Ajuntament de Vielha e Mijaran e qu’a un deficit que dificilament poderà seguir assumint er Ajuntament en solitari”, manifestaue Boya e higie que “resulte evidenta era importància qu’a aguesta instalacion entà Aran, autant a nivèu esportiu coma tanben sociau e pr’amor d’açò ei de besonh era implicacion des administracions”.

En pressupòst de 2019 s’i a inclodit finaument era partida de 10 milions destinada as ajuntaments, partida dera que se’n beneficiaran donc tanben es ajuntaments aranesi. En darrèr pressupòst dera Deputacion, eth de 2018, autant Unitat d’Aran coma eth PSC condicionèren eth sòn vòt ara creacion d’un plan de supòrt tàs ajuntaments que s’acabèc concretant en ua partida de 20 milions e “qu’a resultat de vitau importància tanben tàs nòsti ajuntaments” declaraue Boya. Atau madeish remercaue que “aguesti recorsi son es unics que s’apòrten as consistòris pr’amor dera inaccion dera Generalitat que d’ençà de 2012 a deishat de convocar es Plans Unics d’Òbres e Servicis, qu’èren destinadi a inversions en òbres e servicis de competéncia municipau. Ua auta mòstra der abandonament que patissen es ajuntaments respècte dera Generalitat” declaraue Boya.

Boya mostraue tanben era sua satisfaccion pera partida de 10 milions d’euros destinada ara banda ampla en territòri de Lleida pr’amor que “eth territòri a besonh d’inversion en aguest airau e damb aguesti recorsi es pòbles deth Pirenèu e mès isoladi poiran auer accès ara banda ampla”.

Aran, 20 de deseme de 2018

 

Boya consigue la implicación de la Diputación de Lleida en el mantenimiento del Palai de Gèu de Vielha

El Pleno de la Diputación de Lleida ha aprobado hoy su presupuesto para 2019, con el  voto favorable de Unitat d’Aran, en el que ha incorporado una partida específica para el Palai de Gèu, siendo la primera administración que se implica con este equipamiento tan importante para la Val d’Aran y que es gestionado por el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran.

El grupo de Unitat d’Aran en la Diputación de Lleida, a través de su diputado y Secretario General de UA, Francés Boya, ha votado favorablemente al presupuesto para 2019 de esta institución. Días atrás el partido aranés, junto con el PSC, manifestaban la necesidad que este presupuesto contemplara una parte de diez millones de euros para los ayuntamientos de la provincia de Lleida condicionando su voto favorable a las cuentas para 2019 a este hecho.

Aun así, una de las partidas más destacables de este presupuesto es la que la Diputación de Lleida destinará para el mantenimiento del Palai de Gèu. Esta institución otorgará 100.000€ al Ayuntamiento de Vielha e Mijaran para el mantenimiento de esta instalación.

“Es la primera vez, en los más de veinte años de vida del Palai, que una administración se implica con esta instalación que, en estos momentos, es gestionada exclusivamente por el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran y que tiene un déficit que difícilmente podrá seguir asumiendo el Ayuntamiento en solitario”, manifestaba Boya y añadía que “resulta evidente la importancia que tiene esta instalación para Aran, tanto a nivel deportivo como también social y por esto es necesario la implicación de las administraciones”.

En el presupuesto de 2019 se ha incluido finalmente la partida de 10 millones destinados a los ayuntamientos, partida de la que se beneficiarán pues también los ayuntamientos araneses. En el último presupuesto de la Diputación, el de 2018, tanto Unitat d’Aran como el PSC condicionaron su voto a la creación de un plan de apoyo para los ayuntamientos que se acabó concretando en una partida de 20 millones y “que ha resultado de vital importancia también para nuestros ayuntamientos” declaraba Boya. Asimismo remarcaba que “estos recursos son los únicos que se aportan a los consistorios debido a la inacción de la Generalitat que desde el 2012 ha dejado de convocar los Planes Únicos de Obras y Servicios, que eran destinados a inversiones en obras y servicios de competencia municipal. Otra muestra del abandono que padecen los ayuntamientos respecto de la Generalitat” declaraba Boya.

Boya mostraba también su satisfacción por la partida de 10 millones de euros destinados a la banda ancha en el territorio de Lleida ya que “el territorio necesita de inversión en esta área y con estos recursos los pueblos del Pirineo y más aislados podrán tener acceso a la banda ancha”.

Aran, 20 de diciembre de 2018

 

Boya aconsegueix la implicació de la Diputació de Lleida en el manteniment del Palai de Gèu de Vielha

El Ple de la Diputació de Lleida ha aprovat avui el seu pressupost per a 2019, amb el vot favorable d’Unitat d’Aran, en el qual ha incorporat una partida específica per al Palai de Gèu, sent la primera administració que s’implica amb aquest equipament tan important per a la Val d’Aran i que és gestionat per l’Ajuntament de Vielha e Mijaran.

El grup d’Unitat d’Aran a la Diputació de Lleida, a través del seu diputat i secretari general d’UA, Francés Boya, ha votat favorablement al pressupost per a 2019 d’aquesta institució. Dies enrere el partit aranès, juntament amb el PSC, manifestaven la necessitat que aquest pressupost contemplés una part de deu milions d’euros per als ajuntaments de la província de Lleida condicionant el seu vot favorable als comptes per 2019 a aquest fet.

Tot i així, una de les partides més destacables d’aquest pressupost és la que la Diputació de Lleida destinarà per al manteniment del Palai de Gèu. Aquesta institució atorgarà 100.000 € a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran per al manteniment d’aquesta instal·lació.

“És la primera vegada, en els més de vint anys de vida del Palai, que una administració s’implica amb aquesta instal·lació que, a hores d’ara, és gestionada exclusivament per l’Ajuntament de Vielha e Mijaran i que té un dèficit que difícilment podrà seguir assumint l’Ajuntament en solitari”, manifestava Boya i afegia que “resulta evident la importància que té aquesta instal·lació per l’Aran, tant a nivell esportiu com també social i per això cal la implicació de les administracions”.

En el pressupost de 2019 s’ha inclòs finalment la partida de 10 milions destinats als ajuntaments, partida de la qual es beneficiaran doncs també els ajuntaments aranesos. En l’últim pressupost de la Diputació, el de 2018, tant Unitat d’Aran com el PSC van condicionar el seu vot a la creació d’un pla de suport per als ajuntaments que es va acabar concretant en una partida de 20 milions i “que ha resultat de vital importància també per als nostres ajuntaments” declarava Boya. Així mateix remarcava que “aquests recursos són els únics que s’aporten als consistoris a causa de la inacció de la Generalitat que des del 2012 ha deixat de convocar els Plans Únics d’Obres i Serveis, que eren destinats a inversions en obres i serveis de competència municipal . Una altra mostra de l’abandonament que pateixen els ajuntaments respecte de la Generalitat” declarava Boya.

Boya mostrava també la seva satisfacció per la partida de 10 milions d’euros destinats a la banda ampla al territori de Lleida ja que “el territori necessita d’inversió en aquesta àrea i amb aquests recursos els pobles del Pirineu i més aïllats podran tenir accés a la banda ampla”.

 Aran, 20 de desembre de 2018